KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ebul Hasan Harakani Türbesi
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ebul Hasan Harakani Türbesi - “HER KÝM BU DERGÂHA GELÝRSE EKMEÐÝNÝ VERÝNÝZ, ÝNANCINI SORMAYINIZ”
2012-06-25 - 21:00
KARS
Facebook'ta Paylas
Ebul Hasan Harakani Türbesi
 
-“HER KÝM BU DERGÂHA GELÝRSE EKMEÐÝNÝ VERÝNÝZ, ÝNANCINI SORMAYINIZ”
 
EBUL HASAN HARAKANÝ:
M.S. 963-1033 ( Hicri 352-425) yýllarý arasýnda yaþayan evliyanýn asýl adý Ali Bin Ahmed Caferdir. Bugünkü ÝRAN’ýn Horasan bölgesinde Bistam kasabasýna baðlý Harakan köyünde doðmuþtur. Hicri 352- Miladi 963 yýlýnda fakir bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelen Ebul Hasan küçük yaþlarýnda Harakan köyünde çobanlýk yapmýþ daha sonra çiftçilikle uðraþmýþtýr. Gençliðinde kervanlara yük taþýyýcýlýðý da yapan Ebul Hasan kaynaklarda belirtildiðine göre kendisinden bir asýr önce Horasan da yaþayan Beyazid-i Bestaminin tasavvufundan etkilenerek Bestami dergahýnda bir süre türbedarlýk yapmýþtýr. Bu süre içerisinde tasavvufa eriþen Ebul Hasan daha sonra çaðýnýn en büyük manevi þahsiyetlerinden birisi olmuþtur.
 
Ebul Hasan Harakani’nin ölümünden 3 asýr sonra müritlerinden birisi tarafýndan yazýlan “Nurul Ulum” adlý eserde; evliyanýn ilmi ve hayatýndan kesitleri öðrenmekteyiz. Farsça el yazmasý bu eserin orijinali günümüzde Bristh Museum kataloðunda bulunan Nurul Ulum, 6 bölümden oluþmuþ, son bölümü evliyanýn yaþamýný anlatan tek orijinal eserdir.
 
Türkmenistan’dan Anadolu’ya M.S.11.yüzyýlda Selçuklu akýnlarý sýrasýnda ( 1018-1021) geldiði anlaþýlan Ebul Hasan Hicri 425 Miladi 1033 yýlýnda Kars’a 15 km. uzaklýktaki Yahný daðýnýn eteðinde Bizans ordusu ile yapýlan bir savaþta yaralanarak Kars’ta þehit olmuþtur. Þahadet mertebesine eriþen ilk Anadolu evliyalarýndan birisi olan Ebul Hasan için 1064 yýlýnda Sultan Alpaslan’nýn Kars’ý fethetmesinden sonra bugünkü Kaleiçi mahallesinde bir türbe yaptýrýlmýþtýr. Türklerin Anadolu’ya yerleþmeye baþladýðý tarih olan 1064’den önce Anadolu’nun Türkleþmesi için gelen bu Alperen 70 yýllýk ömrünün tamamýnda tasavvufunu insan sevgisi üzerine kurmuþtur. Nurul Ulum adlý eserden onun “Türkmenistan’dan Þam’a kadar yaþayan birisinin eline diken batsa acýsý benim acýmdýr” þeklindeki düþüncesinde bu muazzam insan sevgisi ifadesini bulur.
 
Evliyanýn Kars merkezinde Kaleiçi mahallesindeki türbesi Ortaçaðýn sonlarýna kadar Kars ve Doðuanadolu’da geçen siyasi mücadele ve savaþlar sebebiyle zamanla unutulmasýna yol açmýþtýr. Ancak 1579 yýlýnda Osmanlý Padiþahý III.Murad doðu sýnýrlarýndaki siyasi istikrarsýzlýða son vermek için Lala Mustafa Paþa komutasýnda gönderdiði 100 bin kiþilik Osmanlý ordusu Kars’ý eyalet merkezi yapmak için baþlatýlan imar çalýþmalarý sýrasýnda bu Anadolu evliyasýna ait kabir bulunarak Ebul Hasan’ýn ismine izafeten Evliya Camii inþa edilerek evliyanýn kabri de camii bahçesindeki türbeye defnedilmiþtir. Basit örgü sistemi ile tüf taþýndan dörtgen planlý olarak yapýlan Ebul Hasan Harakani türbesi 1998 yýlýnda Evliya Camisinde baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda türbenin basit örgü duvarlarý kaldýrýlarak kubbeli bir þadýrvan içerisine alýnmýþ ve Evliya mezarýnýn sandukasýnýn etrafý ahþap çerçeve ile çevrilmiþtir. Sandukanýn üzerindeki kavuk ve kadife örtü de tamir edilerek orijinal hali ile yeniden sanduka üzerine konulmuþtur. Evliyanýn türbesi bu onarýmdan sonra halkýn ziyaretine açýlmýþtýr.
 
11. Asrýn tasavvuf alimlerinden Ebul Hasan Anadolu’nun Türkleþmesi için müritleri ile birlikte hizmette bulunmuþ tevazu sahibi bir evliya idi. O Anadolu’nun fethi için Alperenlik ruhuyla ilk tohumlarý atmýþ, kendisinden bir asýr sonra yaþayan Ahmed YESEVÝ’yi de etkilemiþtir. Ebul Hasan’ýn tasavvuf görüþünü anlatan Nurul Ulum adlý eserden onun “ Her kim bu dergaha gelirse ekmeðini veriniz, inancýný sormayýnýz” þeklindeki düþüncesi daha sonra Mevlana’da “ Kim olursan ol yine gel” þeklinde ifadesini bulmuþtur. Mevlana þiirlerinde Ebul Hasan Harakani’yi “ Þeyh-i Din” ( Dinin Þeyhi) olarak nitelemiþtir. Yine Ebul Hasan Harakani Nurul Ulum adlý eserin 6. bölümünde “ Bana seni gerek” þeklinde ifade ettiði Allah sevgisi Yunus Emre’nin þiirlerinde þekillenmiþtir.
 
Anadolu’nun Türkleþmesinde ve aydýnlanmasýnda büyük rol oynayan Evliya Alperenlerden birisi olan Ebul Hasan Harakani ne yazýk ki yeterince tanýnmamýþ yada tanýtýlmamýþ Kars þehrinin önemli deðerlerinden birisidir.
 
TÜRBESÝ:
Kars, Merkez Kaleçi mahallesi, Ozanlar sokak, Pafta 30, Ada 72, Parsel 4’de yer alan bugünkü Evliya Camii külliyesi içerisindeki Ebul Hasan Harakani türbesi þehit olduðu 1033 yýlýndan 31 yýl sonra Kars’ýn Alpaslan tarafýndan fethedilmesi sýrasýnda yapýlmýþtýr. Yüzyýllar içerisinde türbe bazý deðiþikliklerle günümüze kadar ulaþmýþtýr. 1998 yýlýna kadar Evliya camii bahçesinde tüf taþýndan basit örgü sistemi ile yapýlan dörtgen bir yapý içerisinde bulunan türbe bu tarihte Evliya camisinin restorasyonu sýrasýnda basit yapýlý duvarlar kaldýrýlarak Evliyanýn sandukasý ahþap çerçeve içerisine alýnmýþ ve kabrinin bulunduðu alana kubbeli bir þadýrvan yapýlmýþtýr. Türbenin giriþ kapýsýnda bulunan 1617 tarihli Osmanlýca kitabede kubbeli þadýrvanýn giriþ kapýsýna orijinal hali ile yerleþtirilmiþtir. Bu kitabe Mehmet DERVÝÞ Paþa tarafýndan Hicri 1026 Miladi 1617 tarihinde yaptýrýlmýþ olup, Osmanlýca “ Hak nasip etti yapýldý merkad-i nev gülzar. Ebul Hasan Harakan þeyhi yattuðu bu yerdir ” anlamýndadýr.
 
Evliya camii külliyesindeki kubbeli þadýrvanýn içerisinde Ebul Hasan Harakani’ye ait türbenin etrafýnda 21 adet mezar daha bulunmaktadýr. Bu mezarlardan birisi 1767 yýlýnda Kars Beylerbeyi Kethüda Mehmet Paþaya ait Kars’taki tek kavuklu mezardýr. Diðer bir mezar ise 1877-78 Osmanlý-Rus savaþý sonrasý Kars’ýn 40 yýllýk Rus iþgali sýrasýnda þehirdeki Ermeni ve Rus baskýlarýna karþý Türk ahaliyi eðiterek Kars’tan göç etmelerini önleyerek þehrin Türk nüfusunu korumak için mücadele veren Evliya camisinin o tarihteki imamý Hafýz Kurban Efendiye ait mezardýr.
 
Ebul Hasan Harakani türbesi ve Evliya camii külliyesi Vakýflar Genel Müdürlüðünün mülkiyetinde olup, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlýklarýn Koruma Bölge Kurulunun 09.05.1990 tarih ve 227 sayýlý kararý ile tescil edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.
 
TÜRBENÝN GÝRÝÞ KAPISINDAKÝ 1854 TARÝHLÝ OSMANLICA KÝTABE
Hak nasib itdi de yapýldý Merkad-i nev gül’zâr
Bû’l-Hasen Khrkanî Þeyh’ün yatduðýdur bu mezâr.
Ol Muhammed-Dervîþ itdi bu makamý böyle hoþ
Evliyânun aþkýna olsun fedâ cânlar hezâr.
Her Murâd hâsýl olur sýdk-ile bunda ey dede
Her kim ihsân eyliye bulunur derdine izâr.
Ýncidenler bu makamý incidiser o Hakký
Çün “ihâninü ihânu’l-Lah” Kelâmunda yazar.
Târih ün-Nebî-i birden Yûsuf Mollâ dedi
Bâþ ed în-sâl sitte vü ‘ýþrîn hezâr (1026-1617 )
(BA-BA-S) KARS (KHA)


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 14235 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır