KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL BREYLERLE NASýL LETþM KURMALýYýZ?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL BREYLERLE NASýL LETþM KURMALýYýZ?

Engelli bireylerle nasýl iletiþim kurmalýyýz?

Toplum olarak engellilerle birlikte olma ve iletiþim kurma deneyimimiz azdýr. Bu deneyim azlýðý, büyük ölçüde engellilerin toplumsal alanlarda (sokakta, okulda, iþyerinde.. vb) yeterince yer alamamalarýndan kaynaklanmaktadýr.

Binalarýn engelli bireylere uygun olmamasý, bilgilerin engellilerin yararlanacaðý þekilde sunulmamasý, engelliler ile ilgili olumsuz düþünce ve tutumlar gibi toplumsal engeller, engellilerin engelli olmayanlarla ayný fýrsatlarý elde etmesini zorlaþtýrmaktadýr.

Çoðu engelli birey, yalnýzca engelliyle tanýmlanma, görmezden gelinme, acýnma, dýþlanma gibi tavýrlara maruz kalmaktadýr. Engelliliðin, engellilerin pek çok özelliðinden yalnýzca biri olduðu akýldan çýkarýlmamalýdýr. Dünyayý engelli bireyler için de yaþanabilir kýlmak için engelli olmayan bireylerin de çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun yolu da onlarý tanýmaktan ve onlarýn yaþadýklarýný anlamaya çalýþmaktan geçmektedir.

DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN TEMEL HUSUSLAR;

DÝÐER ÝNSANLARA NASIL DAVRANIYORSANIZ ENGELLÝ BÝREYE DE ÖYLE DAVRANIN;

Engelli birey ile iletiþimde temel kýstas, engelli bireyde kendine özgü kiþiliðe sahip, kendi kararlarýný kendisi verebilen biri olarak görmektir. Onlar yalnýzca özel durumlarýndan dolayý farklý ihtiyaçlarý olan insanlardýr ve iletiþim sýrasýnda dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr. Bu ihtiyaçlar dýþýnda diðer tüm insanlar gibi saygý görmek, dikkate alýnmak isterler. Bu nedenle iletiþim sýrasýnda diðer insanlara nasýl davranýyorsanýz engelli bireye de öyle davranýn. Durumlarý nedeni ile gösterilen aþýrý ilgi ya da görmezden gelme, onlarý olumsuz etkiler.

YARDIM ETMEDEN ÖNCE ÝZÝN ÝSTEYÝN;

Bir insanýn engelli olmasý, mutlaka yardýma ihtiyacý olduðu anlamýna gelmez. Þartlar uygun olduðunda engelli bireyler kendiiþlerini kendileri yapabilirler. Ancak engelli bireyin yardýma ihtiyacý olduðuna eminseniz yardým etmeyi teklif edin.

FÝZÝKSEL TEMAS KONUSUNDA DÝKKATLÝ OLUN;

Bazý engelli bireyler denge için kollarýndan destek alýrlar. Onlarý kollarýndan kavramak (amacýnýz yardým etmek olsa bile) dengelerini bozabilir. Engelli bireyin baþýna, tekerlekli sandalyesine, koltuk deðneklerine dokunmamaya özen gösterin. Engelli bireyler, kullandýklarý yardýmcý araçlarý kendilerinin bir parçasý olarak görürler. Yardým ederken engelli bireyden sizi yönlendirmesini isteyin.

KONUÞURKEN ENGELLÝ BÝREYE YÖNELÝN;

Daima engelli bireye yönelerek konuþun. Ona eþlik eden kiþiye, yardýmcýsýna ya da iþaret dili tercümanýna deðil, engelli bireye bakarak konuþun.

KELÝMELERÝ ÖZENLE SEÇÝN;

Engelli bireyle bir engel grubunun temsilcisi gibi deðil, kendine özgü karakteri ve kiþiliði olan bir birey olarak görülmelidir. Bu nedenle engelle ile ilgili konuþurken kullandýðýnýz ifadeler konusunda seçici olun. Acýma, küçümseme içeren ifade er kullanmayýn. Ancak çoðu engelli birey, samimi ve uygun þekilde sorulduðunda engeliyle ilgili soru sorulmasýndan rahatsýz olmaz.

DÝKKATLE DÝNLEYÝN;

Bazý engelli bireylerin söylediklerini anlamanýz zaman alabilir. Kendilerini ifade etmeleri için bekleyin. Engelli bireyin söylediklerini anlamadýðýnýzda anlamýþ gibi davranmayýn, söylediklerini yinelemesini isteyin.

Önyargýyla Yaklaþmayýn;

Engelli bireyler neyi yapýp yapamayacaklarýna en iyi kendileri karar verebilirler. Herhangi bir faaliyete katýlýp katýlamayacaklarý konusunda onlar adýna karar vermeyin. Onlarýn sýnýrlarýný siz belirlemeyin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4975 Defa Okundu
2014-05-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır