KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Harakani ve Civanmertlik
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Harakani ve Civanmertlik
2013-12-05 - 12:17
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Harakani ve Civanmertlik

Anadolu’nun manevi fatihi kabul edilen, Selatin Þehid Seyyid Ebu’l Hasan Harakan-i Hazretleri, metfun bulunduðu Kars’ta ‘Ebu’l Hasan Harakani’de Civanmertlik’ programýnýn yakýlarý sürüyor.

Ekim ayýnda Harakan-i Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirilen; AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kýlýç, Vali Eyüp Tepe ve Þehit E’bul Hasan Harakan-i Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur ile çok sayýda davetlinin de iþtirak ettiði programla ilgili düþünceler aktarýlmaya devam ediyor.

Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kýlýç, konuyla ilgili þunlarý söyledi:

“Hasan Harakani kimdi, bu topraklarda ne iþi vardý? Bunu anlamadan Hasan Harakani’yi yaptýklarýný ve yapmak istediklerini anlamak mümkün deðildir diye düþünüyorum. Horasan þuanda Ýran, Türkmenistan ve Afganistan ortaklaþa her bir parçasý içerisinde bulanan aþaðý yukarý bir alan. Geniþte bir alan. Burasý da Kars. O zaman ki þartlarý düþündüðünüz zaman dünyanýn belki bir tarafý, öbür tarafý. Þimdiki imkânlarý yok, mekanizasyon yok, þartlar zor. Peki, bu insanýn ne iþi vardý buralarda, neyi teblið etmek istiyordu, neyi anlatmak istiyordu? Kendi tasavvufu anlayýþý içerisinde en büyük sevgisi insanaydý. Ve insaný anlatmak, insaný yüceltmek ve insaný Allah’a yaklaþtýrmak gibi bir gayesi vardý. Bütün yola çýkýþ amacý da buydu. Öyle insana büyük sevgisi vardý ki onu þöyle izah etmiþti kendi söylemlerinde. ‘“Allah benim canýmý alsa da bütün insanlar yaþasa. Ve onlarýnkini almasa. Allah bütün canlýlarýn eziyetini bana verse de onlar baþka eziyet çekmesin.’” Bütün gayesi bunun içindi. Neydi burada yapmak istediði? Ýnsanýn son gideceði yerde Allah’a karþý olan kulluðunu, borçlarýný ziyadesiyle yaparak Allah’ýn huzuruna onun istediði bir þekilde çýkabilmesine katký sunmak, becermek ve bu manada insaný mutlu etmek. Ve yine þöyle der; “Bilim adamý, ilim adamý sabah yataðýndan kalktýðý zaman ilimim artsýn ister. Ticaret adamý kalktýðý zaman ticaretim yükselsin, geliþsin ister. Ama Hasan Harakani’nin isteði sabah kalktýðýnda bir kulunu mutlu etmek, gönlüne girmek ister. Mutlu etmekten kastý bence o kulun Allah katýnda kýymetini arttýracak bir mutluluktu.

Onu Allah karþýsýnda günü geldiði zaman hesabýný daha kolay verebilir þekilde görebilmekti onun asýl mutluluðu. Ve dünyasýný bunun üzerine kurmuþ idi. Ve bu topraklarda bulunuþ gayesi de bence buydu. Hani günümüzde çevremizde olan olaylarla alakalý bazen duyarsýz kalýrýz ya, hani Irak’ta, hani Suriye’de, hani Mýsýr’da, hani Filistin’de buralarda bizim ne iþimiz vardý, buralarla bizim ne alakamýz vardýr, neden derdini dert, tasasýný tasa ederiz, baþka iþimiz gücümüz yok mudur diyenlere aslýnda Hasan Harakani Hz. bin yýl önce bu cevabý zaten vermiþtir. Demek ki bu çevrede, bu coðrafya da birinin eline diken battýðý zaman bundan bizim de üzerimize düþen acýyý ve kederi ve elemi hissetmemiz gerekiyor. Hasan Harakani Hz. tanýnmasý bilinmesi açýsýndan çok önemli olduðunu düþünüyorum. Saygýdeðer katýlýmcýlar, saygýdeðer Allah dostlarý ben bu bölgenin insanýyým. Ömrümüz burada geçti. Akademisyenim. Takdir edersiniz ki bölgeye daha duyarlý olmasý gereken insanlardan birisi olmam lazým. Ama bilmenizi isterim ki Hasan Harakani ile alakalý bizim bilgilerimizde çok yenidir. Çok tazedir. Bizde bunlarý yeni yeni öðrenmeye baþlýyoruz. Bu gayretler sayesindedir. Ve umarým bu güzel duygular, bu yola çýkýþ gayesi burada yeniden þekillenecek. Ve ülkemize ve dünyaya yine Hasan Harakani’nin amaca yönelik, gayretine yönelik yola çýkýþa yönelik mesajlar yayacak diye düþünüyorum.”

Vali Eyüp Tepe de þöyle konuþtu:

“Manevi ýþýðýyla asýrlardýr bize yol gösteren ortaya koyduðu tasavvuf anlayýþý ile bu topraklarda yüzyýllardýr bir arada, kardeþçe, dostça, huzur içinde yaþamamýzý manevi mimarlarýndan olan gönül dostu Ebul Hasan Harakani Hz. Ebul Hasan Harakani Hz. Malazgirt savaþýndan 50 yýl kadar önce bu topraklara gelmiþ. Ve manevi ýþýðýyla parlattýðý gönülleri fetih ederek meydana getirdiði o manevi atmosfer neticesinde Anadolu’nun fethine zemin hazýrlamýþtýr. Ve büyük fatihlerin savaþ meydanlarýnda deðil gönüllerde yapýldýðýný bizlere göstermiþtir. Temelinde nisan ve insan sevgisi olan Ebul Hasan Harakani Hz. civanmert, birleþtirici, tasavvuf anlayýþý, din, dil ve ýrk ayrýmý gözetmeksizin bütün insanlýða kucaklamaktadýr. Hepinizin bildiði meþhur sözünü ben burada tekrar ediyorum. ‘“Her kim bu kapýya gelirse ekmeðini verin inancýný sormayýn. Zira Allah katýnda ruh taþýmaya deðer her kes Harakani sofrasýnda ekmeðini yemeye layýktýr.’” Sözleri onun bu eþsiz tasavvuf anlayýþýnýn tezahürüdür. Deðerli gönül dostlarý burada bize düþen en büyük görev asýrlardýr bizleri manevi ýþýðýyla aydýnlatan ve verdiði mesajlarla yol gösteren Ebul Hasan Harakani Hz. bütün dünyaya tanýtmak, bütün insanlýðýn onun manevi feyzinden faydalanmasýný saðlamaktýr. Belki Kars olarak üzerimize düþeni bu güne kadar yeterince yapamadýysak ta son yýllarda yapýlan bu çabalar sayesinde ve inþallah bundan sonra da yapýlacak buna benzer programlar sayesinde inþallah Hz. manevi þahsiyetine münasip olarak Ebul Hasan Harakani Hz. ve düþüncesini bütün dünyaya tanýtmaya kendimize inþallah hedef olarak koyuyoruz.

Harakan-i Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur ise þu ifadelerde bulundu:

“Huzuru âlilerinde bulunmaktan bahtiyar olduðumuz Ebul Hasan Harakani Hz. Ali ruhaniyetleri önünde saygý, hürmet, muhabbetle eðiliyor, siz muhterem ve aziz gönül dostlarýmýzý da en ulvi duygularýmýzla selamlýyoruz. Gönülden niyazýmýz, evvel, ahir, bahir, zahir, batýn cümle civan mertlerin himmeti âlileri hepinizin üzerine olsun inþallah. Bilindiði üzere bu sene ki sempozyum ana baþlýðýmýz Ebul Hasan Harakani Hz. ve civanmertlik. Türkçe karþýlýðý er kiþi, cömert, kerem sahibi, yüce gönüllü, genç ve yiðit manalarýnýn tümünü birden ifade etmektedir. Arapça karþýlýðý da futubettir. Ebul Hasan Harakani Hz. civanmertliði þöyle tarif etmiþtir. Þuan dergâhý þefin her tarafýnda yazýlý olduðu þeklidir. Civanmertlik 3 pýnardan beslenir. Birincisi cömertlik, ikincisi þefkat, üçüncüsü sadece hakka muhtaç olmaktýr. Bir baþka yerde ise civanmertliði þöyle dile getirir. Civanmertlik konuþmayan bir dil, görünmeyen bir göz, hareket etmeyen bir vücut, düþünmeyen bir kýlavuz, deniz ile sýrlarýndan oluþan yüce bir pýnardýr. Tüm bu arz edilenler bir araya getirildiði takdirde cömertlik, þefkat ve teslimiyet iþtira edilmiþ, kerem sahibi ulu sultanlarýn âli vasfý ortaya çýkmaktadýr. O nedenle de Ebul Hasan Harakani Hz. tüm Allah dostlarý için civanmert tabirini kullanmýþtýr. Üzerinde durmak istediðim oldukça önemli bir þey vardýr ki oda orijinali Farsça olan civandýr. Hem genç, delikanlý, hem de mert olacaksýn. Ýþte bu gerçekten çok büyük bir meziyet, çok büyük bir kemal ve çok büyük bir hali irfandýr.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – ( ÖZEL HABER)KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 11015 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır