KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KURAK GöNüLLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KURAK GöNüLLER

 Kurak Gönüller

Sessiz sessiz akarken içimizdeki hüzün, durup da geriye baktýðýmýz her adýmda  bir yanýmýzý býraktýðýmýz o kýrýk dökük hatýralar canýmýzý acýtýrcasýna maziyi kanýrtýyor. Daha ne olup bittiðini anlamadan sancýmaya baþlayan yaralar açsa da zaman biz acýnýlasý halimize güler olmuþuz, acýyla düðüm olmak yerine, sessiz bir kabulleniþle kadere teslim olmuþuz. Beklemez olmuþuz gidenleri, gözümüzden akan yaþlar tokmak tokmak vursa da yüreðimize, en asil duruþumuzla aldýrmaz olmuþuz efkarla söylenen türkülere.

Dargýn anýlar köþeye çekilip yorgun bir matemin baþrolünde olduklarýný fark etmeden, siyah kostümleriyle karartýr olmuþlar griye çalan hüzün dolu yalnýzlýðým. Sessizlik hýrpalar olmuþ yalnýzlýklarý. Acýya acý katarcasýna uðulduyor þimdi o siyah kostümlü dargýn anýlar, bir türlü sonu gelmeyen ýssýz sözlerin derin boþluðunda. Hangi yana baksak sevdanýn dayanýlmaz sancýlarý kaplamýþ nefessiz boþluklarý. Hangi acýnýn sýzýsý gitme dur diyiþlerden daha çok yaralar ve bir insan gidene kaç kez gitme dur diye haykýrýr? 

Daha boðazýmýza düðümlenen hýçkýrýklarý hangi derdin ipine dizeceðimizi bilemeden bir sonra gelen düðümü büzüþmüþ kalbimize saklamak zorunda kalýyoruz. Ýçimizde baharsýz geçen yýllarýn sayfalarý kapanýyor daðýlmýþ mürekkepleriyle. Kederin tadý yakmaz olmuþ içimizi. Gözlerimizi kapayýp hayaliyle avunduðumuz avuç dolusu yýldýzýmýz var geriye kalan. Iþýðýmýz ýslak mendilimizde saklý þimdi.

Bütün mýsralarýnda O’nu aradýðýmýz ve O duyuyormuþçasýna baðýra baðýra söylediðimiz þarkýlarýn nakaratlarýnda hasretini haykýrýyoruz notalarla… Acizlik mi sahtiyana bir teselli arayýþý mý bu, kaderimize?

Ve þimdi hangi sýzýnýn tesellisidir notalara dökülmüþ gözyaþlarý, ruhumuzu kabzetmiþ tentürdiyotsuz yaralarda?

Kirlenmiþ ruhumuz hasta þimdi solgun çehremizin sahte gülüþlerinde.

Ve biz ilmek ilmek çözülüyoruz her geçen gün bir harf daha geriye. Hafýzamýza yer etmiþ anýlarýn aðýrlýðý çöküyor kar yaðarken þehre. Buralarda masallar bile hep hüzünlü biter oldu, gözyaþýnýn suladýðý kurak gönüllerde.

Hepimizin boynu eðik kalýyor rüyalarýmýza ters düþen yazgýnýn karþýsýnda ve hep ‘eyvallah’ diyoruz lütfü de hoþ, kahrý da hoþ olana...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17971 Defa Okundu
2014-01-17

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır