KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GENçLK SORUNLARý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         GENçLK SORUNLARý

Gençlik Sorunlarý

Gençlik sorunlarýnýn temelinde, aile içindeki iletiþim problemleri vardýr.  Anne-baba, çocuk arasýnda deðil, karý-koca arasýnda da iletiþim çatýþmalarý sorunlara neden olmaktadýr. Temel faktör, problemlerin karý-kocanýn gerekli uyum, iþbirliðini, koordinasyonu kendi aralarýnda saðlayamamalarýdýr. Anne-babanýn güvenli duruþu, çocuklarý için saðlýklý rol ve model olmalarý, güzeli-iyiyi aile içerisinde hep güçlü bir þekilde temsil etmeleri gerekir. Yapýlan araþtýrmaya göre, hangi aileler mutlu hangi aileler mutsuz diye; mutsuz ailelerde aile üyelerinin birbirlerine karþý kullandýklarý kelimelerin, cümlelerin olumsuz-kötü sözler, hakaretler, aþaðýlayýcý durumlar olduðunu tespit etmiþlerdir. Mutlu ailelerde ise yaklaþýmlarýn, sözlerin olumlu, onaylayýcý ve takdir cümleleri olduklarýný tespit etmiþlerdir. Eðer bir ebeveyn çocuðuyla güçlü ve güvenli bir bað, sevgiye dayalý iletiþim kurmuþsa, gencin arkadaþlarýn içinde toplum içinde endiþe edeceði bir þey yoktur. Çünkü genç, ailesi ile oluþturduðu güçlü bir þekilde kurulan güven baðý ile arkadaþlarý ve toplum içerisinde güvenli duruþunu sürdürür. Güvenli bað kuramayan, suçlanmaktan, eleþtirilmekten kaygý duyan gençler anne ve babalarýna problemlerini anlatamazlar, açýklayamazlar, kaçýrýrlar, yalan söylerler. Gençlik sorunlarýn temelinde, uyum ve davranýþlarýn oluþmasýnda, madde baðýmlýsý olmalarýnýn arkasýnda saðlýksýz, patalojik aile dinamikleri yatmaktadýr.

Gençlik sorunlarý sadece ekonomik sebeplerle açýklanamaz.  Bir genci ebeveyninin dinlememesi, genç üzerinde baský oluþturmasý neticesinde çocuk içe kapanýyor, kapýlarý kapatýyor, sorunlarýyla yalnýz ve baþ baþa kalýyor aileden uzaklaþýyorlar ve arkadaþ guruplarýna yaklaþýyorlar. Her türlü kötü alýþkanlýðýn temelinde bu þekilde aileden uzaklaþma, güveni huzuru arkadaþ ortamlarýnda arama yatýyor.  Ailede güven ve huzurlu bir ortam olmazsa çocuðun bu þekilde dýþarýya yönelmesi, sýkýntýsýný paylaþacak baþka ortamlar aramasý kaçýnýlmaz oluyor. Elbette ergen arkadaþlarýyla iletiþim kuracak ancak ailesinden uzaklaþmadan, aile baðlarýný koparmadan üstelik ailesinin onay verdiði arkadaþlarýyla iliþki içersinde olmalýdýr.

Anne ve babanýn yaptýðý hatalardan diðer’de kendi aralarýndaki problemleri çocuk üzerinden gidermeye çalýþmalarýdýr. Yetiþkinler, çocuðu kullanarak problemlerinin bir parçasý haline getiriyorlar. Çocuk bu durumda suçu kendisinde arar,  yaþananlarý düþünüp kavrayamaz.

Ýletiþimde altýn kurul; karþýnýzdaki kiþiye kendisini deðerli hissettirtmektir. Bu kuralý gerçekleþtirmek iyi bir dinleme becerisine baðlýdýr.

Bir anne babanýn çocuðun geliþim döneminde ona yapacaðý en iyi yardým onu karþýsýna alýp dinlemesidir.  Bir çocuðun kendi sorunlarýný anlatabilmesi o sorunlarýn çözümü için çok önemli bir aþamadýr. Annenin ve babanýn çok fazla bir þey yapmasýna gerek yok aslýnda. Anne baba her seferinde çocuklarýna onlar için yaptýklarýný öne sürüp, ben senin için saçlarýmý süpürge ettim, senin yaptýðýna bak deyip hakaretler, olumsuz sözler söylemesi yanlýþ bir yoldur. Çocuðun kendisini suçlu hissetmesine yol açar. Aslýnda sadece dinleseler önemsediklerini gösterseler, güven verseler o zamana o çocuklar anne babaya güvenle, sevgiyle, saygýyla yaklaþýrlar. Güven oluþursa en küçük sorunlarýnda bile anne babaya gelip anlatacaklardýr.

TOPLUMSAL ÇÖZÜM

Bizler gençlik, sosyal, siyasal problemlere güvenli bir toplumla çözüm üretebiliriz, güvenli bir aileyle çözebiliriz. Dolayýsýyla çözüm eðitimle, mutlu bireylerle oluþturulabilir. Kariyer ya da baþarý mutluluk saðlayabilir mi? Bazen getirir ama her zaman tek baþýna yeterli olmayabilir.

Ürettikçe, faydalý, yararlý oldukça kendine, ailesine ve toplumuna fayda saðladýkça, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Bizim gençlik sorunlarýmýzdan biriside boþ zamanlarýn nasýl deðerlendireceðidir? Bu gün birçok genç boþ zamanlarýný nasýl deðerlendireceklerini bilmemektedir. Boþ zamanlarýný saðlýklý bir þekilde deðerlendirebilecek bir ortam ve organizasyonlar maalesef yoktur. Gencin kendini hayat içerisinde deðerli ve anlamlý hissetmesi için, (mutluluðun kaynaðý),  enerjisini yararlý ve anlamlý faaliyetler içeren bir rol içerisinde ortaya koymalýdýr. Tüketen deðil üreten olmalýdýr. Bizim en önemli vazifemiz, bireyin kendini deðerli ve önemli hissetmesine katký saðlamak olmalýdýr. Bu yönde araçlarý üretmeli ve oluþturmalýyýz. Bunu içinde sosyal hizmet, sosyal faaliyet çok önemlidir.

Bizler gençliðin enerjisini, üretime faydalý þeylere yöneltmemiz gerekirken ülkemizde kahvehanelerde ve internet cafelerde zaman öldüren gençlerin, çocuklarýn sayýsý gün geçtikçe artýyor. Bu sorunun çözümü için farklý olarak, gençlerin Ne beklediklerini? Ne istediklerini? tespit etmeliyiz. Pedagojik iliþkinin temel fonksiyonu kiþinin bulunduðu yerden baþlamaktýr. Kiþinin seviyesi neyse onun seviyesine inip, ona uygun onun anlayabileceði þekilde yaklaþmaktýr. Mesela çocuklarla iletiþimde soyut kavramlar kullanýlmaz, somut kavramlar kullanýlýr.  Gençlere yönelik politika üretirken öncelikle gençlere dönüp sormalýyýz. Bizim ne istediðimiz deðil onlarýn ne istediðini sorarak, onlarýn kendi politikalarýný kendi projelerini üretmelerini saðlayarak, onlarýn katýlýmcýlýðýný destekleyerek yapýlmalýdýr.

Okul dýþýnda sadece dershanelere giden ve sýnava hazýrlana bir gençlik deðil, hayata hazýrlanan bilgiyi nasýl davranýþa dönüþtüreceði ile ilgili eðitim alan gençlik için kütüphaneler, spor salonlarý, gençlik merkezleri, kültür merkezleri kurulabilir.

Çocuklarý hayata hazýrlayacak dershaneler dýþýnda eðitim araçlarý, eðitim yöntemleri; iþ uðraþ, beceri, hobi kazanacaklarý olanaklar yaratmalýyýz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3021 Defa Okundu
2014-05-18

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır