KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOKAK ÇOCUKLARý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SOKAK ÇOCUKLARý

Sokak Çocuklarý

Sokak çocuklarý sadece yoksulluk baðlamýnda analiz edilebilecek bir sorun deðildir. Yoksulluk bu soruna neden olan faktörlerden sadece bir tanesi olarak ele alýnabilir. Ancak yoksulluðun bambaþka bir boyutu olarak karþýmýza çýkan kentsel yoksulluk, sokak çocuklarýnýn ortaya çýkmasýnda temel etkendir. Kentleþme dediðimiz süreç içerisinde yaþanýlan toplumsal dönüþümler, toplumsal yapýnýn en küçük ve en önemli birimi olan aile kurumunda derin tahribatlara neden olmuþ, bu tahribatlarýn en net yansýmasý da çocuklar üzerinde görülmüþtür.

Aile bütçesine destek olsun diye altýndan kalkamayacaðý aðýr iþlerde çalýþmak zorunda býrakýlan çocuklar, çalýþan çocuklar sorununa; gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin, issizliðin içinde daðýlýp giden ailelerde sokaklarda yatýp kalkan, suça bulaþan, sokak çocuklarý sorununa yol açmaktadýr. Yoksulluk, özellikle de kentsel yoksulluk, çocuklara fiziksel ve ruhsal açýdan zarar verir.

Eriþkin birer birey olana kadar çocuklar anne ve babalarýnýn sorumluluðu altýndadýr. Bu nedenle çocuklarýn manevi açýdan sevgiye, ilgiye ve anlayýþa; maddi açýdan yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaçlarý vardýr. Bu gereksinimler öncelikle saðlýklý bir aile ortamýnda karþýlanmalýdýr. Yarýn ne yiyeceðini düþünen, sürekli þiddet ve yoksulluk tehdidi altýnda yasayan aile bireyleri için ilk düþünülmesi gereken þey ne yazýk ki en son düþünülmekte, yaþanýlan sýkýntýlara çocuklar da dâhil edilerek, onlardan da aile bütçesine katký saðlamalarý beklenmektedir.

Günümüzde sokaklarda çalýþan çocuklar sorunu ile karþý karþýya isek de bunun yanýnda bu çocuklarýn bir kýsmý evden kaçarak evin dýþýnda yaþamayý tercih ediyorsa bunun temel nedeni kentsel yoksulluktur. Maddi açýdan sorunsuz ailelerin çocuklarý da evden kaçabilir, sokaklarda yaþamayý tercih edebilir, ancak bu çok düþük bir olasýlýk olmakla birlikte yoksul ailelerdeki kadar sýk görülen bir durum deðildir.

Bir tarafta issizlik diðer tarafta gözlerinin önünde yaþanan lüks hayatlar, bu ikilem arasýnda sýkýþýp kalan insanlar kendilerine ve topluma ait deðer yargýlarýný yitirmeye baþlarlar. Deðer yargýlarýný sürdüremedikleri için de, görüp hiçbir zaman sahip olamadýklarý hayata ulaþabilmek için illegal yollara baþvurmaya baþlarlar.

Bu nedenle; suç ve boþanma oranlarýndaki artýþýn, aile içi þiddetin, sokak çocuklarýnýn en önemli nedeni kentsel yoksulluktur. Ýçinde biriktirdiði öfkeyi, dýþlanmýþlýk hissini, en yakýnýnda olanlara yani ailesine yansýtan birey, aile kurumuna ve aile kurumunu bir arada tutan temel faktöre yani çocuklara zarar verir.

Bireylerin sahip olduklarý aidiyet duygusu yitirildikçe nerede olduklarý ve ne olduklarý sorularý cevapsýz kalýr. Bu sorulara cevap bulabilmek için bir þekilde kendilerini ifade etme, ben de varým diyebilme gereksinimi duyarlar. Kendi yaþam standartlarýnda bu ifade pek de kolay olmamaktadýr. Örneðin ergenlik çaðýndaki bir çocuk rahat koþullarda yasayanlarý merakla takip eder, onlardan ne gibi bir farký olduðunu bulmaya çalýþýr ve zamanla ailesini suçlamaya baþlar. Bu nedenle özellikle kimliðini oturttuðu bu kritik devrede çocuklar çevreleri ile sürekli bir çatýþma halindedir. Kendi içindeki çatýþmalara bir de aile ortamýnda yaþanýlan çatýþmalar eklenince, çoðu kez çocuklar aradýklarý özgür ortamý sokaklarda bulmaktadýrlar. Eðer aile çocuðu çalýþmasý için sokaklara teþvik etmiþse, paranýn verdiði mutluluða kolay alýþan çocuk bir daha eve dönmek istemez. Belki de bu yüzden geçmiþte deðer yargýlarýyla ifade edilen aidiyet, günümüzde cepte taþýnýlan para ile ifade edilmektedir.

Ülkemizde ne yazýk ki gelir daðýlýmýnda ciddi bir dengesizlik söz konusudur ve gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin sonucu olarak ortaya çýkan yoksulluk, çocuk çalýþmasýnýn itici gücünü oluþturmaktadýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9807 Defa Okundu
2014-04-22

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır