KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HZ.PEYGAMBERMZ(S.A.V.)’N, HZ.EBûBEKR(R.A.) ÝLE OLAN DOSTLUðU!

  

          
         HZ.PEYGAMBERMZ(S.A.V.)’N, HZ.EBûBEKR(R.A.) ÝLE OLAN DOSTLUðU!

 Hz.Peygamberimiz(s.a.v.)’in, Hz.Ebûbekir(r.a.) Ýle Olan Dostluðu!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;

Öncelikle; Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; sadâkatini ispat etmiþ tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi peygamberimizin ilâhi bildirileri tebliðe baþlamasýndan sonra, ilk imân edenlerden biride; ‘Hz.Ebûbekir(r.a.)’dir!’ Efendimiz(s.a.v.)’in en yakýn arkadaþlarýndan biri olan bu deðerli sahâbi, þu tarihler arasýnda yaþamýþtýr: ‘572-634’ O ki; ‘Efendimiz(s.a.v.)’in yanýndan hayatý boyunca ayrýlmamýþ ve hiçbir durumda kendisini terketmemiþtir!’ Tâki çocukluklarýnda baþlayan dostluklarý, ömür boyu çok sýký bir þekilde devam etmiþtir.

Evet! Ýslam Dini’ne girmeden önce de saygýn, dürüst ve karakterli bir kiþi olan bu güzide sâhabi, gerçektende peygamberimizi hiçbir zaman yalnýz býrakmamýþ, dâima en yakýnýndaki isimlerden olmuþtur. Üstelik bu konuda maddi ve mânevi tüm imkânlarýný seferber etmiþtir! Þöyle ki; ‘Hîra Maðarasý’ndan dönen peygamberimizle karþýlaþtýðýnda; ‘Efendimiz(s.a.v.) kendisinin bir peygamber olarak seçildiðini söyleyip indirilen ayetlerden okumuþ, o da hemen imân etmiþtir!’ Ki bir rivâyete göre; ‘Hz.Hatice(r.a.)’den sonra ilk imân eden odur!’ Efendimiz(s.a.v.), her kime ilk teblið ettiðinde küçükte olsa bir tereddütle karþýlaþmýþ, ama bu kýymetli sahâbide bunu görmemiþtir. O ki, hiçbir tereddüt duymadan hemen tebliðine kabul göstermiþtir. Ki bunda peygamberimizi çok yakýndan tanýmasýnýn, onun asla yalan söylemeyen ve gösteriþ peþinde koþmayan bir kiþiliðe sâhip olduðunu yakýndan bilmesinin büyük bir etkisi vardýr.

Ýþte böyle! Onun peygamber dostluðuna en önemli örnek, tâbi ki; ‘Hicret Olayý’dýr!’ Kendisi; ‘Efendimiz(s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye olan hicretinde yol arkadýþýdýr!’ Bundan dolayýdýr ki; ‘Kur’an bile kendisinden bahsetmiþtir!’ Ona, þu tâbiri kullanmýþtýr: ‘Ýki kiþiden biri!’ Evet! Bu tâbir, bir âyetin meâlinde þöyle belirtilmiþtir:

 ‘Eðer siz ona yardým etmezseniz; ‘Allah(c.c.) ona yardým eder!’ Hani o kâfirler onu; ‘Mekke’den çýkardýklarý vakit sâdece iki kiþiden biri iken, ikisi de maðarada bulunduklarý sýrada arkadaþýna; ‘Üzülme! Allah(c.c.) muhakkak ki bizimledir diyordu!’ Allah(c.c.) onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmiþti ve onu görmediðiniz bir orduyla desteklemiþti. Kâfirlerin sözünü alçaltmýþtý. Yüce olan; ‘Allah(c.c.)’ýn Kelimesi’dir!’ Allah(c.c.) güçlüdür, hikmet sâhibidir!’

Tövbe Sûresi / 40.Âyetin Meâli

Evet! Hz.Ebubekir(r.a.)’in sadâkatine en önemli örneklerden biri de; ‘Miraç Olayý’dýr!’ Þöyle ki; ‘Bu muhteþem olayý müþrikler duyup kendisine yetiþtirdikleri zaman, hiç tereddüt etmeden þöyle demiþtir: ‘O dediyse doðrudur!’ Ki bu sözünden sonra kendisine; ‘Ýhlâs ve doðruluk sâhibi gibi anlamlara gelen sýddýk lâkabý verilmiþtir!’ Efendimiz(s.a.v.), bir hadis meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Sohbetiyle olsun, malýyla olsun bana en ziyâde ikramda bulunan; ‘Ebû Bekir’dir!’ Eðer ben; ‘Rabbim’den baþkasýný dost tutacak olsaydým, mutlaka; ‘Ebû Bekir’i dost edinirdim!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri, Müslim, Tirmizi)

Gördüðünüz gibi! Efendimiz(s.a.v.)’in; ‘Hz.Ebûbekir(r.a.)’e olan sevgisi, gerçektende imrenilecek bir sevgidir!’ Çünkü o, var gücüyle peygamberimize olan sadâkatini sunmuþtur. Ve böylelikle ömrü boyunca bir dâva arkadaþý olmuþtur. Mustafa Altunok Hocamýz’ýn dediði gibi;

 ‘Hz.Ebûbekir(r.a.) gibi sâdýk olamayanlar, onun gibi bir yoldaþ da olamazlar!’

Mustafa Altunok   

Ýþte bu! Kur’an tâbiriyle; ‘O, ne iyi arkadaþtý!’ Ki onunla peygamberimizin arkadaþlýðý, gerçektende bambaþka bir arkadaþlýktý. Þöyle ki biri güvenirlikle, diðeri ise doðrulukla ün yapmýþtý. Biri; ‘Muhammed-ül Emin’di!’ Diðeri ise; ‘Ebûbekir Sýddýk!’

Allah(c.c.) bizleri, bu mübârek peygamber dostu gibi sâdýk olanlardan etsin! Allah(c.c.)’ýn selâmý üzerinize olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 128354 Defa Okundu
2013-06-28

SON YAZILARI

Hz.Peygamberimiz(s.a.v.)’in, Hz.Ebûbekir(r.a.) Ýle Olan Dostluðu!

YORUMLARHULÝSÝ 2013-10-02
Hz. Fatmayý Kim aðlattý.

Allahým bunlar benim ehlibeyitimdir bunlarý seveni sev bunlarý inciten beni beni incitenende Allahý incitmiþ olur. Býrla incitmeyi Hz.Fatmayý Fedek hurmalýðýný elinden zorla alýnca aðlattý.
Buna ne diyeceksin Arkadaþ. Saygýlarýmla.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır