KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Harakani Gençlik Buluþmasý
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Harakani Gençlik Buluþmasý
2014-04-06 - 16:55
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Harakani Gençlik Buluþmasý

Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda düzenlenen Harakani Gençlik Buluþmasý 5 bine yakýn öðrenciyi Harakani ile buluþturdu.

Fütüvvet ahlakýnýn özelliklerini tüm dünyaya ulaþtýran Ebu-l Hasan Harakani, bin yýl önce serhat þehri Kars’ta baþlatmýþ olduðu hizmet alanýný suya atýlan bir taþ gibi ve bu taþýn çýkartmýþ olduðu dalgalar gibi Kars’tan Anadolu’ya, Anadolu’dan tüm dünyaya ulaþtýrdý.

Ebul Hasan Harakani’nin torunlarýna býrakmýþ olduðu mirasa sahip çýkýlarak bugün de ayný hizmetleri yürütülmekte.

Ebul Hasan Harakani Vakfý da 1995 yýlýndan beri yapmýþ olduðumuz hizmetleri daha da geniþleterek sürdürüyor. Gençlik Spor Bakanlýðý, Kars Valiliðimiz ve Harakani Vakfýnýn tüzel kiþileriyle beraber yürütülen “Harakani Gençlik Buluþmasý” da bunun meyvelerinin örnekleri oldu.

Bölge illerinden ve Türkiye’nin deðiþik illerinden 2 binin üzerinde genç etkinlik kapsamýnda Kars’a geldi. Ebu-l Hasan Harakani türbesinin bulunduðu Evliya Camiinin kültür bahçesinde konferanslar verildi, çevrede gezi düzenlendi.

Harakani irfanýný gençliðin gönlüne ulaþtýrmak için yürütülen bu çalýþmalar hem organizatörleri hem de katýlýmcýlarý sevindirdi.

HARAKANÝ: TÜRKÝSTAN’DAN ÞAM’A KADAR OLAN YERLERDE BÝRÝNÝN AYAÐI TAÞA ÇARPSA ONUN ACISINI BEN DUYARIM

Hamilik Okulu Vakfý Kurucu Baþkaný Barbaros Ceylan ile Türk Ýktisat ve Ýçtimaiyat Tarihi Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kal’a da Harakani Kültür Merkezi’nde konferans verdiler. Harakani’nin dünyaya yayýlan fütüvvet aþký ve hamiliðin önemiyle ilgili verilen konferansý Vali Eyüp Tepe, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Genel Müdürü Abdulkadir Mahmutoðlu, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ, Ýl Müftüsü Mehmet Genç, Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur ve çok sayýda vatandaþ izledi. Hamilik Okulu Vakfý Kurucu Baþkaný Barbaros Ceylan, “Hepinizin bildiði Harakani Hazretlerinin her zaman en çok zikredilen sözünü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Taa Türkistan’dan Þam’ýn kapýsýna kadar olan alandaki kimselerden olan birinin parmaðýna batan diken benim parmaðýma batmýþtýr. Türkistan’dan Þam’a kadar olan yerlerde birinin ayaðý taþa çarpsa onun acýsýný ben duyarým. Bir kalpte üzüntü olsa o kalp benim kalbimdir. Yani o hüzün benim hüznümdür, o dert benim derdimdir, o mesele benim meselemdir demekte. Böylesine bir kardeþlik ruhuyla bir iktisadi sistem vücut bulmuþtur.” dedi.

GENÇ NESÝLLER HARAKANÝ DÜÞÜNCESÝYLE TANIÞMIÞ OLACAKLAR

Vali Eyüp Tepe, “Biz, Harakani ve Fütüvvet ruhunu nasýl harakani Hazretleri Anadolu’ya bu kapýlardan girdiyse, nasýl Alparslan yine nasýl Anadolu’nun kapýsýný buradan açtýysa inþallah biz bu fütüvvet ruhunu da, civanmertliði de bu kapýlardan Anadolu’nun tamamýna yaymayý hedefliyoruz. Harakani hazretleri tabi ki bu manada buranýn manevi koruyucusu, manevi bekçisidir. Biz Karslýlar olarak bu manada kendimizi birer þanslý adlediyoruz. Tabi Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur’un bu manadaki emeklerini hepimiz biliyoruz. Ama burada yine bunu dillendirmeyi en azýndan emeklerin zayi olmamasý ve bundan sonra da devam etmesi açýsýndan ifade etmek isterim. Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzýn projesi çerçevesinde gençliðimizle Harakani hazretlerinin düþüncelerinin buluþmasýný saðlamayý ana gaye olarak adlediyoruz. Zaten inanç turizmi açýsýndan Kars’ta Harakani hazretlerinin çok önemli bir merhale olacaðýný düþünüyoruz. Bu projeye destek veren baþta Gençlik ve Spor Bakanlýðý olmak üzere, Üniversitemize, sunum yapan hocalarýmýza ve elbette her þeyin baþýnda Harakani Vkfý’na sizlerin aracýlýðýnýzla teþekkür etmek istiyorum. Onlarýn emekleri sayesinde sizlerinde þahit olduðu üzere genç nesiller Harakani düþüncesiyle tanýþmýþ olacaklar.” þeklinde konuþtu.

GENÇLÝK HARAKANÝ’NÝN ÝZÝNDE

Gençlik ve Spor Bakanlýðý Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Genel Müdürü Abdulkadir Mahmutoðlu da, “Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn amaçlarý doðrultusunda yani gençliði manevi deðerlerle buluþturma projelerinin bir aþamasý olarak da Kars’tayýz. Hasan Harakani Hazretlerinin düþünceleriyle gençliðin buluþmasý ve “Gençlik Harakani’nin Ýzinde” adýyla yola çýkýlmýþtý. Yaklaþýk 1 yýla yakýn bir hazýrlýk süreci oldu. Ýnþallah bugünkü program bir baþlangýç olur. Bende bir Karslý olarak bunu ifade etmek isterim ki öncelikle Kars’ýn, Karslýlarýn tüm geneliyle öncelikli olarak Hasan Harakani Hazretlerini tanýmasý ve sonrasýnda da tanýtmasý lazým. Önce Kars’a, bölgemize ve ülkemize ve daha ötesine kadar ismini ve fikirlerini taþýmamýz lazým. Kendisine layýk hizmetler üretmek için buradayýz. Bir katký yapabilmek adýna buradayýz. Hepimiz bu niyetteyiz ve baþta  sayýn Valimiz, vakýf baþkanýmýz ve diðer emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bugünkü programlara toplamda 5 bine yakýn insanýmýzýn katýlýmýný bekliyoruz ama inþallah benim temennim odur ki seneye 10 bin, 15 bin daha ötesine geçmemiz lazým. Kars’ta Harakani, Konya’da Mevlana gibi bir yer edinmeli ve ona uygun þekilde de bu konu gündemde olmalý, anýlmalýdýr. Ayný þekilde Sarýkamýþ’a bir nevi Çanakkale gibi yer etmeli ve ona layýk bir þekilde ele alýnmalý ve insanlar bu konuyu gündemde tutmalý. Uzun vadeli bu tip çalýþmanýn bir ayaðý da Kars’taydý ve inþallah neticeleri hayýrlara vesile olmuþtur. Katýlýmcýlara ve bütün emeði geçenlere teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu.

HARAKANÝ HAZRETLERÝNÝN TEMELÝNÝ ATMIÞ OLDUÐU FÜTÜVVET VE CÝVANMERTLÝK MEDENÝYETÝNÝN BUGÜN TEZAHÜRLERÝNÝ 1000 YIL SONRA GÖRMEKTEYÝZ

Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur ise þöyle konuþtu:

“1000 yýl önce yine bu Kars kapýsýnda Harakani Hazretlerinin temelini atmýþ olduðu fütüvvet ve civanmertlik medeniyetinin bugün tezahürlerini 1000 yýl sonra görmekteyiz. Milletimiz, gençliðimiz, civanmertler Harakani’nin ve onun yetiþtirdiklerinin misyonuna, emanetine gönülden ve yürekten sahip çýkýyorlar. Bu heyecan ve bu kalabalýklar, yurt dýþýndan ve yurt içinden gençlerimizin Kars’ýmýza gelmesi ve Harakani’nin huzurunda toplanmalarý da bunun bir göstergesidir. Harakani civanmertlere þöyle seslenmiþ; Allah’ýn arþý sýrtýmýza verilmiþtir ey civanmertler. Mert olun, yiðit olun çünkü yük gayet aðýrdýr. Evet biz insanlýða adalet, sükun, huzur, muhabbet, iyilik götürmek için varýz. Bizim medeniyetimiz ve medeniyetimizi kuranlar bizden bunu istiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza, Kars Valiliðimize baþta olmak üzere bize destek veren, gençlerimizin, insanlarýmýzýn burada toplanmasýna, bu heyecanýn oluþmasýna sebep olan tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür ediyorum. Çünkü bu güzel tabloyu hep beraber oluþturduk. Ýnþallah ileriki yýllarda daha güzel çalýþmalar yaparak gençliðimizin civanmertlerini yine Harakani kapýsýnda buluþturarak bu medeniyetin yayýlmasýný hep birlikte saðlayacaðýz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) BEDÝR ALTUNOK (ÖZEL HABER)

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 7341 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır