KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

3 ARALýK NE ANLATTý?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         3 ARALýK NE ANLATTý?

3 Aralýk Ne Anlattý?

Ýnsanlar kendinden farklý olanlarý dýþlayabilmekte aralarýna almayabilmektedir. Bu yüzden farklýlýklar ya da farklý olma birey ve toplum tarafýndan yadýrganacak bir durum olmamalý. Ýçinde yaþadýðýmýz toplum, birkaç kiþinin ya da belirli bir kesimin özellikleri temel alýnarak þekillendirilmemeli. Yetersizliði olan ve farklý olan insanlara karþý oluþmuþ olan olumsuz bakýþý deðiþtirmek için içinde yaþadýðýmýz toplum ve diðer toplumlar herkesi içerisine alacak, herkese uygun bir toplum modeli oluþturmalýdýr.

Hizmetler üretilirken herkesin özellikleri dikkate alýnarak toplumdaki bütün insanlarýn gereksinimleri karþýlanmalý ve çözümler üretilmelidir. Hizmet üretiminde herhangi bir grubun önceliði olmamalýdýr. Yani önce normral insanlarýn ihtiyaçlarýný halledelim sonra ötekiler için de yaparýz anlayýþý ortadan kalkmalýdýr.

Engelli bireylerin gereksinim duyduklarý sadece toplumla bütünleþmelerinin ve sosyal yaþama aktif olarak katýlmalarýnýn önünde olan bir takým engellerin ortadan kalkmasýdýr.

Bunlar; dýþlanma, marjinalleþme, savunmasýzlýk, taný ve deðerlendirme sorunu, eðitim sorunu, ulaþým sorunu, fiziksel çevre ve konut sorunu, rehabilitasyon sorunu, yoksulluk, istihdam sorunu, saðlýk sorunu ile özel gereksinimli bireylerin aile yaþamý/özel yaþamý ve aile ile toplumun bilinçlenmesi sorunudur.

Engelli bireylerin toplumla bütünleþmelerinin ve sosyal yaþama aktif olarak katýlmalarý için öncelikle bu sorunlarýn çözümlenmesi gerekmektedir. Ayrýca, engelli bireylerin karþýlaþtýðý ‘engellerin’ temelinde, sahip olunan ‘yetersizlik’ deðil, yetersizliðin yarattýðý farklýlýðý bahane eden toplumun, engelli bireylere karþý geliþtirdiði ‘engelleyici tutumlar’ yatmaktadýr. O yüzden toplumdaki bu engelleyici tutumlarýn deðiþmesiyle engelli bireylerin gereken eðitimi alýp sosyal yaþama normal bireyler gibi katýlacaðýna inanýyorum.

Ayrýmcýlýðýn önüne geçilebilmesi için eðitime büyük önem verilmesi gerekmektedir. Ayrýmcýlýkla savaþýmda en önemli konu, toplumun bakýþ açýsýnýn deðiþmesi ve geniþletilmesidir. Bu amaçla, ayrýmcýlýk karþýtý bir eðitim sistemi kurmak ve özellikle de çocuk yaþta eðitime önem vererek, toplumsal yaþamýn her alanýnda ayrýmcý uygulamalara izin vermemek gerekir. Kendisi gibi olmayan kiþileri hiçbir þekilde ötekileþtirmemek gerekmektedir. Eðitim sistemimizde olduðu gibi çocuklarý önce ayrýþtýrýp daha sonra birbiriyle kaynaþtýrma konusunda çaba harcamaktan daha çok hiç ayrýþtýrmadan farklýlýklarýyla bir arada olma öðretilmelidir. Öðrencilere her birinin kendilerine özgü olduklarý ve bireysel farklýlýklarý olduðu anlatýlmalýdýr. Bireysel farklýlýklarýnýn ayný zamanda toplumun zenginliði olduðu ve içinde yaþadýðýmýz toplumun farklý özelliklerde insanlara gereksinimi olduðu da vurgulanmalýdýr. Sonuç olarak, engelli bireylere yönelik hiçbir þekilde ayrýmcýlýk yapýlmamalý ve bu durum toplumun gündemine yerleþtirilmelidir. Dolayýsýyla toplumun kendi kendini sorgulamasý için bir yol açýlmalýdýr.

3 Aralýk günü yapýlan kutlamalar ile verilen sözler engelli için engelsiz yaþam adýna sunulan süslü sözler dýþýnda engellinin sorunlarýna çözüm üretecek geliþmelerin olmasý hepimizin dileði...

Yeni bir yýla yaklaþtýðýmýz þu günlerde, þehrimiz olarak engelli bireylerin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda, geliþmiþ þehirler ile kýyasladýðýmýzda nerelerde olduðumuz hepimizce malumdur..O geliþmiþ þehirler engellisine gösterdiði ilgi münasebetiyle belki 3 Aralýk lar coþkuyla kutlanabilir...

Ama bizlerin, böyle bir kutlamayý iç rahatlýðýyla yapabilmemiz için sanýrým daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Hala tam olarak sorunlar çözülenmiyor, umarým 3 Aralýk günüyle sýnýrlý kalmayan engelliye verilen sözler tutulur...

Sadece o gün deðil her zaman hatýrlanýlmasý dileðiyle...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12776 Defa Okundu
2013-12-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır