KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Harakani çiçekleri!
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Harakani çiçekleri!
2013-06-26 - 12:25
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Harakani çiçekleri!

Seyyid Ebu’l Hasan Harakani Vakfý’nca, Evliya Camii çevresinde geçtiðimiz yýl baþlatýlan ve bu yýl da Kars kalesi eteklerindeki diðer tarihi ve mimari dokunun yanýnda inanç turizminin yer aldýðý mekanlarýn çiçeklerle donatýlmasý ve çevresinin aðaçlandýrýlmasý faaliyetleri ortaya tadýna doyumsuz güzellikler çýkarýyor.

Bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancý turistlerin de beðenisini toplayan çalýþmalarda þu anada kadar 70 bin adet deðiþik türde çiçek ve 300 adet çam aðacý dikildi. Mevsim boyunca 150 bin adet çiçek ve 1000’in üzerinde aðaç dikilmesi hedefleniyor. Çevre düzenlemesi çalýþmalarý tamamlanýnca Kars Kalesi ve eteklerindeki tarihi ve mimari doku tamamen yeþillikler içinde kalacak.

Seyyid Ebu’l Hasan Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur, konuyla ilgili Kafkas Haber Ajansý’na yaptýðý açýklamada, “Anadolu’muzun manevi sultaný Ebul Hasan Harakani Hz. mekânýndayýz. Burasý tarihimizin kültürümüzün ve milletimizin çok önemli bir mekânýdýr. Tarihi bir mekânadýr. Kars Kalesinin dibinde Hasan Harakani türbesinin bulunduðu Kaleiçi Mahallesinin en önemli bir yerindeyiz. Alt tarafýmýzda Evliya Camii ve Harakani Külliyesi, hemen ön tarafýmýzda Havariler Kilisesi yani Kümbet Mescidi ki çok önemli bir mekândýr. Þuanda onun bahçesinde bulunuyoruz. Bu mekân Kars Kalesinin dibinde yukarýya doðru Ulu Camii, Seyitler Haziresi, alperenlerin, þehitlerin ve seyit gazilerin bulunmuþ olduðu bir mekândýr.” dedi.

Ebu-l Hasan Harakani’nin miladi 1023 yýlýnda Anadolu’ya geldiðinde hizmet alanýný olarak bu mekâný seçtiðini ve burada hizmet alanýný kurduðunu belirten Uzgur, “Tarihi seyir içerisinde zaman zaman büyük külliyeler yapýlmýþ, yýkýlmýþ, sonradan geliþtirilmiþ. 1995 yýlýndan beridir hem Hasan Harakani Vakfýmýz, hem de Þehit Ebul Hasan Harakani Derneðimiz bu alanda çok önemli çalýþmalar yapmaktadýr. Bir taraftan bin yýlýk tarihimizi taþ ve topraktan yeniden inþa ederken, diðer taraftan da Harakani irfanýný iki cihetten, hem Harakani sofrasý hem Harakani irfaný olarak gönüllere hitap eden cihetlerini de çalýþmalarýný yaparak bu çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Ebul Hasan Harakani malum Alparslan’dan çok önce Alparslan’ýn babasý ve amcasý zamanýnda yaþamýþ. Hatta ondan önce Sultan Gazneli Mahmut’unda hocalýðýný yapmýþ. Doðu’yu ve Batý’yý Ýslam ile müþerrefleþmesine, þereflenmesine sebep olmuþ ve müthiþ derecede çalýþmalar yapmýþ bir zatý muhteremdir. Ýslam tasavvuf tarihimizin en önemli þahsiyetlerinden birisidir. Mevlana, Yunus gibi, Þems gibi zatlar, Kuþeyri gibi büyük âlimler ve meþaihler, posniþller kendisinden son derece etkilenmiþtir. Ve bundan bin yýl önce Anadolu’nun manevi fütuhatýný yapmak üzere Kars’tan çalýþmayý baþlatarak aynen suya atýlan bir taþýn çýkartmýþ olduðu dalgalar gibi dalga dalga Anadolu’ya yayýlarak ve bütün dünyanýn her tarafýna Harakani irfaný sarmýþtýr ve yayýlmýþtýr.” diye konuþtu.

Fiziki olarak bu külliyeyi tamamlamak üzere olduklarýndan da söz eden Uzgur, “Kars kalesinin dibinde 55 dönüm arazi üzerinde kabirler, camiler, Hýristiyan Türklerin yapmýþ olduðu kiliseler, Havariler Kilisesi yani Kümbet Mescidi ki Alparslan 1064’te Ani’yý ve Kars’ý fetih edince ikinci cumayý burada kýldýrmýþtýr. Ebul Hasan Harakanin Külliyesi ve kabri de buraya yakýndýr. Böyle bir kompleks hemen hemen Türkiye’nin bir çok þehrinde yok diyebiliriz. Kars kalesi ile seyitler haziresi ile kilisesi ile kümbet mescidi ve camisi, evliyalarýyla, alperen, þehit, gazi, derviþlerin kabirlerinin bulunmuþ olduðu özel bir mekândýr burasý. Tarihimizin en önemli mekânlarýndan birisidir. Burayý aðaçlarla, çam aðaçlarýyla, çiçeklerle, yeþillendirerek, yeniden hem bu zatýn manevi tasarrufuna, þahsiyetine yakýþýr hale getirmek üzere bu çalýþmalarý sürdürmekteyiz. Þuanda Kümbet mescidi civarýnda ve Ulu Cami civarýnda çalýþýyoruz. 70 bine yakýn çiçek irili ufaklý çam aðaçlarý ve bitkiler buraya getirdik ve hazýrladýk. Þuanda uygulamaktayýz.” þeklinde konuþtu.

Uzgur daha sonra þunlarý söyledi:

“Ýnþallah burasý yine bin yýl önce nasýl buradan bütün Anadolu’ya irfan tarihimizin önemli fikirleri Harakani’nin sözleri, sohbetleri ve hal ve harekatlarý yayýldý, gönülleri fethettiyse bizde yine onlarýn torunlarý olarak bin yýl sonra yine buradan bütün Anadolu’ya, bütün dünyaya, bütün ülkemize bu irfaný ve bu güzelliði, hem yeþiliyle hem aðacýyla, hem binasýyla, hizmet alanlarýyla, kültür merkezleri, aþ evleriyle beraber göstermeye ve sunmaya çalýþýyoruz. Bu son üç günden beridir buraya hemen hemen 300’ün üzerinde yerli ve yabancý misafir geldi. Bizzat benim misafirim olduðu için biliyorum. 120 tanesi 2 gün burada konaklayarak Harakani için gelenlerdir. Her gün sabah namazýndan baþlayarak yatsýnýn sonuna kadar hatta gecenin yarýsýna kadar yerli ve yabancý misafirlerimiz buraya geliyorlar. Biz onlarla hemhal oluyoruz, onlarý karþýlýyoruz. Kars’ýn kültürünü, irfanýný, Harakanin sözlerini, sohbetlerini onlara ileterek yayýlmasýna vesile oluyoruz. Bu çalýþmalarý hep beraberce devam ettireceðiz. Ben sizlere de teþekkür ediyorum. Çünkü biz yapýyoruz. Ama siz duyuruyorsunuz ve yayýyorsunuz. En önemli görevi de burada sizler yapmýþ oluyorsunuz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.”

Bölgenin eski halinde de söz eden Uzgur, “Aðaçlandýrmadan önce ki durumu metruk haldeydi. Çünkü Kars kalesinin dibinde ki bu mekân 60 dönüme tekabül ediyor. Burada 6 tane cami, bir tane kilise, Kars kalesi, ulu camisi, seyitler haziresi, beylerbeyi sarayý, alperenlerin kabirleri ve þehitlerin kabirleri bulunmaktadýr. Burada bir kurumlarýn da tabi arsalarý, arazileri, belediyeye ait bir ciheti var. Deðiþik kurumlara ait yerler vardý. Bunarlý tevhid ettik, birleþtirdik.  Tek bir parsel haline getirerek Ebul Hasan Harakani külliyesi ve kültür merkezi haline getirdik. Þimdi burada ki tüm çalýþmalarýn lokomotifliðini harakani vakfý yapmaktadýr. Diðer kurumlarýmýzda, kuruluþlarýmýzda, valiliðimizde, müftülüðümüzde bizlere imkânlarý dâhilinde yardým etmektedirler. Bundan önce de bazý yerleri henüz tamamlayamadýk. Metruk bir haldeydi. Tabi dýþarýdan gelen yabancýlarda “evliya camisinin etrafý güzel de kilisenin ve kümbet mescidinin etrafý niye bu kadar metruk ve harabe” diye bize serzeniþte bulunuyorlardý. Biz burayý belediyemizden devir alarak çalýþmayý baþlattýk ve bitirmek üzereyiz. Ýnþallah tamamlayacaðýz.” dedi.

Uzgur son olarak, “Þuana kadar 70 bin deðiþik türde çiçek Evliya Camisinin bahçesi ile beraber buraya diktik. Þuanda 300’e yakýn çam aðacý getirdik Ankara’dan, deðiþik yelerden. Onlarý dikiyoruz.  Ve bu kaleye kadar devam edecek. Bizim hedefimizde þudur. 150 bin çiçek, bitki ve 1000’in üzerinde çam aðacý ve deðiþik bitkiler, aðaçlar buraya uygulayacaðýz inþallah.” þeklinde konuþtu.

Boþ vakitlerinin büyük bölümünü çevre düzenlemesiyle güzel bir görünüme kavuþan Evliya Camii Külliyesinde geçiren 65 yaþýndaki Emekli Ali Eleman, “Eskiden aklý kesen gelmiþ burada bir ev yapmýþ. Bu tarihi eserlere önem vermemiþler. Zaten eskiden beri vermiyordular. Bu son yýllarda tarihi eserlere önem verdiler. Bu vakýflara ait yerleri devlet aldý parasýyla. Milletin parasýný ödedi. Þimdi cennet güzeli oldu. Çok güzel oldu. Elbette isterim ki memleketimizin her tarafýnda böyle bir güzellik olsun, böyle bir canlýlýk olsun, böyle bir bahçesi olsun, böyle parký olsun. Her yerde var bizde neden olmasýn? Bizim gibi emekliler, ihtiyarlar boþ zamanlarýný gelip burada geçiriyorlar.” dedi.

Ýþçi Abdulcebbar Demir de, “Çalýþýyoruz, çiçekleri ekiyoruz. Hasan Harakani Hz. Türbesinin etrafýna aðaç, çiçekler ekiyoruz. Vatandaþlarda beðeniyorlar. Adeta Cennet gibi oluyor. Ben burada çalýþýyorum. Allah’a þükürler olsun mutluyuz. Canýmýz bu hizmetlere feda olsun.” diye konuþtu.  

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – ÖZEL

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4668 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır