KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Muharrem Ay?n?n ?nemi
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Muharrem Ay?n?n ?nemi
2013-11-25 - 12:22
GAZ? KARS
Facebook'ta Paylas

 Muharrem Ay?n?n önemi

Kars ?l Müftüsü Mehmet Genç, Evliya Camii’nde düzenlenen mevlit program?nda yapt??? konu?mada Muharrem Ay?n?n önemi ve faziletini anlatt?.

Muharrem Ay? anma etkinlikleri kapsam?nda Evliya Camii’nde mevlit program? düzenlendi. Belediye Ba?kan? Nevzat Bozku?, ?l Müftüsü Mehmet Genç, Ebul Hasan Harakani Vakf? Ba?kan? Yavuz Uzgur ve çok say?da vatanda??n kat?ld??? mevlit, yakla??k 45 dakika sürdü. Okunun Kur’an-? Kerim, ilahi ve dualar?n ard?ndan ?l Müftüsü Mehmet Genç “Muharrem Ay?” konulu vaaz verdi.

Genç, “Bu ay biliyorsunuz Muharrem ay?d?r. Tabi ki birçok hadiseyi içerisinde bar?nd?ran, üzüntüsüyle ve birçok hadiselerle bizlere de ibret olan ayd?r. Allah’?n Resullü (Hz. Muhammed Mustafa SAV) Mekke’den hicret ederek, Medine’de ?slam devleti kurdu?u ve yay?ld??? bir ayd?r Mahrem ay?. Allah’?n Resulünün do?du?u topraklardan ç?kar?ld??? ayd?r. Alemlere rahmet olsun diye Cenab-? Hakk’?n yeryüzünde in?a etti?i Allah’?n evi olan Kabe’nin bulundu?u mekan olan o Mekke ?ehrinden Peygamberimiz ç?kart?ld?. Ne için ç?kart?ld?? Çünkü ‘putlara tapmay?n, Allah’tan ba?ka ?eylere kul olmay?n, Allah’a kul olun’ dedi?i için ç?kart?ld?. Son peygamber oldu?u için ve dinin kemale ermesi için Allah’?n kendisine görev verdi?i ve bu görevi dolay?s?yla da öncelikle bulundu?u ?ehirdeki tebli?e memur oldu?u ve kendi öz yurdundan ç?kar?lma durumuyla kar?? kar??ya kald??? bir durumdur bu ay. Allah’?n Resulü’nün tebli?ine itibar etmedikleri gibi hidayete ermeyenler, o zalimler, o putperestler Peygamberimizi öldürecek ?ekilde bir plan da kurdular. Allah’?n Resulü; ‘Allah’tan ba?ka ilah olmad???na tek Allah’a inanmak konusunda bana uyman?z vaat ediliyor.’ buyuruyor. ??te peygamberimiz bak?n can tehlikesiyle kar?? kar??ya olmas?na ra?men emanetlerden bahsediyor. Kimin emanetleriydi bunlar? Mekke’de bulunanlar?n. O Mekke’de Mü?rik’i vard?r, Mümin’i vard?r. Yani kendisi hicret ettikten sonra geride kalanlar?n emaneti. Orada bulunamayaca?? için emanetlerin yerine tevdi edilmesi öncelikle olan vurguluyor. Nasihat ediyor. Onlara emir ve talimat veriyor. Sonra da dua ediyor. Güvende olmas?n? sa?layacak ?ekilde Hz. Ali de kendi yata??nda yatacak. O cesareti Hz. Ali, Allah’?n aslan? o cesareti kendisinde bulup kabul ediyor ve Hz. Muhammed’in yata??nda yat?yor. O tehlikeyi göze al?yor. Mü?rikler geldiler bakt?lar Peygamberimiz yata??nda yok. Niye Hz. Ali’ye bir zarar vermeye kalkmad?lar? Çünkü onlar?n hesab? Peygamberimizleydi. Ama burada büyük bir birliktelik var. Her ?eyi göze ald?lar. Payla?ma var. Yol arkada?? Hz. Ebubekir de ayn? tehlikeyi göze almad? m?? Kendisiyle beraber Sevr da??nda gizlendiler. Orada mahsur kald?lar. Tam Mü?rikler kap?ya kadar geldiler. ‘Ya Resullallah geldiler kap?dad?rlar ?u anda ne yapaca??z ‘dedi. Dedi ki, ‘üzülme Allah bizimle beraberdir.  O zaman Allah’a güven. Yani burada söylemek istedi?imiz; Peygamberimiz ve ashab? birçok s?k?nt?lar, eziyetler çektiler. Kumlar üzerinde süründüler. Gö?üslerinin üzerine k?zg?n ta?lar konuldu. Neden? Onlar? imanlar?ndan vazgeçirmek için. Kimler yapt? bunu? Mü?rikler. O Mü?rik olan insanlar da teyzeleriydi, halalar?yd?, yak?nlar?yd?. Kad?n, erkek hepsi ?slam’a kar?? set çekerken Müslüman olanlara, iman edenlere eziyeti reva görüyorlard?.” dedi.

MUHARREM AYINDA TUTULAN ORUÇ

Muharrem Ay?nda tutulan orucun faziletiyle ilgili de bilgi veren Genç, “Peygamber Efendimiz, Muharrem ay?nda tutulan orucun ramazan ay?nda tutulan oruçtan sonra geldi?ini rivayet ediyor. ??te bu mübarek ayda Peygamberimiz hicret etti. Ne için hicret etti?  ?slam’? tebli?i için. Onu ba?r?na basanlar münevver bir ?ehrin ashab? oldular. ??te böyle mübarek bir ay Muharrem ay?. Ama bu ayda üzücü olaylar da oldu.  Ehli Beyt’in kendisiyle devam eden Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’le neslimin devam edece?ine i?aret buyurarak Peygamberimizin ‘Ben Hüseyindenim Hüseyin de bendendir’ sözüyle ifadesini bulan ve bu ?ekilde de Ehli Beyt’in devam?n? vurgulayan Aleyhisselem torunun da ?ehit edildi?i ay bu ayd?r.” diye konu?tu.

A?URE ‘10’ DEMEK

Genç ?öyle konu?tu:

“A?ure zaten ‘on’ demek.  Kuran-? Kerim’de Fecr suresinde Allah Fecr’e ve on güne yemin ediyor. Bu ‘on’ gün asl?nda ba?ka olaylara da gebedir. Baz?lar? kabul eder baz?lar? kabul etmez. O bizi ilgilendiren konu de?il, o tarihçilerin, kaynaklar? iyi inceleyenlerin görevidir.  Hz. Adem (a.s)’in yarat?lmas?n?n Muharrem ay?nda olmas?, cennetten ç?kart?lmas?, tövbesinin kabul olmas? gibi baz? olaylar?n bütün her ?eyin hatta Nuh (a.s) tufandan kurtulmas?, yeryüzüne inmesi ?eklinde. ‘Ey yer, art?k sular?n? yut ve benim kulum benim Resulüm Nuh (a.s)’?n iskan?n? sa?la’ diye geçiyor. Bu hadiselerinde Muharrem ay?nda meydana geldi?i rivayet ediyor. Musa (a.s)’?n denizi yararak Firavun ?ehrinden kurtuldu?u günler yine Muharrem ay?na denk geliyor. Biz asl?nda bu olaylar? bilmekten ziyade hikmetini ara?t?rmam?z laz?m. Olaylar?n bir olumsuz taraf? bir de olumlu taraf? vard?r. Biz hangi taraftan ele alaca??z? Biz olumlu taraf?n? ele alaca??z. Yani ne oldu? Peygamber Hicret etti. ?slam yeryüzüne yay?ld?. ?slam ile yeryüzü tedbir oldu. Biz buna bu aç?dan bakaca??z.  Ama can tehlikesi, kendi vatan?ndan, do?du?u yerden ç?kart?ld?. Üzüntü vericidir. Hatta kahr edici bir durum. Hatta bizleri çok üzen bir durumdur. Yani yak?nlar? ona iman etmediler. Neden? Çünkü Allah onlara hidayet nasip etmedi. Bu dinden nasibini alan ald?. Alamayan alamad?.  Biz ehli iman olarak halimize ?ükür edece?iz. Yarabbi bizi o zaman da yaratsayd? ‘acaba hangi safta yer al?rd?k’ diyenler var. Elhamdülillah bugün sen Müslümansan yine o gün de Müslüman olaca??na inanman laz?m. Çünkü sen bugün hidayeti kabul etmi?sin. Peygamberi görmeden, ashab?n? görmeden onlar? görenleri görmeden biz onlara iman ettik. Onlar? sevdik, gönül verdik. Peygamberimiz asl?nda bizim için ne buyuruyor? ‘ah! Benim sevgililerim nerede ah! O benim sevgililerim’ ‘Ya Resulallah biz senin sevgililerin de?il miyiz?’ diye sahabe soruyor. Öyle ya kederde, mutlu günde, sava?ta, surda, bar??ta her zaman beraber olduk.  ‘Ya Resulallah biz senin sevgililerin de?il miyiz?’ dedikleri zaman Peygamberimiz de buyuruyor,’ Siz benim ashab?ms?n?z. Beni gördünüz. Nas?l da beni gördü?ünüz halde iman etmezsiniz. Ama ne beni ne sizleri görenleri görenleri ne ondan sonrakileri, hiçbirimizi görmedikleri halde bize iman edenler i?te onlar benim sevgililerimdir.’ Evet biz Peygamberi görmedik. Ashab? görmedik. Sonra gelenleri de görmedik. Ama Allah’a ?ükürler olsun ki bizler Müslüman’?z. Peygambere iman ettik. Kuran’a iman ettik. Biz i?te o sevgililerin s?n?fa girmeye en ayl?k olan?y?z.”

BÖLÜNMEY?N, PARÇALANMAYIN

?slam?n birlik, beraberlik ve karde?lik dini oldu?unu da vurgulayan Genç, ?u ifadelerde bulundu:

2O zaman bize dü?en nedir?  Ey! Müminler sak?n bölünmeyin. Parçalanmay?n. Allah’?n ipine s?ms?k? sar?l?n. Kuran’? Kerim peygamberin sünneti. O’nun yolu. Peygamberimiz ne buyuruyor? Beni anan?zdan, baban?zdan hatta kendinizden bile fazla sevmedikçe iman etmi? olamaz. Peygamberi sevmek bu iman?n gere?i ise madem onun soyunu da sevmek imandand?r. O zaman peygamber ve ashab?n? sevmek, Ehli Beyt’i sevmek o da iman?n bir gere?idir. Çünkü peygamberimiz onlar için, ‘ benim cennetteki reyhan?md?r.’ Onun için bizim birli,k beraberlik içinde olmam?z, bizim birbirimizi sevmemiz,  Allah için birbirinizi sevin.  Allah yedi zümreyi bünyesinde bar?nd?racakt?r diyor.  O yedi zümre kimdir? Birinci s?rada, adaleti, devlet reisi, El Yezit tarihe zalim olarak geçmi?. Yaz?klar olsun ona. Ne yapabiliriz yani. Hiçbir Müslüman çocu?una Yezit isimin verdi mi? Duydunuz mu böyle bir ?ey?  Vermedi. Zalimin yan?nda zalimi seven olur mu. Olmaz. Zalimin yan?nda olunur mu olunmaz. Biz her zaman mazlumun yan?nday?z. Mehmet Akif Ersoy öyle demiyor mu. ‘Hani görsem bir yerde mazlumu tutar onu kald?r?r?m.’ Evet tutup kald?r?r. Müslüman’?n görevi mazlumun elinden tutmakt?r.  Ama maalesef tabi ki mazlumun yan?nda yer ald???n? söyleyip de  onu terk edenlerde Allah kat?nda vebal alt?nda olur. Peygamberin o sevgili torununu davet edip de  ‘ben sizinle beraberim’ silahs?z çoluk çocuk oraya 70 ki?i gittiler hepsi masum orada davet edenler sonra ona biat etmedi. Sonra ona destek olmad?lar. Tehlikeden korumad?lar. Kendi kundakta ki yavrusunu bile su içirmeye müsaade etmediler. Böyle zalimlik olur mu? Böyle bir zalimli?i kim kabul eder.  Tarihte ki bu yarg?lamay? Allah yapar. Biz yapmay?z.  Allah kat?nda hesaplar?n? onlar verecektir. Ben her zaman ?unu söylüyorum. ‘biz lanet okumak için de?il, rahmet okumak için var?z.’ Peygamber (s.v.s) ne buyuruyor? ‘ ben rahmet olarak gönderildim. Ben lanet edici olarak gönderilmedim.’

SÜREKL? LANET? DAVET EDERSEN?Z RAHMET? KAÇIRIRSINIZ

Rahmetin yüceli?i konusunu da ele alan Genç konu?mas?n? ?öyle tamamlad?:

2Burada bir mesaj vard?r. Rahmet okuyanlardan olun. Sürekli ?eytana lanet olsun.  ?una lanet olsun. Buna lanet olsun. Dememizden daha önemlidir. Rahmet okumak. Allah’? zikir etmek Sübhanallah demek, Allah-u ekber demek çünkü bunlar sevaba lay?kt?r. Rahmet olay?nda da lanet olmaz zaten. Ama siz sürekli laneti davet ederseniz rahmeti kaç?r?rs?n?z. Bereketi kaç?r?rs?n?z ve o zaman ba?ka s?k?nt?lar?n do?mas?n? da davet edersiniz. Bunun için rahmet okuyucu olal?m.  Rahmet okunacak insanlar belidir zaten onlara rahmet okuruz. Lanet okunacak ki?ileri de Allah’a havale ediyoruz.   Yarabbi do?ru olan, dosdo?ru olan yola ilet. Hak yoluna eylet Yarrabi. Azanlardan, yoldan ç?kanlardan eyleme.  Yarrabi, bizleri nimetlendirdiklerin, hidayete erdirip de nimetlendirdiklerin yoluna ilet. Birli?imiz daim eyle.  Birli?imizi bozmaya çal??anlara da f?rsat verme Yarabbi. Bak?n dünya çe?itli ?eylerden imtihan oluyor. Her zaman bu imtihan var. Filipinlerde bir deprem oldu. Bir tusunami oldu. Binlerce insan gidiyor. ?nsanlar helak oluyor. Ama iman ederek ölen, La ilahe ?llallah diyen  cennettedir. O zaman nerde olursak olal?m. Ölüm bize yak?nd?r. Ama Allah yolunda olmam?z esast?r. Onun için o Filipinlerdeki Müslüman din karde?lerimiz tarumar oldu. Peri?an oldu. Orada ?ehit olan din karde?lerimiz de var.  Onun  yan?nda ba?ka insanlar da var. ?nsan sevgisi bizde her ?eyden önce gelir. ?man karde?lerimizin yan?nda yer almak, onlara bir diken batsa onlarla o dikenin ac?s?n? hissetmektir. Hepimiz insan?z. Dolay?s?yla, Allah o felaketlerden memleketimizi, vatan?m?z?,  ?slam alemini insanl??a muhafaza eylesin. Bizi çekemeyece?imiz bela ve musibetlerle imtihan eylemesin. Evliya camimizin bugün a?uresini da??tma günüdür. Allah bu hay?rlar? kabul eylesin.  Birbirimize ikramda, ihsanda bulunmak muhabbetti art?rmak içindir.  Kutlama de?ildir. Müslümanlar bu ayda böyle kutlama yapamaz. Çünkü bu ay üzüntülü bir ayd?r. Onun için birbirimize olan muhabbeti art?rmak için hediyele?meliyiz. Hediyele?mek de bizim aram?zdaki sevgiyi art?r?r. Cenab-? Hak aram?zdaki sevgiyi, muhabbetti de daim eylesin.”

Evliya Camii Külliyesi giri? ve ç?k?? kap?lar?nda ise namaz ç?k??? cemaate a?ure da??t?ld?.

(BA-BA-S) GAZ? KARS (KHA) 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 10851 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Ba?kan ve ?yeleri Harakani Vakf??n? ziyaret etti ?nsan ve M?cadelesi Harakani T?rbesine Ziyaret?i Ak?n? Sancaklar? kim ?ald?? Uzgur: Kad?n ve Aile Harakani T?rbesine Ziyaret?i Ak?n? Ba?bakan Davuto?lu?nun Harakani T?rbesi ve Evliya Camii ziyareti Ba?bakan Davuto?lu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani g?n?lleri ayd?nlat?yor Frans?z Manijeh Nouri: Harakani?yi ba?ka din mensuplar?na da aktarmak gerek Bekir Karl?a?a: Harakani ?emsiyesi alt?nda topland?k

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır