KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ATEþ ÇEMBER…!!!

  

          
         ATEþ ÇEMBER…!!!
Ateþ Çemberi…!!!
 
Türkiye-Suriye iliþkilerinin kopmasý ile baþlayan gerginliðin þimdi de Ýran ve Rusya’ya sýçramýþ olmasý, bir noktada Türkiye’nin tam anlamý ile bir ateþ çemberi içerisine atýlmýþ olduðunu gösteriyor.
 
Gerilimlerin týrmanmasý ile komþularýmýzla olan sýfýr sorun da böylece ortadan kalkmýþ olacak. “komþularla sýfýr sorun” politikasý, hem içeride, hem dýþarýda sorun olmaya baþladý.
 
Deniliyor ki, “Türkiye ABD ve AB ile sorunsuz bir yaþama adým attý. Bugüne kadar Türkiye’yi köþeye sýkýþtýran ve sorun çýkaran ABD ve AB’nin desteði Türkiye’nin üzerinde bulunuyor”. Amerika ve AB üyesi gibi ülkeler hiçbir zaman kiþilere göre deðil, kendi çýkarlarýna göre hareket ederler.
 
Türkiye Tehlikenin ortasýnda. Ben, daha önce konu ile ilgili olarak yazdýðým yazýda, Suriye’ye karþý giriþilecek her hangi bir hareket karþýsýnda Rusya’nýn müdahaleye hazýr olduðunu, Suriye’nin bu ülke tarafýndan korunacaðýný vurgulamýþtým. Türkiye, Suriye’yi hedef aldýðýna göre bu alanda Rusya ile de karþý karþýya gelmiþ olacaktýr. Konuya bu açýdan baktýðýmýzda komþularla sýfýr sorunda Rusya’yý da karþýmýza almýþ olmuyor muyuz?
 
Dikkat edilecek olursa, Suriye-Ýran ittifaký, gelecekte Türkiye-Ýran iliþkilerini de sarsacak boyutlara çýkacaktýr. Çünkü Suriye’ye yapýlacak herhangi bir saldýrý, Ýran’a yapýlmýþ sayýlacak ve Ýran da ister istemez iþin içine girecektir. Bölgeyi böyle bir tehlike bekliyor. Türkiye, iþte bu tehlikenin tam göbeðinde bulunuyor. Bu gerçekleri bilmemiz ve görmemiz gerekmektedir.
 
Ýran Hava Uzay Kuvvetleri Komutaný Tuðgeneral Emir Ali Hacýzade Ýran’a karþý olasý bir saldýrýda ilk önce Türkiye’deki NATO füze kalkaný sistemini hedef alacaklarýný açýkladý. Bu açýklama, Rusya’nýn açýklamalarý ile parelilik gösteriyor. Burada, NATO füzeleri önem taþýyor ve ilk hedef olarak gösteriliyor.
 
Þimdi bütün hesaplar, Suriye’yi içten çökertme üzerine yapýlýyor. Ancak, Suriyeli muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinden sonra, ülke bir iç savaþ ortamýna sürüklenebilir. Bu da mezhep çatýþmalarýný meydana getirecektir. Olasý bu karýþýklýða Ýran’dan müdahale gelebilir mi? Rusya sesiz kalabilir mi? Suriye’deki iç çatýþmalar bizi nasýl etkiler? Bunlarý da ince biçimde hesap etmek gerektiði görüþündeyim.
 
Ortada duran bir gerçek var: Suriye’deki rejim nasýl çökerse çöksün, bunun sarsýntýlarýný ilk duyan ve hisseden Türkiye olacaktýr. Suriye’deki yangýn ilk önce bizi etkileyecektir. Bu yangýndan kaçmamýz da mümkün görünmüyor. Böyle bir ortamda ABD ya da AB ülkelerine ne olacak? Onlar bundan etkilenmeyecekler ki. Olan yine bize olacak, ateþin ortasýnda kalan biz olacaðýz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 209881 Defa Okundu
2012-07-03

SON YAZILARI

Ateþ Çemberi…!!! Ne devrim ne deprem ne de irtica !!! Yeter Artýk! Analar Aðlamasýn Dediler… Savaþ bizim savaþýmýz deðil Arap Baharý Kimin Baharý ? Zaferin adý Çanakkale 20. Yüzyýl Soykýrýmý Hocalý Ey Osmanlý Torunu! Avrasya Birliði’ne Doðru Nasýl Bir Türkiye Ýstiyoruz?

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır