KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bin yýlýk Harakani Sofrasý geleneði
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bin yýlýk Harakani Sofrasý geleneði
2013-07-22 - 13:36
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bin yýlýk Harakani Sofrasý geleneði

Fütüvvet ahlakýnýn bin yýllýk örneði ‘Harakani Sofrasýnýn’ kapýsý herkesime açýk

Anadolu’nun manevi fatihlerinden Ebu’l Hasan Harakani Hazretlerinin bin yýl önce baþlattýðý, “Her Kim Bu Kapýya Gelirse Ekmeðini Verin Ýnancýný Sormayýn” fütüvvet ahlaký iftar sofralarýyla yaþatýlýyor.

Kars Harakani Vakfý Baþkaný ve Evliya Cami Ýmam Hatip’i Yavuz Uzgur, Harakani Sofrasýnýn bundan bin yýl önce kurulmuþ bir sofra olduðunu günümüzde ise vakýflarý tatarýndan bu geleneðin sürdürüldüðünü söyledi.

Harakani Hazretlerinin, Anadolu’ya Selçuklu Sultaný Çaðrý Bey ile 1023’te geldiðini ve hizmet alanýný bugün ki Evliya Cami civarýnda oluþturduðunu hatýrlatan Uzgur Hoca, hazretin dergâhýn kapýsýna “Her Kim Bu Kapýya Gelirse Ekmeðini Verin Ýnancýný Sormayýn,  Mademki Allah o kulana bir ruh vermiþ onu yaþatýyor, o adam Ebu’l Hasan’ýn sofrasýnda ekmek yemeðe layýktýr. Allahýn ruh vermiþ olduðu Allahýn yarattýðý bir kimseyi bir lokma ekmekten men edemezsiniz.” yazdýðýný ifade ediyor.

Kendilerinin de bin yýl önce baþlatýlan bu geleneði, Ramazan ayýnýn rahmet, maðfiret ve bereketiyle yaþattýklarýný aktaran Uzgur Hoca, “Harakani Sofrasýnda, dýþarýdan gelen misafirlerimiz içerden halkýmýz, fakir veya zengin fark etmez herkes bedenen ve ruhen doyuma ulaþarak ayrýlýrlar.”dedi.

UZGUR, HARAKANÝ SOFRASI, MADDÝ MANEVÝ DOYUM SOFRASIDIR

Uzgur Hoca dile getirdiði iki doyumdan birinin maddi, diðerinin manevi ikram olduðunu hatýrlatarak, “Bu sofra bin yýldan beridir insanlýðýn hem kalbini doyuruyor, hem de midesini doyuruyor. Hem ruhuna bir rahatlýk veriyor, hem de bedenine bir huzur getiriyor.”ifadelerini kullandý.

Bu çerçevede iftar sonrasý, Akþam namazýnýn Evliya Camiinde eda edildiðini ardýndan teravih hazýrlýklarýnýn baþladýðýný, teravih sonrasý ise ya camide ya da Harakani Kültür merkezinde sohbetlerin yapýldýðýný aktaran Uzgur Hoca,  “Misafirlerimiz il içinden ve dýþýndan her kademeden, her alandan oluyor. Bayanlar kendi taraflarýnda erkekler kendi taraflarýnda sohbetlere katýlýyorlar. Misafirlerimize genelde Harakani irfanýndan bahsediyoruz. Bazen biz dýþarýdan gelenleri dinliyoruz, bazense onlar bizleri dinliyor. Biz Harakani irfanýnýndan bahsettikçe onlarda sorular soruyorlar. Bu þekilde daha ziyade önceden belirlenmiþ konular deðil de böyle zuhurata tabi olarak açýlan konular ne ise onlarý konuþuyoruz. Ama þunu kesinlikle söyleyeyim siyaset ve politika yok tamamen Ramazanla ilgili Harakani irfaný ile ilgili yani kalbimizi ruhumuzu aydýnlatacak olan tarihi milli manevi sohbetler oluyor. Burada þunu da dile getirmek isterim iþ adamlarýmýzdan bu sofraya katký sunmalarýný bekliyoruz.”dedi.

Günlük ortalama 800 kadar kiþinin bu sofradan nasiplendiðini de vurgulayan Uzgur Hoca, her kesimden her insaný Harakani Sofrasýna beklediklerini kaydetti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3190 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır