KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERDE EðTMN ÖNEM...

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERDE EðTMN ÖNEM...

Engellilerde Eðitimin Önemi... 

Çoðu zaman “engelli bireyi topluma kazandýrmak” þeklinde bir söz duyarýz. Görünürde anlaþýlýr olan bu sözün oldukça soyut olduðunu ve herkese göre farklý anlamlara gelebileceðini düþünmeden edemiyor insan. Gerçekten bu sözün anlamý nedir?
 
Kuþku yok ki toplum bir ortak yaþam alanýndan oluþuyor. Ortak yaþam alanýný kapsayan her þey hemen herkes için açýktýr. Ýsteyen istediðini bu ortak alandan alabilir ve yetenekleri ölçüsünde de kendini bu alanlarda yetkin kýlabilir. Kýsaca toplum bireylere kendilerini geliþtirme fýrsatlarý tanýr.
 
Bu herkes için eþit bir fýrsat mýdýr? Ýstenen budur, ancak pek çok nedenden dolayý bu fýrsatlardan eþit yararlanabilmek söz konusu deðildir. Bir þekilde herkes kendi payýna düþeni alýp onunla yetinmek durumunda kalmaktadýr oysa bu fýrsatlardan yararlanamayan topluluk engellilerdir.
 
Engellilerin toplumla bütünleþmesinin önündeki bir diðer engel de eðitim konusunda karþýlaþtýklarý sorunlardýr. Ülkemizde eðitim sistemi, öncelikle, nüfusun engelli olmayan kesimi için planlanýp uygulanmaktadýr. Böylece daha en baþtan eðitim sistemi, engellileri dýþlayan bir anlayýþa sahip olmakta; daha sonra da engellileri eðitim sistemiyle bütünleþtirecek çeþitli programlar geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Aslýnda bilinçli ya da bilinçsiz geliþen bu dýþlayýcý tavýr, diðer konular için de söylenebilir. Bir yandan çeþitli konularda engellileri dýþlayan süreç devam ederken, bir yandan da onlarý toplumla bütünleþtirme çabasý, ne yazýk ki birbiriyle çeliþen iki süreç olduðu için, çok da baþarýlý olamamaktadýr. Engellilerin eðitimi ile ilgili programlarýn farklý oluþu bu ayrýmýn nedeni olarak gösterilebilmektedir. Oysa bu yalnýzca engelliler için deðil her insanýn eðitiminde geçerli bir durumdur. Çaðdaþ eðitim anlayýþýnda, eðitimin odaðýnda, engelli olsun olmasýn, insanýn özellikleri ve gereksinimleri yer alýr.
 
Standart Kurallara göre engelliler de diðer bireyler gibi ilk, orta ve yükseköðrenim olanaklarýndan yararlanacaklardýr. Zorunlu eðitim herkes gibi engellileri de kapsamaktadýr.
En çok ihmal edilen konulardan biri de engelli çocuklarýn okul öncesi eðitimidir.
Ayrýca yetiþkin engelliler için örgün ve yaygýn eðitim olanaklarý da son derece sýnýrlýdýr. Bu nedenle öncelikle eðitim alt yapýsýnýn nitelik ve nicelik olarak geliþtirilmesi ve engellilerin gereksinimlerini karþýlayacak bir düzeye eriþtirilmesi gerekir. Engellilerin eðitiminde sorumluluk alacak meslek elemanlarýnýn (özel eðitimci, rehber danýþman, sosyal hizmet uzmaný) yeterli sayýda ve donanýmda yetiþtirilmeleri gerekir. Öte yandan eðitim kurumlarýnýn engellilerin de varlýðýný hesaba katacak fiziksel düzenlemelere sahip olmasý, bu kurumlara kolay ulaþým için gerekli önlemlerin alýnmasý, engellilerin özel eðitimi için gerekli ders araç-gereçlerinin hazýrlanmasý gibi konular engellilerin toplumla bütünleþmeleri önündeki ciddi engeller olarak yaþanmaktadýr. Engellilerin engel durumlarýný hesaba katacak özel ölçme deðerlendirme yöntemlerinin geliþtirilmesi gereklidir.
 
Müfredat programlarý, engel türleri ve dereceleri ile engellilerin kiþisel özellikleri ve gereksinimleri de dikkate alýnacak þekilde esnek hazýrlanmalýdýr. Engellilerin eðitiminde görevli meslek elemanlarýnýn meslek/hizmet içi eðitimlerine de gereken önem verilmelidir.
Engellilerin eðitiminde çaðdaþ bir yaklaþým olarak kabul edilen kaynaþtýrýlmýþ eðitimi için; gerekli alt yapý eksiklikleri giderilerek yaygýn bir þekilde uygulanmalýdýr.
Engelliler eðitim sisteminin dýþýnda kalýp eðitilemeyince, bu durum pek çok baþka sorunu da beraberinde getirmektedir.
 
Ýnsan yaþamýnda bazý sorunlar, bazý konular vardýr ki gerek pek çok sorunun üretilmesinde, gerekse pek çok sorunun çözümünde adeta bir anahtar rolü oynamaktadýr. Eðitim de onlardan birisidir. Bu nedenle engellilerin eðitim sorunlarýna gerekli önem ve aðýrlýk verilmelidir.
Bu eðitim sistemiyle engellilerin sorunlarýný çözmek, onlarý topluma kazandýrmak, toplumla bütünleþtirmek olanaklý deðildir.
 
Sonuç olarak, engellinin toplum içerisinde üretken ve katýlýmcý bir birey olmasýna, onun baðýmlýlýðýný en aza indirgeyecek kapasite geliþtirmesine, tüketici olmaktan çýkýp üretici olmasýna, kendine güveninin artmasýna, hizmetlerde çaðdaþ teknolojilerin kullanýlmasýna, mevcut kaynaklarý yükseltecek ve yeni kaynaklar oluþturacak yeterli bir politika oluþturmaya ve bu politikalarýn bir an önce hayata geçirilmesine ihtiyaç vardýr. Böylece ayrýmcýlýk gözetmeyen, geliþmiþ olmanýn temeli olan insanýnýn toplum içerisinde eðitilmiþ ve üretken birey olmasýna katkýda bulunacak, engellinin insan hak ve özgürlüklerine ve özerkliðine, sosyal güvencesine sahip çýkacak, yasalara ihtiyaç duyulmaktadýr. Sosyal Devlet olmak bunu gerektirir. Demokratik ve Sosyal Devlet, engellisine sahip çýktýðý gibi bünyesinde yer alan ve hizmet anlayýþýnda olan kurumlarýna da sahip çýkar.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4315 Defa Okundu
2010-09-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır