KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yabancý öðrenciler Harakani Ýftar Çadýrýnda buluþtu
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yabancý öðrenciler Harakani Ýftar Çadýrýnda buluþtu
2013-07-22 - 14:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yabancý öðrenciler Harakani Ýftar Çadýrýnda buluþtu

Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programý tarafýndan kabul edilen ve desteklenen Gençlik projesinin faaliyetlerinin “Kalbinizi Ýncitmeyin” projesi kapsamýnda Ýtalya, Bulgaristan, Hýrvatistan ve Litvanya’dan Kars’a gelen öðrenciler, Harakani Ýftar çadýrýnda Müslümanlarla birlikte iftar açmanýn heyecanýný yaþadýlar.

Kars Kafkas Gençlik Grubu’nun koordine ettiði projede Kalp saðlýðý, Saðlýklý Yaþam ve Spor konularý üzerine verilen eðitimlerin yaný sýra kültürel kaynaþmayý da hedefleyen proje kapsamýnda 20 yabancý öðrenci 15 Temmuz’da Kars’a geldi. 21 Temmuz’da sona erecek olan etkinlik çerçevesinde Kars ve çevresindeki tarihi ve turistik mekanlarý gezdiler. Öðrenciler dün de Anadolu’nun manevi Fatihi, Mevlana’nýn manevi hocasý Þehit Ebu-l Harakani Hazretlerinin türbesini ziyaret ettikten sonra Harakani Ýftar Çadýrýnda Müslümanlarla birlikte iftar açmanýn mutluluðunu yaþadýlar.

Proje Koordinatörü Vahit Aytekin, “Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi tarafýndan finansa edilen Gençlik Eylem 4.3 projesi kapsamýnda Kars’tayýz. Bu proje kapsamýnda baþta kalp saðlýðý, saðlýklý yaþam ve spor üzerine bir hafta sürecek olan bir eðitim kursumuz var. Kars Öðretmenevi’nde faaliyetlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Bu kapsamda Hýrvatistan, Bulgaristan, Litvanya ve Ýtalya’dan gençler projemize katýlýyorlar. Ayrýca bizim kendi ülkemizden Türkiye’den de katýlýmcýlarýmýz var. Programýn temel amacý baþta kültürel etkileþimin saðlanmasý, farklý kültürlerin, farklý dinlere mensup insanlarýn birbirleriyle iletiþime geçmesi, birbirlerini daha yakýndan tanýmasý ve bunun yanýnda da saðlýk gibi herkesi ilgilendiren kalp saðlýðý gibi bir konuda daha çok bilincin artýrýlmasýna yönelik faaliyetin yapýlacaðý bir program için buradayýz. Bu kapsamda protokol ziyaretlerimiz oldu artý Kars içerisindeki gezilecek tarihi ve turistik mekanlarý da geziyoruz. Þu anda programýmýz bu þekilde ilerliyor. Ýçerinde oruç tutanlar olmadý ama oruçla ilgili o kadar çok soru aldýk ki ve halen sorular devam ediyor. Oruç nasýl olurda gün boyu, uzun süre bir þey yemeden, içmeden kalýnabilir, bunun hikmeti nedir? Nasýl oluyor? Gibi fazlaca oruç üzerine soru geliyor. Çok meraklýlar bu konuda. Gelmeden önce Ramazanýn ne olduðunu az çok genel olarak biliyorlar ama hiçbir þey yenmediðini bilmiyorlar mesela. Azda olsa bir su içilir falan diye düþünüyorlar. Ama burada gelip gördüler. Gerek Öðretmenevi’nde gerekse Kars’taki diðer yerel kiþileri, hiçbir þey yiyip içmediðini, Ramazan’ýn böyle bir ay olduðunu, dolayýsýyla bizzat yakýndan görme imkaný yakaladýlar.” dedi.

Öðrenciler hem ziyaret ettikleri Harakani Türbesinden hem de Müslümanlarla birlikte bir iftar çadýrýnda yer almanýn ayrýcalýðýný yaþadýklarýný belirttiler.

Hýrvatistan’dan Ivana Ribic, “Benim için aslýnda iyi bir þanstý bu, Ramazan ayýnda Türkiye’de bir projeye katýlmýþ olmak. Çünkü; daha önce Hýrvatistan’da görmediðim þeyleri burada görüyorum. Ýnsanlarýn yemek ve içmekten uzak kalýp böyle bir ayý bu þekilde geçiriyor olan insanlarý bizzat gelip görmek benim için ilk olan bir þey. Hýrvatistan’da böyle bir organizasyonumuz yada dinimizde  böyle bir þey yok. O yüzden ben bir yönüyle kendimi þanslý hissediyorum. Böyle bir þeyi bizzat yaþamaktan dolayý.” diye konuþtu.

Bulgaritan’dan Georgi Peshev, “Benim ilginçti burasý þöyle ki,  bir çok insanýn Ramazan ayýnda ramazan oruçlarýný tuttuklarýný gördüm. Bizim ülkemizde de insanlar kendi inançlarýmýz doðrultusunda Ramazana benzer bir takým þeyler yapýyorlar ama bunu yapan, bunu hayatýna geçiren insan sayýsý çok az ama burada bir çok insanýn oruç tuttuðunu gördüm bu beni oldukça þaþýrttý. Öncelikle o kadar çok dindar olduðumu düþünmüyorum, oruç tutacak kadar. Birde gördüðünüz üzere çok zayýf bir yapýya sahibim gün boyu böyle bir açlýða dayanabileceðime çok ihtimal vermiyorum. O yüzden düþünmedim hiç.” þeklinde konuþtu.

Bulgaritan’dan Maria Dimitrova da, “Ýnsanlarýn inandýklarý þeyleri hayatlarýnda uygulamaya geçirmeleri ve bu kapsamda 1 gün boyunca aç kalmalarý beni gerçekten çok etkiledi. Ben, çok þaþýrdým böyle bir þeye. Dolayýsýyla böyle bir þeyi burada yaþamak, bunlarý görmek bni fazlasýyla memnun etti. Bir þeye gerçekten inanýyorsanýz, inandýðýnýz deðerler çok çok önemliyse kesinlikle bunu yapabilirsiniz diye düþünüyorum. Sizin yaptýðýnýzý da saygýyla karþýlýyorum. Gerçekten inanýlýrsa hem mutlu da gözükebilir hem de o açlýk hissedilmeden 1 aylýk süreç bu þekilde oruçla geçirilebilir. Þaþýrmýyorum, sizin bu þekilde 1 ayý oruçlu geçiriyor olmanýz beni çok çok þaþýrtmýyor. Çünkü gerçekten inanýn bunu baþarabileceðini düþünüyorum.” dedi.

 

Hýrvatistan’dan Milos Hrvatsko ise, “Ben Ramazanýn çok güzel bir gelenek olduðunu düþünüyorum. Gelmeden önce çok fazla bilgim yoktu Ramazana dair ama burada geldiðimde gördüm ki insanlar gayet mutlu þekilde bu alýþkanlýklarýný Ramazan ayýnda devam ettiriyorlar. Ben böyle bir atmosferi tatmaktan, görmekten memnunum.” Ýfadelerini kullandý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK (ÖZEL HABER)

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2344 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır