KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER ÝNSAN BR DEðERDR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HER ÝNSAN BR DEðERDR

Her Ýnsan Bir Deðerdir

Eski ve yeni her zaman kýyaslana gelmiþtir. Bu kýyaslamalar çoðunlukla eskiyi bilenlerin yeniye karþý yaptýklarý karalama, burun kývýrma, beðenmeme, alay etme þeklindedir. Bayramlar kýyaslanýr, teknoloji kýyaslanýr, þehrin geçmiþi ve bugünü kýyaslanýr…

Bazý Ana babalar çocuklarýna bakarak ‘’bizim zamanýmýzda öðrencilik böyle miydi’’ diye baþlayan ve devam eden cümlelerle kendi öðrencilik yýllarýný ve öðrenciliklerini kýyaslar. Bu aslýnda boþuna bir öðretme çabasýndan kaynaklanmaktadýr. Yani niyet iyidir aslýnda. Ama bu boþa kürek çekmekten öteye gitmez. Çünkü hiçbir öðrenci, belki istisnalarý vardýr,’’ vaaay bee görüyor musun babamý, adam mum ýþýðýnýn altýnda çalýþýp derslerini yapmýþ’ deyip sihirli bir deðnek dokunurcasýna bambaþka bir þekle bürünmez.

Ana babalarýn çocuklarýna ýsrarla ve içtenlikle anlatmak istedikleri bir þey vardýr. Kendilerinin çok zor þartlardan geldikleri, bu günlere gelinceye kadar türlü güçlüklerle mücadele ettikleri ve ayný gayreti onlarda da görebilme umududur. Burada çok önemli bir husus var. Acaba çocuklarýmýzýn mücadeleci, disiplinli, özlemini duyduðumuz bir kiþiliðe sahip olmalarýnda önlerinde ki bir engelde bizler mi olduk. En iyi öðrenci kendi problemlerini kendisi halledebilen öðrencidir. Ne istediðini bilen, bu yolda çaba sarf eden ve pes etmeyen. Bazen karþýmda ayný anda anne, baba ve çocuk(lar) olduðunda çocuða sorduðum her soruya, ismini bile, anne ya da babanýn cevap vermesinin bana, bu durumun çocuk için her zaman bir kayýp olduðunu düþündürmüþtür. Ýlerleyen zamanlarda o çocuk acaba þöyle düþünür mü bilmiyorum. Bana sorulan her soruya bile annem, babam cevap verdiðine göre benim çok fazla bir þey yapmama gerek yok. Nasýl olsa onlar benim yerime düþünür, nasýl olsa benim yerime çalýþýr, nasýl olsa ödevlerimi yapar, sýnava giren ben olsam bile onlar benim geleceðimi þekillendirir, annem benim yerime yataðýmý toplar, sokakta yan bakan biri olursa babam ona haddini bildirir. Okul öðretmenime ihtiyaç duyduðumda annem okula gelerek öðretmenden yardým isteyebilir… Vesaire vesaire

Hem eski zamanlarýn zorluklarýndan bahsederiz hem de BENÝM ÇEKTÝÐÝM SIKINTILARI ÇOCUKLARIM ÇEKMESÝN diye bir ellerini yaðdan bir ellerini baldan eksik etmeyiz. Onlar sýkýldýkça cep telefonlarýný deðiþtiriyoruz. Ama dikkat edin onlar sýkýldýkça. Onlar istedikçe… burayý uzatmak istemiyorum ….Sonuçta her þeylerini tamam ediyoruz. Belki de bu nedenle HAZIRA KONMAYI öðretiyoruz. Her dönemin sonunda karne hediyesi adý altýnda yeni bir teknolojik arkadaþ edinmelerine yardýmcý oldunuz. Pazarlýk gibi sanki þöyle olursa þunu alýrým böyle olursa bunu almam. Kim bilir belki de bu nedenle MENFAATÇÝ olmayý öðrettik onlara. Eve ekmek almaya gönderebilmek için yanýnda bir þeyler alabileceklerini öðrettik. Tek öðrendikleri eve ekmek almak mý oldu acaba. Biz sorumluluk aþýlamaya çalýþýrken belki de baþka þeyler öðrettiniz. Küçüklüklerinden itibaren oyuncaklara boðdunuz, bir iki üç beþ derken artýk onlarý yeni oyuncaklar tatmin etmiyor, en fazla bir iki gün hatta abartmýyorum bir iki saat oynayýp yüzüne bile bakmýyorlar. Çocuklarýn derdinin oyuncak deðil oyun olduðunu anladým. Hepinizde biliyorsunuz sýrtýnýza alýp deeeh dediklerinde dünyanýn en mutlu insaný olduklarýný. Ben bu oyundan býkan çocuk görmedim.

Biz oyuncaklarýmýzý kendimiz yapýyorduk, telden arabalar, kibrit çöpünden evler… O oyuncaklardan aldýðým mutluluðu, çocuklarýnýzýn gözlerinde göremiyorum.  Acaba sizde çocuklarýnýzýn eline birkaç þey tutuþturup onlara da kendi kendilerine bir þeyler yaptýrmaya çalýþsanýz, mücadele etme, sorunlarla baþa çýkma konularýnda onlarý geliþtirebilir miyiz? Þimdi çocuklarýnýz hayatýnýzýn tam merkezindeler. Hem ataerkil hem de anaerkil olmaktan çoktan çýktýk. Bütün hayatýnýz çocuklarýnýz üstüne kurulu. Misafirliklere gitmeler, gideceðimiz evde ki çocuðun ruh haliyle doðrudan baðlantýlý, eve gelen olsa çocuðunuzun sýnav günlerinin bitmiþ olmasý gerekli. Ve olan biten her þey de bazen çokça abarttýðýnýz onlarýn psikolojik durumlarý. Benim anne babam okumuþ yazmýþ insanlar deðil. Psikolojimin üstüne bu kadar düþtüklerini hatýrlamýyorum. Zaten onlarda bunun kelime anlamýný bile bilmezlerdi. Bazen o kadar çok abartýyorsunuz ki çocuklarýnýzýn psikolojik durumlarýný düþünmekten ortaya samimiyetsiz iliþkiler çýkýyor. Hatta bunu düþünmekten onlarýn psikolojilerini gerçekten bozuyorsunuz. Hemen hemen her evde çocuklarýnýzý daha iyi yetiþtirmek üstüne yazýlmýþ bir ya da bir kaç kitap mevcuttur. Kitabi bilgilerle hayat yaþanmýyor ama. Çünkü kitaplar genele yazýlmýþ bilgilerle dolu. Kitap okuyarak baþka bir insanýn en önemlisi çocuklarýnýzýn anlaþýlabileceðini düþünmüyorum.

90’lý yýllarda ilginç bir þekilde çocuklarla arkadaþlýðý seçtik. Hatta bazen bunu abarttýk. Çocuklarýnýzla konuþabilmek için illaki aradaki anne, baba ve çocuk olma sýnýrlarýný ortadan kaldýrmaya gerek yok. Baba dendi mi benim gözümde söylendiði gibi dopdolu bir þahsiyet gelir aklýma. Ama konuþabildik, birbirimizi anladýk, dertleþtik. Baba oðul gibi yani. O ne muhteþem bir sevgidir ki sarýlmasa bile, seni seviyorum demese bile, alabildiðine ve bütün yoðunluðuyla hissettiren. Yeri geldiði zamanda masaya yumruðunu vurdu mu tir tir titreten adam. Dövmesine, sövmesine gerek kalmadan, bakýþlarýyla insaný alabora eden, yer yarýsýnda içeri gireyim dedirten. Bu ne heybettir böyle boyu bir yetmiþ ama hissedilen iki seksen. Ana babalarýmýz, fýrtýnalý havalarda sýðýndýðýmýz limanlarýmýz.

Evet çocuklarýmýzý koruyup kollamalýyýz. Onlarý hayat boyu desteklemeli, ihtiyaç duyduklarýnda yanlarýnda olabilmeliyiz. Var olduðumuz sürece. Çünkü gerçek bu, var olduðumuz sürece onlarýn yanýnda olabileceðiz. Ýþte onlarý yetiþtirirken biz olmadýðýmýzda yaþayabilip ayakta kalacaklarý hayata hazýrlayabilmeliyiz. Öyle bir hayata ki sudan çýkmýþ balýða dönmesinler.

Zorluklarla baþa çýkabilsinler,

Sorumluklarýný yerine getiren bireyler olsunlar,

Vatan, millet, bayrak sevdasýyla sevdalansýnlar,

Bu memleketin hangi þartlarda bizlere emanet býrakýldýðýný öðrensinler,

Hakký, hukuku, zalimle mücadele etmeyi, zulme rýza göstermemeyi bilsinler.

Baþarýlý insan olmanýn sadece sýnavlardan geçmediðini bilelim, bilsinler,

Üç beþ kuruþa tamah için, bükülmemeyi anlasýnlar,

Beyinlerini kiraya vermemeyi,

Baþkalarýnýn elinde tasmalý çekirge olmamayý,

Edebi, saygýyý, tevazuyu, öðrensinler,

Baþkalarýnýn kuyusunu kazmamayý,

Dedikodunun iðrenç bir hastalýk olduðunu,

Kendilerine abartýlmamýþ güven duygularýný taþýmayý öðrensinler,

Öðretin, yaratýlmýþlarýn en þereflisi olduklarýný unutmasýnlar.

Bir kez daha çocuklarýmýzla ilgili nerelerde hata yaptýk düþünmekte fayda var. Eðer ana babalýk öðretiyor gibi bir tablo çizmiþsem bilinmeli ki böyle bir derdimde, haddimde olamaz. Hayatý hep birlikte yaptýðýmýz yanlýþlarý birbirimize anlatarak öðreniyoruz bazen.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20039 Defa Okundu
2014-01-27

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır