KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bilgeler Zirvesinde Harakani konuþuldu
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türk Dünyasý Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanlarý Buluþmasý Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur
2014-05-29 - 17:36
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Bilgeler Zirvesinde Harakani konuþuldu

-PROGRAMA KATILAN TÜM STK’LAR ADINA AÇILIÞ KONUÞMASINI HARAKANÝ VAKFI BAÞKANI YAVUZ UZGUR YAPTI

-EN FAZLA SUNUM HARAKANÝ’YE AYRILDI

26-28 Mayýs tarihleri arasýnda Eskiþehir’de düzenlenen “Türk Dünyasý Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanlarý Buluþmasý”nda Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri 5 sunumla anlatýldý. Yurt dýþýndan 150, yurt içinden 350 olmak üzere toplam 500 bilgin katýldýðý programda tüm STK’lar adýna açýlýþ konuþmasýný yapan Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur, “Bin yýldýr Gönül Sultanlarýmýzýn kalplerinden, halka halka bize doðru geniþleyerek ýstýraplarýmýzý dindirmek için bizi sarýyor, dýþtan içe,  zahirden batýna yolumuzu aydýnlatýyor. Nefsimizin efendisi olup, daha yüksek bir þuur haline sýçrayabilmemiz için gönüllerimize fýsýldýyor.” dedi.

GÖNÜL SULTANLARI BULUÞMASI VE BÝLGELER ZÝRVESÝ

Uzgur konuþmasýna, “Huzuru manevilerinde ve yüce nazarlarý altýnda bulunduðumuz gönül sultanlarýmýzýn ali ruhaniyetleri önünde hürmet ve muhabbetle eðiliyor; siz gönül dostlarýmýzý en içten duygularýmla selamlýyorum. Gönül sultanlarý buluþmasý ve bilgeler zirvesine hoþ geldiniz.” sözleriyle baþladý. 

CEHALET BÝZÝ “GERÇEK BÝLGÝ’NÝN BÜTÜNLÜÐÜNDEN” NE KADAR AYRI DÜÞÜRÜRSE, BÝLMEMÝZ GEREKEN ÞEY DE O KADAR FAZLA OLACAKTIR

Uzgur ayrýca, “Gerçek bilgi de, bilginin gerçeði de aslýnda tek bir noktadýr, bunu gerçeðinden büyük gösterenler ise cahillerdir. Cehalet bizi “Gerçek Bilgi’nin bütünlüðünden” ne kadar ayrý düþürürse, bilmemiz gereken þey de o kadar fazla olacaktýr. Eðer kalem hareket etmeden önce bir kâðýda deðip, bir kitap yazarsa bu kalem bir nokta üretmiþ olur. Yani “bu nokta” türevi niteliðindeki diðer tüm harfleri ve kelimeleri içerir, onlarýn “kökenidir”. Yüce Pir Harakani Hazretleri dedi ki: “Hiçbir þey bilmediðini anlayýncaya kadar herkes bildiði ile övünür. Hiçbir þey bilmediðini anlayýnca bilgisinden utanýr. Ýþte o zaman marifeti kemale erer.”  Eðer zihin bunu kavrayabilmiþse sýrra vakýf olmuþtur, artýk bunun hakkýnda yürüttüðü düþünme eylemine bir nokta koyabilir…”

BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRAHÝM.  ÝÞTE BU KÖKENDÝR!

Uzgur daha sonra þunlarý söyledi:

“Bismillahirrahmanirrahim.  Ýþte bu KÖKENDÝR!

Görülebilen ve görülemeyen tüm varoluþ, bu asli ayetin içindeki üç Kutsal Ýsim’den türer.

Tüm þeyler, Bilgi’nin Birliði içinde zarflanmýþlardýr ve bu zarf, iþte bu Nokta iþaretiyle sembolize edilir.

Büyük pirimiz Harakani dedi:

Gönül sýrrýný ne sen bilirsin ne de ben

O harf gizli bir muâmmadýr ne sen okursun ne de ben,

Perde arkasýnda seni ve beni konuþturan var,

Eðer açýklanýrsa ne sen kalýrsýn ne de ben.

BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRAHÝM.

Bu noktadan kaynayarak bin yýldýr kalplerimize doðru çaðlýyor bilgi. Bin yýldýr Gönül Sultanlarýmýzýn kalplerinden, halka halka bize doðru geniþleyerek ýstýraplarýmýzý dindirmek için bizi sarýyor, dýþtan içe,  zahirden batýna yolumuzu aydýnlatýyor. Nefsimizin efendisi olup, daha yüksek bir þuur haline sýçrayabilmemiz için gönüllerimize fýsýldýyor.

Onlar sayesinde, her daim nefsimizin kýlavuzluðuna talip “ego”ya sýrtýmýzý dönüp, nefsimizi yönetmeyi öðreniyor ve “Benliklerimizde” yükselmeye çabalýyoruz.

Peþinden koþtuðumuz, susuzluðu ile yandýðýmýz  “Bilgi”, entelektüel tipten egzersizlerle ulaþabileceðimiz bir “son” deðildir. Aksine, peþinden koþtuðumuz yol, bu neviden bilginin sonlandýðý sýnýrda, nefsimizin peçelerini atmamýzý mümkün kýlan bir dönüþüm ve doyum yoludur. Bu yol, içsel ve dýþsal dünyalarýn birleþtirilmesi, içsel ve bütünleþmiþ benliðin keþfedilmesi yoludur.

VARLIÐIN OKYANUSU

Bu yolun hedefi; bireysel benlik damlasýný, kökeniyle, yani bu damlanýn türediði  “Varlýðýn Okyanusu” ile buluþturmaktýr. Fiziksel ölüm anýnda baþýmýza gelen iþte tam da budur.  Gönül Sultanlarýmýz bize bu geçiþ sürecini kesintisiz olarak anlamayý ve icra etmeyi öðütler. Bize, tüm yaþantýmýzý bu yönde þekillendirmemiz gerektiðini kendi halleriyle örneklerler. Hatýrlatýrlar:

-Allah’la birey arasýndaki, O’na eriþimi engelleyen koþullarý engelleyin!

-O’nun bir tecellisi olarak var olup, onun mevcudiyetine karþý engel oluþturmaktan kaçýnýn!

ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜN!

Ýslam 1400 seneden fazladýr gönüllerimizi aydýnlatarak misafiri olduðumuz bu dünyayý zulümden arýndýrmamýz için bize yol göstermektedir. Gönül Sultanlarýmýz ise Ýslam’ýn birebir kalbidir. Ýþte biz de, kalpten kalbe bugüne, bu ana ulaþan ilhamla, kendi varlýðýmýzý Ýlahi Ýdare’nin ellerine teslim ediyoruz.

Küçücük bir su damlasý olarak,  okyanusla birleþme aþamasýnda okyanusa teslim oluyoruz. Teslimiyetimiz oranýnda O’nun ahlakýyla ahlaklanýyor, nefsimize zulm edip zalim olmaktansa mazlum ve garip olmaya “niyet”  ediyoruz.

Üzerlerinde ilahi aþk ve güzel insanlýk mucizesi gerçekleþen Gönül Sultanlarýmýz, tarihin her devrinde insanlýðýn yüz aký olmuþlardýr. Yönünü ve sevgiyi kaybeden kitleler, onlarla yön bulmuþ, huzuru yakalamýþ, kendini tanýmýþ, gerçek insanlýk ve edeple tanýþmýþtýr.

Anadolu medeniyetimizin gönül sultanlarý, bütün insanlýða ilahi aþký yaþayarak göstermiþler, nicelerini bu saadetle tanýþtýrmýþlardýr. Allah hepsinin derecesini ali etsin ve kudsiyetini artýrsýn.

HARAKANÝ HAZRETLERÝ DEDÝ KÝ: “ BENÝM SÖZLERÝMÝ DÝNLEYÝN, ÇÜNKÜ BENÝM SÖZLERÝM KUTSÝYET DERYASINDAN SÜZÜLÜP GELMEKTEDÝR”

Aziz misafirlerimiz, bu gün buraya dünyanýn dört bir tarafýndan dostlar toplandýlar; gönül sultanlarýný yâd etmek için. Sözlerin güzeli gönül sultanlarýnýn sözlerini söylemektir. Onlarý anlamak ve anlatmaktýr. Harakani hazretleri dedi ki: “ Benim sözlerimi dinleyin, çünkü benim sözlerim kutsiyet deryasýndan süzülüp gelmektedir” Þimdi bu deryadan sahile vuran incilerden birkaçýný gönüllerinize emanet ediyorum.

“ÂÞIK OLAN ALLAH’I BULMUÞ, ALLAH’I BULAN KENDÝNÝ UNUTMUÞTUR. “

“Allahu Teâlâ herkese kendinden bir þey açmýþtýr; ama zatýný, yani kendini hiç kimseye açmamýþtýr. Civanmertler! Gidin ve Allah’la mert olun, yoksa size zatýndan bir þey açmaz.”

“Elestü bi Rabbiküm hitabýný bazýlarý, “Ben sizin rabbiniz deðil miyim?” diye; bazýlarý, “Ben sizin dostunuz deðil miyim?” diye; bazýlarý da “Her þey ben deðil miyim?” diye iþitmiþlerdir.” Kalplerimize Allah zikrini hiç çýkmayacak þekilde nakýþ gibi iþleyen Gönül Sultanlarýmýzýn edep ölçüsü,  kalplerimizde, sözlerimizde, fiillerimizde daim olsun.”

AÇILIÞ KONUÞMALARI:

Sunuculuðunu Serdar Tuncer’in yaptýðý programda Kültür Baþkenti - Bilgeler Zirvesi Tanýtým Videosu gösterildi. Ardýndan da sýrasýyla Bilgeler Zirvesi Koordinatörü Ýbrahim Akgün, Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýna Üye Ülkeler Parlamentolar Birliði (ÝSÝPAB) (PUIC) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kýlýç, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Dr. M. Mehdi Eker, Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Emrullah Ýþler birer konuþma yaptýlar.

Harakani sunumlarýnda da, Yrd. Doç. Dr. Halil Ýbrahim Kaya “Ebu’ul-Hasan Harakani”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan “Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet Ve Hoþgörü Anlayýþý”, Kars Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ “Anadolu’nun Fethi Ve Þehit Ebu’l-Hasan Harakanî”, Doç. Dr. Müjdat Söðütçü de “Ýslam Hoþgörüsü ve Bu Hoþgörünün Ýsmi Ebu-l Hasan Harakani” konularýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3532 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır