KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MOBNG VE ENGELLLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         MOBNG VE ENGELLLER

Mobing ve Engelliler

Mobbing son zamanlarda literatürümüze girmiþ ve sýk sýk da kullanýlmaya baþlanmýþtýr…      Anlam olarak baktýðýmýzda iþ hayatýndaki problemleri içeren bezdirme, yýldýrma politikasýdýr Kelime yabancý içerikli olduðundan Ülkemizde daha çok bezdirme anlamýnda da kullanýlýr… Daha çok iþveren ile çalýþaný arasýnda olmasýna raðmen mesai arkadaþlarýnýn birbirleriyle iliþkilerinde etkileri soðutucu ve uzaklaþtýrýcýdýr… Amaç uzlaþmaktan ziyade uzaklaþtýrma kaynaklýdýr…

Amir herhangi bir nedenle beraberinde çalýþmak istemediði kiþiyi bu iþten vazgeçirmek için önüne anlamsýz engeller koyar… Ona iþ vermek istemez, yaptýklarý iþi beðenmez, sürekli eleþtirir, diðer arkadaþlarýna toleranslý davranýrken bezdirme uyguladýðý personele sözel þiddet gösterir, düþüncelerini söylemlerini bahanelerini dinlemez, bireye hakaret eder, özel sektörde ise eþit ücret politikasýndan uzaklaþýr hatta iþten çýkarmaya kadar uzanan süreci baþlatýr… Ýþ bu raddeye geldikten yapýlan her þey kabahattir…

Mobbinge uðrayan kiþi kendini deðersiz, yetersiz ve dýþlanmýþ ister… O iþte çalýþmaya mecbur olduðundan direnmeye devam eder… Direndikçe de savunma mekanizmasý bir yerlerde kýrýlýr, kiþi ruhsal veya bedensel olarak zayýflar gücünü toplayamaz ve bu kopukluða uðrayan kiþide rahatsýzlýklar baþ gösterir… Kiþi kendinden aile yaþamýndan ve zamanla da toplumdan uzaklaþýr…

Peki, iþverenin haksýz yere bu yola baþvurma hakký varýmýdýr? Kuþkusuz ki, hayýr… Ancak kendini bu hakka haiz görür… Ona verilen yetkileri acýmasýzca ve adilane olmayan yollarla kullanmaya baþlar… Yetkilerini suiistimal eder amansýzca, çalýþanýn ve dolayýsýyla iþyerinin iç huzurunu çalýþma ortamýný bozduðundan aslýnda Kuruma da zarar veriyordur ama bunun farkýna varmaz varamaz… Onun için önemli olan kendi huzurunun kaçmamasý için doðruda olsa yanlýþ da olsa kararlarýnýn uygulanmasý ve diðer çalýþanlarýn gücünü bilmesi, gücünün farkýna varmasýdýr…

Mobbing her türlü sözlü tacizi, psikolojik baskýyý içermesine raðmen kaba kuvvete kadar da uzanabilir… Bezdirme anlamýnda da kullanýlan bu terim yasal olarak hukuk kavramlarýmýzda yer almýþ mýdýr? Evet, yapýlan bezdirmeler ispat edildiði takdirde yasal müeyyideler yerine getirilecektir… Eðer yasal yönden bu konuda baþvuru yapmýþsanýz konu incelenecek baskýyý uygulayan taraflara gerekli yaptýrýmlar uygulanacaktýr… Ancak toplumumuzda bu konu hep kar zarar yönünden mukayese edildiðinden ancak bitip tükendiðimiz anlarda böyle bir mücadeleye girmeye kalkýþýrýz… O vakitlerde de o gücü kendimizde bulamadýðýmýzdan bir nevi vazgeçeriz iþimizden olmaktan korkarýz, kaybettiðimiz anda baþýmýza geleceklerden korkarýz o nedenle birçok yýldýrma politikasý da iþlevini göstermeye devam eder…

Ýþ hayatýnda birçok kiþi mobbing kavramýyla baþ baþa iken engelli bu kavramýn neresindedir peki? Merkezindedir tam da merkezinde… Engellilere uygulanan mobbing ise, burada ele aldýðýmýz mobbing en acizce uygulanan, en bencilce uygulanan yönüdür. Hukuk adalet neyi korursa, caydýrýcýlýk oradadýr. Bu görüþ çerçevesinde engellilere uygulanan mobbing önlenmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý, evlerde seslerini kimselere duyuramayan engelli bireylerin çaresizliklerine merhem olacaktýr. Çaresizlik bir kader deðildir, çaresizlik aþýlabilinmesi mümkün olan bir þeydir. Engelliye mobbing uygulayan kiþileri tutuklu olarak yargýlarsak, yaptýrýmlarý afla örtmeden uygularsak, aile fertleri arasýnda engelli bireyler bulunan kiþilerin þiddet uygulamaktan çekinmeye baþladýðýný, baþlayacaðýný görebiliriz.

Evde bakýmýný üstlendiðimiz engelli fertler bizlerin anne babalarý, çocuklarý, ananeleri, dedeleri olabilir. Bu kiþiler, bizleri yaþam nefesleri olarak görebilirler. Yakýþan, onlara hakkettikleri gibi davranmayý becerebilmektir. Kendi kiþisel sorunlarýnýn nedeni olarak ailedeki engelli bireyi cezalandýrmak, engelli bireyi tüm bu olanlarýn suçlusu görerek dýþlamak, fiziksel veya psikolojik þiddet uygulamak ne kadar adildir?

Engelli birey bizim çocuklarýmýzsa bu bahsettiðimiz þiddet bir nebze olsun azalabiliyor. Ancak engelin her zaman doðuþtan kazanýlmadýðýný, bazen hayatýn içinde zorlu duraklardan geçerken bazen de yýllarýn getirdikleriyle birlikte yaþlýlýk sorunlarý çerçevesinde yaþadýðýmýz bir deðer. Engelli olmak, yaþla ilgili olabilir.. Yaþamýn getirdikleriyle veya yaþadýðýmýz bir kazayla olabilir..

Tüm bunlar bizlerin sabrýný zorluyor, yaþam standardýný düþürüyor olabilir. Örneðin, eþinizin sonradan yaþadýðý bir sorun nedeniyle engelli olarak hayatýna devam etme zorunda kaldýðýný öðrendiðinizde bu nedenden dolayý boþanmak isterseniz eðer; siz eþinize psikolojik mobbing uygulamýþ olursunuz.   Onun talepleri iyi davranmayý hoþça vakit geçirmeyi býrakýn bu aþamaya gelmeden genel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda gün yüzüne çýkar… Engellinin hayatýnýn içerisine yerleþmiþtir mobbing… Ýþe girerken merdivenlerden yakanýr cevap hazýrdýr, “diðerleri nasýl geliyorsa sen de öyle gel”, asansör ister, “bütçemiz müsait deðil”, engelli tuvaleti ister, “olsa da bizde kullansak”, eþit ücret ister “sen engellisin çalýþma kapasiteniz eþit deðil” denir... Yani baþlamadan biter engellinin çalýþma yaþamý bezdirmeler yüzünden veya hayatý boyunca yaptýðý mücadelelere bir yenisi daha eklenir iþ yaþamýyla ilgili olanlarý… Mobbing bu anlamda engelli bireyin yaþamýnda kýsa bir döngüdür… Alýþmýþtýr artýk hayatýn gerçek yüzüyle karþýlaþmaya bu kavram gibi bir sürü kavram engelli bireyin yaþamýyla buluþmuþtur üstelik mobbing henüz literatüre girmezden önceleri…

Mobbing iþ hayatýný altüst eden bir kavram olmasýna raðmen engellinin tüm yaþamý bezdirmelerle yýldýrmalarla doludur aslýnda… Ancak bunlara verilecek isimler henüz bulunmamýþ, eksik kalmýþtýr ve bunlara anlam yüklemekte engelli bireyi zerre kadar ilgilendirmez önemli olan kavram kargaþalarý deðil yaþananlardýr kuþkusuz… Engelli bireyin yaþamýnda bezdirme vardýr yaþamýna engel olmak adýna… Psikolojik bir harbe dönüþür talepleri bazen… Almak istediði aslýnda yasa koyucularda yer alan ve almýþ olduðu haklar olmasýna raðmen gün gelir kazanmýþ olduklarý ona bir hediye bir sürpriz gibi sunulur… Diðer bireylerin çalýþma yaþamlarýnda yer alan mobbing engelli bireyin sosyal, toplumsal, kültürel ve özel yaþamýnda yerini alýr aradaki tek fark adýnýn konulamamýþ olmasýndan kaynaklanýr… Siz ister hak ihlali deyin, isterseniz alýnmamýþ hak deyin gerisi tamamen sizin lügatinizle tanýþýklýðýnýza baðlý kalmýþ… Ne söylerseniz söyleyin adý ne olursa olsun ortada böyle bir gerçek vardýr þüphesiz…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17084 Defa Okundu
2014-02-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır