KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYATý TüKETMEK M, YAþAMAK Mý.?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HAYATý TüKETMEK M, YAþAMAK Mý.?

Hayatý Tüketmek mi, Yaþamak mý.?

Ýnsan dengeyi sever. Fiziksel ve ruhsal olarak dengede olmak bize yaþama sevinci ve huzur verir. Ýnsanda bu dengeyi yýkan en önemli þey hastalýklardýr.

Sevdiðimiz birinin ölüm haberini duyduðumuzda ruhsal dengemiz alt üst olur. Çok karmaþýk bir duygu tufanýna kapýlýrýz. Ruhumuzun bu duygularla baþa çýkmasý ve kaybettiði dengeyi tekrar kurmasý zaman alýr. Bazen bunu tek baþýna baþaramayabiliriz. Sendelediðimizde dengemizi tekrar saðlamak için birilerine, bir þeylere ihtiyaç duyarýz.

Hastalýðýmýz teþhis edildiðinde de ani bir ölüm haberi almýþ gibi sarsýlýr ve tepetaklak oluruz. Öfke, haksýzlýk, kýzgýnlýk, ihanet, çaresizlik gibi pek çok duygunun birlikte getirdiði yoðun acýyla sarsýlan ruhumuz derin bir yara almýþtýr artýk.. Oysa insan için en büyük tabu kendisidir. Kendimize sonsuz inanç duyar, bize hep iyi þeylerin olacaðýna, her nasýlsa bütün kötü durumlardan bir þekilde sýyrýlacaðýmýza, gizliden gizliye birilerinin bizi sýký sýkýya koruyacaðýna dair inancýmýz tamdýr.. Ýþte bu inancý tuzla buz eden kendi bedenimiz olduðunda ne yapabiliriz.? Bedenimizin hiç hesapta yokken, beklenmedik bir hastalýða boyun eðdiðini öðrenmek bizim için büyük bir yýkým olur. Bu yýkýmýn altýndan kalkmak ilk anlarda bize neredeyse imkansýz görünür. Öyle ki bazen insan baþa çýkmak yerine bu yaralý ruhla yaþayýp, geri kalan hayatýný kendine ve etrafýna eziyet ederek tüketmeyi seçebilir.

Engelimiz bedensel hareketlerimizi kýsýtlar, bazen sizi kapýsýný dahi açamadýðýnýz bir odaya mahkum kýlar. Ancak bizi daha da küçücük ve karanlýk bir odaya kilitleme hünerini gösteren kendi beynimiz ve onun ürünü olan düþüncelerimizdir.

‘iyi’ ye ya da ‘kötü’ye yöneltmek elimizdedir. Düþüncelerimizle ruhumuzu nefessiz býrakabilir, ya da ruhumuzun penceresini çiçekli bir bahçeye aralayabiliriz.

Hastalýðýný yeni öðrenen biri için bu gerçekle baþa çýkmak kadar, hastalýðýn getirdiði bazý sorunlarý kimselerle paylaþamamak da büyük bir stres ve endiþe kaynaðý olur. Gelecek endiþesi, ölüm korkusu, sosyal hayatta varlýk gibi temel insani ihtiyaçlarýn karþýlanmasýndaki zorluklar kendi hayatýmýza küsmemize neden olabilir.

Böylece hem fiziksel hem de duygusal olarak kendimizi karanlýk bir odaya mahkum olmuþ gibi hissedebiliriz. Bu yüzden, hayatýmýzý daha yaþanýr kýlmak için hem günlük hayatýmýzý kolaylaþtýracak çözümlere hem de ruhumuzu iyileþtirecek profesyonel desteðe ihtiyaç duyarýz. Bunun için destek aramak ve önerilen destekten yararlanmak, teþhisten sonraki hayatýmýz için atacaðýmýz en önemli adýmlardan biridir.

Dünyada her gün onlarca insan bir engele maruz kalacak hastalýða, kanser ya da diðer hastalýklara yakalandýðýný öðreniyor. Yine dünyada, teknoloji ve bilimin geliþmesiyle týp alanýnda her geçen gün yeni ve ümit verici geliþmeler oluyor, tedavi amaçlý araþtýrmalara artýk daha fazla kaynak aktarýlýyor. Ýnsanlar, kendilerine bir kez sunulmuþ olan ‘hayatta olma’ þanslarýný daha iyi kullanmak için bütün güçleriyle çaba gösteriyor, bir araya geliyor ve birbirlerinden destek alýyorlar.

Siz de, koþullarýmýz ne kadar kötü olursa olsun, kendiniz için ‘iyi’ olaný, hayatý tüketmek yerine yaþamayý seçebilirsiniz.

Bunu baþarmak için size sunulan bütün yardým imkanlarýný kullanýn ve kendiniz için daha iyi olanda ýsrarcý olun.. Hayatýnýz buna deðer..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12759 Defa Okundu
2014-09-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır