KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTTU2

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTTU2

 Kutlu Doðumla Gelen Engelli Dosttu2

Hemen her toplumda engelli in¬sanlarýn varlýðý her zaman bir sorun olmuþtur. Hz. Peygamberin (a.s.m.) yaþadýðý dönemde de belli oranda engelliler yaþamýþtýr. Cahiliye döneminde sosyal statüsü çok düþük olan fakirler, engelliler, köleler ve yetimler hakir görülmekte, aþaðýlanmakta ve dolayýsýyla toplum¬dan dýþlanmaktaydý. Toplum, aslýnda korunmaya muhtaç olanlara henüz deðer verecek kývama getirilmemiþti. Dolaylýyla baþta engelliler olmak üzere dezavantajlý sosyal gruplar, toplumun ikinci ve üçüncü sýnýf vatandaþlarý olarak kabul edilmekteydi. Cehalet döneminin asosyal alýþkanlýklarý özellikle gayrimüslimler tarafýndan bazen inatla ve ýsrarla devam ettirilmek isteniyordu.

Ancak Hz. Peygamber (a.s.m.) sosyo-ekonomik ve bedensel yönden zayýf olanlarýn yanýnda yer almasý gerektiði noktasýnda vahiy yollarýyla her zaman uyarýlmaktaydý. Mesela aþaðýdaki ayetin bu tür sosyal olaylar üzerine nazil olduðu rivayet edilmektedir: “O halde, Rablerinin rýzasýný isteyerek, sabah akþam O’na yalvaranlarýn hiç birini) yanýndan kovma. Sen onlardan hiçbir þekilde sorumlu deðilsin (týpký onlarýn da hiçbir þekilde senden sorumlu olmadýklarý gibi). Bundan dolayý onlarý (dezavantajlý sosyal gruplarý) kovma hakkýna sahip deðilsin, yoksa zalimlerden olurdun (ki onlarý kovup da zalimlerden olmaya sýn.)” (Er/am; 6/52)

Sosyal hayatta herkesin eþit haklara sahip olduðunu belirten ve üstünlüðün sadece iman ve takvada olduðu mesajýný veren Hz. Peygamber (a.s.m.) hem maddî, hem de be¬denen zayýf kiþilerin yanýnda yer almýþ ve onlara insanca muamelede bulunmuþtur. Onlarý iman ve takvalarýndan dolayý Övmüþ, deðer vermiþ ve üstün görmüþtür. Örneðin bir hadiste Hz. Peygamber bu durumu þöyle anlatýr: “Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayýf olduklarý hem de halk tarafýndan zayýf görüldükleri (dezavantajlý bir sosyal kesim olduðu) için kimsenin önemsemediði ve fakat þöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah’ýn gerçekleþtireceði kimselerdir.”

Ýslam dini, toplumun en zayýf halkasý olan engelliler ve yoksullarýn sosyal koruma kapsamýna alýnmasýný emre¬derken bütün insanlýða rahmet olarak gönderilen en son Peygamber de örnek tutum ve davranýþlarýyla bu emirleri deðiþik sosyal pedagojik yöntemlerle caný gönülden hayata geçiriyordu. Böylece Peygamberimizin (a.s.m.) döneminde “engelli dostu” çaðýn tesisine yönelik bütün temeller atýlmýþ oldu.

Ancak bireysel yönüyle Hz. Peygamber’in (a.s.m.) fýtrî ve vicdanî duygularýnýn en ileri derecede sosyal olmasý, vahiy ile baþlamaz. O, peygamber olmadan Önce de bütün muhtaç insanlara karþý çok merhametli ve yardým¬ severdi. Nitekim Hz. Hatice, vahyin ilk geliþinden sonra yataðýna titreyerek giren Hz. Peygamber’i (a.s.m.) te¬selli ve teskin etmek maksadýyla kocasýnda var olan sosyal bilinç düzeyini ön plana çýkararak. Hz. Peygamberin toplum hayatýndaki etkin rolünü göstermiþtir. “Korkma! Allah’a yemin ederim kir Allah hiçbir zaman seni utandýrmaz, mahzun etmez. Çünkü sen akrabana bakarsýn, sözün doðrusunu söylersin, iþini görmekten aciz olanlarýn (bakýma muhtaçlarýn) aðýrlýðýna yüklenirsin. Fakire verir, kimsenin kazandýrmayacaðýný kazandýrýr, misafiri aðýrlarsýn, hak yolunda ortaya çýkan olaylarda halka yardým edersin.”

Hz. Peygamber (a.s.m.) döneminde engellilere karþý sosyal farkýndalýk ve ilgi seviyesi geliþme halindeydi ve bazen de toplumsal kaynaþma sürecini hýzlandýrmak gerekiyordu. Çünkü bazý bedensel engelli Müslümanlar, kendi¬lerini þu veya bu sebepten dolayý halen dýþlanmýþ hissediyorlardý. Mesela bunlardan birisi de daha çok çölde yaþamayý tercih eden sahabi Hz. Zahir Ýbn-i Haram idi. Doðuþtan gelen bazý bedeni kusurlarý sebebiyle toplum içinde pek görünmek istemezdi

Zahir Topluma karýþmak mecburiyetinde kaldýðý vakitlerde “Herkes bana bakýyor” kompleksiyle ezilirdi. Güzel ve utangaç huylu Hz. Zahir’in ý psikolojik problemini aslýnda Hz. Peygamber (a.s.m.) bilmekteydi. Peygamberimiz (a.s.m.) onunla sürekli iletiþim hâlinde olmayý düþünürdü. Doðrusu Hz. Zahir de bundan fevkalade memnun oluyordu. Peygamberimizin sevgisini kazanmýþ olmak, ona bütün problemlerini unutturuyordu. Hz. Muhammed (a.s.m.), Zahir’e çölden bazý bitki ve otlar toplayýp bu sipariþlerini de Medine pazarýna getirmesini söylerdi. Peygamberimizin bunlara ihtiyacý olduðundan dolayý mýdýr, Zahir’i topluma kazandýrmak için midir veya toplanan bitkileri onun adýna pazarda satýp kendisinin ekonomik yönden baðýmsýz olmasýný saðlamak için midir, bilinmez. Ancak Zahir, denilenleri harfiyen yapardý. Belki de Peygamberimiz bu yolla onu tünüyle topluma kazandýrmayý ve onu maddi-manevî yönden rehabilite etmeyi düþünüyordu.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6932 Defa Okundu
2014-04-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır