KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEDEN HEP TOMOGRAF (2)

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         NEDEN HEP TOMOGRAF (2)

Neden Hep Tomografi (2)

Yýllarca uzmanlar doktorlar ikiye ayrýldý bazýsýna göre röntgen gibi, bazýsýna göre çok tehlikeli bir taný koyma yöntemi olmuþtur Tomografi.

Yýllar sonra Hiroþima’dan kurtulan insanlarýn vücudundaki radyasyon kadar radyona maruz kalýndýðý söylenmeye baþlandý.

Ameliyatlar, saðlýkla ilgili taný koyma aletleri hepsi her geçen gün daha iyi teknolojiyle önümüze gelmekte bize hizmet vermektedir. Maalesef bir öncekinin zararý yada etkisizliði kanýtlandýðý için üzerinde çeþitli ve defalarca yapýlan çalýþmalarla anlaþýlmaktadýr. Bu dönem içinde bu aletlerden geçenler ise zararýndan nasiplenmektedir.

Hele ki bizim þehrimizde sýrf fazla para kazanalým diye gerekli gereksiz bir çok kiþiye tomografi önerilmektedir. Onlar alacaðý paraya ceplerine girecek paraya bakýyorlar.

Bezende biz hastalar bunun bize daha yararlý olduðunu düþünerek ýsrarla tomografi isteriz.

Lütfen bundan sonra iki kez düþünün Tomografi mecbur olmadýkça çektirmeyin. En son çare olarak doktor önerirse ancak çektirebilirsiniz.

Gereksiz yere çekilen Tomografi, mamografi, akciðer filmi size ilerde KANSER olarak geri gelecektir.

Normal röntgenden onlarca defalarca kat  fazla radyasyon verilmesine neden olan tomografi çekimlerine Ýngiliz Saðlýk Bakanlýðýn’dan yasak geldi. Saðlýklý kiþilerin vücut tomografisi çektirmesi yasaklandý. Bu yasaðýn çýkmasýndaki  gerekçe tomografi sýrasýnda yayýlan ve vücuda nüfuz eden radyasyon oranýnýn çok yüksek olmasý gösterildi.

Tomografi çektirmek geçen yýllarda osteoropoz, kalp rahatsýzlýðý, damar týkanýklýðý ve diyabet gibi hastalýklarý önceden tespit edebildiði için saðlýk uzmanlarý tarafýndan sýklýkla tavsiye ediliyordu. Hatta öyleki saðlýklý bireylerin her 5 yýlda bir tomografi çektirmesini öneren doktorlarýn bu tavsiyesi üzerine harekete geçen bakanlýk tüm vücudu tarayan tomografinin normal bir röntgenden 400 kat daha fazla radyasyon yaydýðýný tespit edince yasak kararýný aldý. Tomografiye saðlýklý giren her 50 hastadan birinin maruz kalýnan radyasyon nedeniyle çekim sonrasýnda kansere yakalandýðý belirtildi.

Yayýnlanan önemli bir raporda sýk tomografi çektirenlerin vücutlarýndaki birikmiþ radyasyon seviyesinin II. Dünya Savaþý’nda Hiroþima ve Nagasaki’ye atýlan atom bombalarýndan kurtulanlarla eþ seviyede olduðu belirtildi. Sýradan bir röntgen vücudu görüntülemek için tek bir ýþýn gönderirken tomografide daha detaylý bir görüntü elde etmek için art arda birçok ýþýn gönderiliyor. 2009 sonunda California Üniversitesi’nde görevli Prof. Rebecca Smith-Bindman’ýn 1.119 kiþiyi inceleyerek yürüttüðü araþtýrmada tek bir tomografinin 442 göðüs röntgenine ve 74 mamografiye (meme röntgeni) eþ oranda radyasyon yaydýðý ortaya çýkmýþtý.

Uzmanlar tomografideki bu riske karþýn MR’ýn hiçbir yan etkisi olmadýðý konusunda görüþ birliðine vardý. MR çekimleri sýrasýnda sadece radyo dalgalarý kullanýlýyor. Bunlar da insan saðlýðýna zararsýz.

Tomografinin etkileri 30 yýl sonra ortaya çýkýyor da þehrimiz de çekilen aylýk Tomografi oraný nedir? Bu oranýn yüzde kaçý 16 yaþýndan küçük çocuklarý kapsamaktadýr?.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17854 Defa Okundu
2014-08-19

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır