KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SESSZ çýðLýKLARýYLA SESLENYOR SARýKAMýþ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SESSZ çýðLýKLARýYLA SESLENYOR SARýKAMýþ

Sessiz çýðlýklarýyla sesleniyor Sarýkamýþ

Baharýn ümit ufuklarýnca selam, kardelenlerin azmince selam, çiçeklerin zarafetiyle,   yaðmurlarýn, topraðýn yanaðýna kondurduðu buselerin lezzetiyle selam yürekleri sancý çeken dostlar. Havaya, suya, topraða düþen cemre sýcaklýðýnca selam, arýlarýn, kuþlarýn, kelebeklerin çoþkuþunca, sevinciyle ve topraðýn müþfik kucaðýyla selam. Karlarýn ýlgýt ýlgýt erimesi, sularýn coþkusuyla, rüzgârlarýn tutturduðu aþk türkülerini kâinatýn kulaðýna fýsýldayýþýnda ki hazla selam dostlar...

Ümitsizliðin bir güve gibi vücut ve ruh atmosferini nasýl kemirip tükettiðini ve kapkara bir tablonun ürkütücü, karanlýk ve karmaþýk desenleri tarafýndan istila olamazdým; çünkü dostum ümitsizlikten ve tükenmiþlikten baþka bir þey terennüm etmiyordu. Adeta yitiriyordu bütün ümit ufuklarýný. Kendi lisanýmla dostum doðru ola bilir, yazdýklarým yaþadýklarýmýn bir iz düþümü bir tablolaþmýþ hali ola bilir, hayat tuvalimde...

Kim bilir, ne çetin sancýlar konuk ediyordu gündüzler boyu sancýlý yüreðime. Kim bilir, ne amansýz iþkenceler, ne hoyrat kâbuslar, kök salýyordur gecelerime. Bütün bunlar parçalanmýþ olabilir. Ümit gemisinin yelkenlerini, bu zorlu fýrtýnalar ve azgýn dalgalar karþýsýnda biteviye kürek çekecek güç bulamaya bilirsin kendinde, ama bir kez düþün cana can dostum , tükenmiþliðe, zillete, hezimete doðru koþmakta ve acele etmekte deðilmisin bu halinle?. Oysa dostum, her þafak yeniden diriliþin münadisi deðilmidir? Her akþam bir kýyametin tartýþmaz habercisi olsa. Oysa sevgili dostum, nice azgýn fýrtýna ve sellerin týrmýk týrmýk kazmasýna ve sürüklemesine raðmen, kýrmasýna raðmen dallarýný, kâinat yeniden ayaða kalkmanýn mücadelesini vermekte deðilmidir? Kurulduðu günden bu güne…

Bu yönüyle ölümü, tükenmiþliði, yýkýlmýþlýðý, kýþýn kasvetli kucaðýndan kurtulmuþ olmanýn gönencesini solumaktadýr her zerre, duyma ve hissetme engelli olmayan göz, beyin ve yüreklere mütamadiyen bu sabrýn zaferidir bu mücadele ve direniþin meyvesidir, bu yeniden diriliþin mücadelesidir diye haykýrmaktadýr. Kainat kendisine özgü sesiyle. Sevgili yarenim,       unutma yüreklere kar yaðýyor ola bilir, yaz mevsiminin o kavuran sýcaðýn da ateþ harmaný ola bilir. Bir yürek kýþýn en onulmaz soðuðunda eðer tam yoruldum derken derman çiçeklenmiyorsa, ruhumuzda her yer karanlýk derken ümit güneþi parlamýyorsa ufkumuzda, inanýn ki, insan olarak olmamýz gereken onurlu yerin gurbetindeyiz demektir...

Biliyormusun dostum, bir deðirmendir bu dünya, öðütür aguþunda ne var ne yoksa bence akýl kýyýya vurmadan, duygular karaya oturmadan, tükenmiþliði hissetmez ümitsizliði solumaz insan. Biliyormusun güzel dostum, inanç ve amellerdeki istikrarlý yürüyüþ ruhlardaki coþkudan doðan çaðlayanlardýr. Bu çaðlayanlar, akýp geçtiði her yerde yepyeni hayatlar filizlendirir. Tüm olumsuzluklara göðüs gererek bu çaðlayana kavuþmak ve her an yeniden filizlenen bir hayat olmak varken neden kurumuþ, direncini kaybetmiþ birer çöp olmak, hayat seli üzerinde saða sola sürüklendikten sonra bir kýyýda çürümeyi beklemenin anlamý varmýdýr? Ýster mi ki insan. Ümitsizliðimiz sevgisizliðimizin meyvelerimidir? yoksa sevgiyi tadamayýþýmýzýn mý?....

Ümitsizlik bataðýnda çýrpýnanlar kendileriyle birlikte baþkalarýnýn da batmasýna, kirlenmesine sebep olmazlar mý?. Sence…

Cana can dostum, Þiir yüreklim, ümide gebe kalmanýn yüklediði sorumluklarý göze alabilenler ümidi kucaklýya bilir ancak bunun ne anlama geldiðini fark edenler bilenler katlana bilir sabrýn dayanýlmaz sancýsýna. Ancak gözlerini tüm olumsuzluklara raðmen ümit ufkuna dikenlerin görme þansý vardýr, bunun bahtlarýna bir dolunay gibi doðuþunu.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14614 Defa Okundu
2010-01-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır