KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Harakani, dünya konuklarýný aðýrlýyor
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Harakani, dünya konuklarýný aðýrlýyor
2013-10-01 - 09:24
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Harakani, dünya konuklarýný aðýrlýyor

-HARAKANÝ ÝRFANI TÜM DÜNYAYA YENÝDEN YAYILIYOR

Anadolu’nun manevi Fatihlerinden, Mevlana’nýn manevi hocasý Seyit Ebu-l Hasan Harakani türbesini ziyaret için dünyanýn dört bir yanýndan Kars’a gelen bilim adamlarý Harakani irfanýnýn tüm dünyaya yayýlmasýný saðlýyor.

1000 yýl önce Anadolu’muzu ilim, aþk ve muhabbetle mayalayan Harakani ve onun yetiþtirdiði ariflerin irfanlarý 1000 yýl sonra yeniden dünyaya ayný irfan, ayný heyecan ve ayný aþký kalpler ulaþtýrmak üzere Anadolu’ya geldiler. Bu kapsamda Amerika, Filistin, Afganistan, Fransa, Bulgaristan’dan 50 kiþilik yerli ve yabancý grup Kars’a gelerek 3 gün Harakani’nin misafirleri oldular. O’nun sofrasýnda yemek yediler, feyzinden ve irfanýndan faydalandýlar.

Heyet arasýnda Fransa’da Manastýrýn 50 yýllýk Rahibesi Monigue Capelta, 24 yaþýnda Müslüman olmuþ, psikolog ve mutasavvýf, 35 yýldýr tasavvuf terbiyesiyle yetiþmiþ Türkiye’de de kitaplarý bulunan Amerikalý Muhyiddin Þekur (Muhyi Abdul Shakoor), Bulgaristan Sofya Üniversitesi Þarkiyat Araþtýrmalarý Bölümünde tasavvuf üzerine çalýþmalar yapan 13 yaþýnda Müslüman olmuþ, Harakani sevdalýsý Prof. Velin Belev, Þefik Can Uluslararasý Mevlana Eðitim Ve Kültür Derneði Baþkaný Hayat Nur Artýran gibi önemli isimler göze çarptý.

Heyeti; Evliya Camýý Külliyesinde Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur, onur kurulu üyesi Fatma Uzgur, Harakani Araþtýrma Merkezi Müdürü Halil Ýbrahim Kaya ve Harakani vakfý üyeleri çiçek ve güllerle karþýladý. Kars Kalesi eteklerindeki tarihi ve mimari dokuyu gezerek Ýnanç turizmi hakkýnda bilgi alan heyet için Harakani Türbesi önünde kurban kesildi. Tekbir nidalarý eþliðinde kesilen kurbanýn ardýndan heyet Harakani Türbesini ziyaret ederek bolca dua ve niyazda bulundular. Buradan Harakani Kültür Merkezine geçen heyet; Harakani sofrasýnda yemek yedi ve ilahiler eþliðinde semazen gösterisini izledi. Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur’un Kur’an tilaveti ve Amerikalý Mutasavvýf Muhyittin Þekur’un duasýyla dinlenmeye geçen heyet ertesi gün de Alparslan’ýn Anadolu’ya giriþ kapýsý olan Ani Harabeleri’ni gezerek bölge hakkýnda bilgi aldýlar.

Rahibe Monigue Capelta da harakani ziyaretinden çok etkilendiðini belirterek, “Özellikle dua için çok önemli ve özel bir zaman ayýrýyorsunuz. Bu da benim için önemli. Siz dua etmeyi biliyorsunuz. Ben daha önce Ýstanbul’da ve Bursa’da bulundum. Burasý tüm bu ziyaretlerimin içerisinde manevi atmosferi en kuvvetli olan ve benim kalbime en kuvvetli bir þekilde tesir eden yer oldu. Ve bu Ýslam’ýn bir zenginliði. Ve siz bunu çok sýklýkla ve geniþ bir þekilde kullanýyorsunuz.” þeklinde konuþtu.

Bulgaristan’dan Prof. Velin Belev ise duygularýný þöyle dile getirdi:

“Öncelikle Türkiye’de bu kadar kutsal bir yer bulabildiðim için gerçekten çok mutluyum. Yapýlan meþkten sonra anlamlý bütünleþik cümleler kurmak bunu ifade etmek elbette zor.  Ama þunu direk söyleyebilirim ki kendimi Kars’a inanýyorum ki Allah bunu dilediði için buradayým. Ve uzun bir hikâye bu. Buraya gelim uzun bir hikâye olduðu için direk hatýrlayamýyorum. Ama þunu direk söyleyebilirim ki Ebul Hasan Harakani Hz. manevi enerjisi tarafýndan buraya çekildim. Ve buranýnýn benim açýmdan özel bir yeri var. Harakani Hz. yýllar önce vefat etmiþ olmasýna raðmen hala bugün burada maneviyatý var.    Buda çok özel bir durum. Ve aslýnda sufilerin ölümü aslýnda diriliþtir. Ve ben burada karþýnýzda diri olarak duruyorum. Ama gerçekte ölü olan benim. O ölü olmasýna raðmen gerçekte diri olan o. Çünkü Allah’ýn aþkýndan ölenler gerçek dirilerdir. Dolayýsýyla buraya da ben tekrar dirilmek için, tekrar hayat bulmak için geldim. Çünkü insanýn gönlünün rabbi huzurunda uyanmasý gerçekten çok bir süreçtir. Þu an bundan daha iyi bir þey ifade edemiyorum. Buda yeterince tatmin edici olur mu onu da bilemiyorum. Buraya özellikle bir turist olarak gelmediðimi söyleyebilirim. Buraya sanki hacca gelen bir hacý adayý gibi geldim. Çok teþekkür ediyorum. Burada bana yapýlan davet için çok teþekkür ediyorum.”

HARAKANÝ VAKFI BAÞKANI YAVUZ UZGUR ÞUNLARI SÖYLEDÝ:

1995 yýlýnda baþladýðýmýz Anadolu’nun yeniden fütuhatý diyeceðimiz bu proje Harakani projesi. 3. aþamalý olarak devam etmektedir. Þuanda geldiðimiz noktada bu projenin 3. aþamasýna çalýþmaktayýz. 1. aþamayý fiziki olarak inþaat bölümlerini tamamlamýþýz. Ýkinci aþamasý etrafýnýn güzelleþtirilmesi, 3. aþamasý ise Harakani irfanýnýn tüm dünyaya yeniden yayýlmasý ve Harakani Hz. ve tasavvufun ve bu heyecanýn bütün kalplere ulaþmasý için yerli yabancý yurt içinde ve yurt dýþýnda bir çalýþma yapmaktayýz. Bu projemizin 3. aþamasýnýn elbette ki birkaç boyutu var. Versiyonu vardýr. Harakani Hz. milli, manevi ve tarihi bir þahsiyettir. Harakani Hz. tasavvufi boyutuna baktýðýmýz zaman bin yýl önce peygamber efendimizden gelen bu zikir kollarýnýn tamamý hemen hemen Harakani de yerleþmektedir. Ve Hz. Âliden Hz. Ebubekirden gelen kollar. Harakani’nin bu cihetine baktýðýmýz zaman dünyada ki þuanda hafi ve cehli kollarýn yüzde 90’ýn tasavvuf merkezleri Harakaniye baðlýdýr. Ve hepsinin kendi mürþitlerinden þuanda ki yaþayan mürþitlerinden peygamber efendimize kadar silsilelerine baktýðýmýz zaman Harakani Hz. peygamber efendimize yakýn bir noktada görüyoruz. Yani 7. halifedir Harakani Hz. Bu boyutuyla Kars önemli bir merkezdir. Tasavvuf merkezi ve irfan merkezi sayýlýyor. Ve dünyada tasavvuf yerli ve yabancý kimselerin, merkezlerin, üniversitelerin bünyesinde bulunan araþtýrmacýlarýmýzýn tasavvuf üzerinde ki çalýþmalarý, yabancýlarýn þarkiyatçýlarýn özellikle de Ýslam tasavvufu üzerindeki çalýþmalarýna baktýðýmýzda Harakani Hz. ön planda bulunmaktadýr. Onlar içinde çok cezp edici ve heyecanlandýrýcý bir konudur. Tasavvuf Harakani ile Anadolu’da kurumsallaþmýþ ve Anadolu’da yayýlmýþ. Bu boyutuyla Harakani ve Kars oldukça önemlidir. Bu boyutuyla bir defa açýldýðýmýzda Bulgaristan’dan Soyfa Üniversitesinden, Fransa’dan Medine-i Münevere’den, Filistin’den, Mýsýrdan ve Amerika’dan buraya yerli yabancý insanlar gelip burada Harakani Hz. üzerine çalýþmalarýný bize gösteriyorlar, arz ediyorlar ve bizden yardým talep ediyorlar. Bizim çalýþmalarýmýza da katkýda bulunuyorlar bizde onlara destek veriyoruz. Bu çok önemli bir konudur.

Ýkinci konu Harakani Hz. Anadolu’nun fütuhatýný yapmýþ bir zattýr. Peygamberimizden sonra, sahabelerden sonra kurumsal olarak Anadolu’nun fütuhatýný Alpaslan’dan önce Kars’a gelerek, hizmet alanýný burada açarak insanlarýn gönüllerine ilahi kelimetullah, heyecanýný ilahi kelimetullah’ý yerleþtirmiþ ve insanlarý Ýslam’a davet etmiþtir. Her zaman söylüyoruz. Ýþte Hýristiyan Türkler Harakani’den önce, Müslüman Türklerden önce bu bölgede yaþayan Hýristiyan Türkler, Gürcüler bir kýsým Rum halklarý Harakani’nin etrafýnda toplanarak Müslüman olmuþlar. Ve kalplerine Ýslam’ýn heyecaný ve güzel ahlakýn güzelliði yerleþmiþ. Ve böylece Kars ve Harakani bu bakýmdan çok önem arz ediyor. Bizim bunu Karslýlar olarak ve Harakani özel ve tüzel kiþileri olarak son derece tanýtmamýz ve insanlara tanýtmamýz lazým ki Kars bir medeniyet þehridir, Kars bir irfan þehridir, Kars bir kültür þehridir, Kars tasavvufun ve irfanýn merkezidir diyebiliriz.

Üçüncü bir meselede þudur. Harakani Hz. seyit bir sülaleden gelmektedir. 6. imamýn torunu. Ümmeti Muhammed’in seyitlere karþý peygamber efendimizin Hz. Ali efendimizden, Hz. Fatma annemizden gelen o soya son derece baðlýlýklarý, sevgi ve muhabbetleri vardýr. Bu bakýmdan da Kars ve Harakani çok önemlidir. Ehlibeyt Resulullah’a saygý göstermek, onlarý sevmek, onlarýn yolunda gitmek. Çünkü ilim irfan ehlibeytin kalbinden tüm dünyaya yayýlmýþtýr, kalplere ulaþmýþtýr. Hal böyle olunca Harakani Hz. peygamber efendimize ve Hz. Ali efendimize en yakýn bir noktada duruyor. Ýmam Ali, imam Hasan, Ýmam Hüseyin, imam Zeynel Abidin, Ýmam Muhammet Bakýr, imam Caferi Sadýk Hz. imam Cafer Sadýk Hz. torunudur Ebul Hasan Harakani Hz. imam Caferi Sadýk’ýn bir oðlu da Elazýð’da yatýyor.  Muhammet Kattali Hz. Harakani Hz. amcasýdýr. Biz geçenlerde gittik. Orada o zatý da ziyaret ettik.  Onlarda yine Anadolu’nun Fütuhatýný yapmak için buraya gelmiþler. Ve Harakani Hz. bu cihetten çok önem arz ediyor. Ve bizim bu ciheti de çok irdelememiz konuþmamýz, anlatmamýz, bildirmemiz lazým ki Harakani Hz. seyit sülalesinden olduðu ve ümmeti Muhammed’in seyitlere olan muhabbetini, aþkýný baðlýlýðýný, onlarýn ümmeti olan bereketlerini biz devamlý anlatýp bunu insanlara ulaþtýrmamýz ve bildirmemiz lazýmdýr.

ALLAHIN ARÞI SIRTIMIZA YÜKLENMÝÞTÝR

Baþka bir cihetine baktýðýmýz zaman Harakani Hz. Anadolu’ya gelmiþ buraya geldiði zaman insanlýða þu mesajý göndermiþ. Allahýn arþý sýrtýmýza yüklenmiþtir. Ey civan mertler cevval olun, uyanýk olun, çalýþkan olun, adil olun, cömert olun þefkatli olun, merhametli olun, Allah’a baðlanýn. Ve bu yükün aðýrlýðýný çekin. Ve bu insanlara hizmet edin. Yine baþka bir sözünde her kim bu kapýya gelirse ekmeðini verin, inancýný sormayýn. Allah katýnda ruh taþýyan herkes Ebul Hasan’ýn sofrasýnda ekmeðe layýktýr. Bu heyecaný gönüllere ulaþtýrmýþ Harakani Hz. bu heyecaný Harakani Hz. kendi ceddinden Ýmam Ali’den, Hz. Ebubekir’den, sahabelerden almýþtýr. Peygamber efendimizden almýþ. Allah’ýn kalplere vermiþ olduðu bu heyecaný Anadolu’ya getirmiþ. Ve kalpleri ýsýndýrarak, Ýslam’a davet ederek bu heyecaný kalplerde oluþturmuþtur. Anadolu’nun yeniden dirilmesi, canlanmasý bu heyecana baðlý bir þeydir. Biz yeniden kalplere bu irfaný, bu aþký, bu heyecaný, bu muhabbeti ulaþtýrmamýz lazým ki insanlar birlik olsun beraber olsun, tefrika olmasýn ümmeti Muhammed’in içerisinde sýkýntý çýkmasýn. Ve bu önemli konularý insanlara ulaþtýrmamýz ve ümmetin birliðini, vahdetini Allah’ýn vahdaniyet bayraðý altýnda toplanmasýný saðlamamýz gerekiyor. Bu bakýmdan Harakani’nin Anadolu’da ve Kars’ta þahadeti çok önemli bir noktadýr. Bunlarý devamlý biz insanlara anlatmaktayýz. Öbür taraftan da maddi manevi ciheti var demiþtim. Maddi ciheti boyutuyla da Kars’ýn tanýtýmý, Kars’ýn Harakani ile tanýnmasý, Kars’ýn bir Harakani irfan mektebi olduðunu, bu irfanýn buradan dünyaya yayýldýðýný hatta maddi fütuhatýnda Harakani’den sonra yetiþtirdikleri tarafýndan, Alpaslan tarafýndan ve maddi manevi komutanlar tarafýndan Kars’tan baþlatýldýðýný ve buradan açýldýðýný malum 1064 Kars’ýn ve Aný’nýn fethi. Buradan sonra Malazgirt’e gittiklerini oradan yeniden bir fütuhat yaptýklarýný biliyoruz. Bunu da insanlara ulaþtýrmak ve Kars’ýn turizm boyutunu da canlandýrmak üzere bunu biz dünyada ve Türkiye’nin içinde ve dýþýnda bu çalýþmalarý yapýyoruz ve yapmaya çalýþýyoruz. Böyle olunca bu cihetlerden, bu cihetler üzerinde çalýþma yapan kimseler, yerli ve yabancý insanlar Kars’ý önemsiyorlar. Buraya geliyorlar. Harakani’yi ziyaret ediyorlar. Bizim misafirimiz oluyorlar. Zaman zaman programlar yapýyoruz. Biz gidiyoruz. Mesela kýþýn Ýsviçre’ye gittik. Amerika’dan misafirlerimiz vardý. Bulgaristan’dan, Fransa’dan misafirlerimiz vardý. Ýçerde ve dýþarýda Harakani’nin ve Kars’ýn tanýtýmýný yaparak bu heyecaný kalplere ulaþtýrmaya çalýþýyoruz.

Muhterem üstadýmýz, hanýmefendi Fransa’dan, hocamýz, üstadýmýz, sultanýmýz Hayatnur hocamýz dünyanýn her tarafýndan, gittiði her yerde Harakani efendimiz Hz. aþkýný, feyzini, muhabbetini izhar ederek, gönlünden gelerek zahirini ve batinini ona baðlayarak bu ulu sultana hizmet etmektedir. Ýstanbul’dan Ali Murat hocamýz ve sizler hepiniz bizim baþýmýzýn tacýsýnýz. Her zaman Harakani efendimiz Hz. bendeniz köleniz olarak, bu kapýnýn bir kulu olarak þöyle niyaz ediyorum. Allah’ým bu kapýya gelenlere, buraya hazreti niyet edip gelenlere karþý benden bir noksanlýk bir edepsizlik zuhur etmesin Allah’ým. Bu yolda bana yardým et. Himmet et. Ve bu ulu sultanýn manevi yardýmý bize gelsin ulaþsýn ki biz bunun dostlarýna, manevi evlatlarýna, yavrularýna, âþýklarýna, muhiplerine ve onun cezp ederek ruhaniyetinin muhabbetiyle oraya getirmiþ olduðu evlatlarýna hizmet etme þerefi, þaný bize nasip olsun. Ben hepinize teþekkür ediyorum. Ali Murat abime, üstadýma, hocama, sultanýma hanýmefendiye ve sizlere tekrar hoþ geldiniz diyorum. Allah sizlerden razý olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK ( ÖZEL HABER )

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5884 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır