KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Vali Özdemir: Alparslan ve Harakani Birlikte Anýlmalý
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Vali Özdemir: Alparslan ve Harakani Birlikte Anýlmalý - 1064 Selçuklularýn Kars’tan Anadolu’ya Giriþlerinin 950. Yýlý Etkinlikleri
2014-08-12 - 12:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Vali Özdemir: Alparslan ve Harakani Birlikte Anýlmalý

1064 Selçuklularýn Kars’tan Anadolu’ya Giriþlerinin 950. Yýlý Etkinlikleri

-ALPARSLAN VE HARAKANÝ BÝRLÝKTE ANILMALI

-HARAKANÝ HAZRETLERÝNÝN DE KARS’IN GÖNÜL FETHÝNDE KATKISI KONUÞULDU

Kars Valisi Günay Özdemir, 1064 Selçuklularýn Kars’tan Anadolu’ya Giriþlerinin 950. Yýlý Etkinlikleriyle ilgili basýnla tanýtým toplantýsý düzenledi. Türklerin Anadolu’ya giriþ tarihleri olan 1064’ün bilinmesi, yaygýnlaþtýrýlmasý için de Baþkent Ankara’da bilboard çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Vali Özdemir, bu algýnýn oluþmasý için bu tür alt yapý çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný söyledi. 

Öðretmenevi’nde düzenlenen toplantýda Anadolu’nun Fethi’nin 950. yýlý etkinliklerinin bu yýl 16 Aðustos’ta icra edileceðini belirten Kars Valisi Günay Özdemir, 14-15 Aðustos tarihlerinde de sempozyum ve söyleþi programlarýyla birlikte aþýklar gecesinin de düzenleneceðini ifade etti.

Kafkas Üniversitesi, kurumlar, Harakani Vakfý ve halkýn da katkýlarýyla yapýlacak olan etkinlikleri 16 Aðustos akþamý sonlandýrýlacaðýný anlatan Vali Özdemir, “Aslýnda Anadolu’nun Fethi’ne baktýðýnýz zaman hem manevi hem de maddi anlamda daha eskilere dayanýyor. Kars’ýn fethinde de Alparslan’ýn etkisi kadar hatta etkisinden daha önemli Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin gönül fethini yapmasý ve Kars’ý fethe hazýrlamasý da çok önemlidir. Çünkü Anadolu’nun fethine baktýðýmýzda, Ýstanbul’un fethine baktýðýmýzda maddi fetihlerden önce gönüllerin fethedilmesi, gönüllerin kazanýlmasý ve öncelikle gönüllere yollarýn yapýlmasý hep hedeflenmiþtir. Harakani Hazretleri de Kars’taki bu faaliyetleriyle öncelikle gönülleri fethetmiþtir. Kars’ýn fethi dediðimiz zaman Alparslan ve Harakani Hazretlerini beraber anmamýz gerektiðini düþünüyorum. Onun için bu etkinliklerde bizim hedefimizde Harakani Hazretlerinin de Kars’ýn gönül fethinde katkýsýný tanýtmak ve arkasýndan Ani’nin Fethi’nde ve Ani’nin Fethi’den sonra da Anadolu’nun, Ýpek yolu’nun faktör olduðunu ve Ýstanbul’un Fethi’ne giden yolda Kars’ýn Fethi’nin ne kadar önemli katkýsýnýn olduðunun bilinmesini saðlamaktýr.” dedi.

Ýpek Yolu’nun tarihine de bakýldýðý zaman Ani’nin Fethi’nden önce de Ýpek Yolu’nun var olduðunu söyleyen Vali Özdemir, “Ani’ne 20’nin üzerinde bir medeniyet kurulmuþ ve Selçuklular Ani’yi fethettiði zaman Ani’de bir ticaret merkezi oluþturulmuþ. Daha önce belki ticaret panayýrlar, pazarlar þeklindeydi. Ama bunun kurumsallaþmasý, bunun alýþ-veriþ merkezlerinin ve bedestenin, çarþýnýn yapýlmasý ve ticaret merkezinin kurumsallaþmasýný Selçuklu’yla beraber görmekteyiz. Ve bakýyorsunuz; Selçuklu’yla beraber Ani Antik Kenti’mizde ticaret kurumsal hale gelmiþ. Saðlýk, kültür ve ticari anlamda bölgenin merkezi konumuna gelmiþtir. Yapýlan araþtýrmalarda Anadolu’da ilk yapýlan hastanelerden birisinin de Ani’de olduðu tarihçilerimiz tarafýndan söylenmekte ve bu konuda bazý bulgulara rastladýklarý söylenmekte. Bakýyorsunuz Anadolu’daki ilk cami (Menhuçher) Ani’de inþa edilmiþ. Ýlk çarþý Ani’de inþa edilmiþ. Ýlk hastane Ani’de inþa edilmiþ. Onun için baktýðýnýz zaman Kars, ilklerin þehri, ilklerin kenti ve Anadolu’nun Fethi’nin ilk basamadýðýdýr.” diye konuþtu.

Ani’nin tanýtýmý konusunda faaliyetler içinde bulunduklarýný söyleyen Özdemir, ulusal ve uluslararasý anlamda sempozyumlarla ve diðer faaliyetlerle bundan sonra fazla tanýtým içinde bulunacaklarýný kaydetti. Bununla ilgili de Kafkas Üniversitesi’nin 14 Aðustos’ta Ani ve Seçuklularla ilgili sempozyum düzeldiðini, bu sempozyuma sadece Türkiye’den deðil bölge ülkelerinden de öðretim üyelerinin katýlacaðýný vurguladý. 100’e yakýn ulusal ve uluslararasý katýlýmýn olacaðýna dikkat çeken Vali Özdemir, sempozyumdan çýkacak sonuçlara göre de gelecek yýllardaki plan ve bilimsel çalýþmalarý yapacaklarýný sözlerine ekledi. Cuma günü de (15 Aðustos) Evliya Camii’nde mevlit ve Cuma Namazýndan sonra fetih yemeðinin verileceðini, Anadolu Alperenleri ve Civanmertlikle ilgili de bir söyleþinin yapýlacaðýný belirten Özdemir, Kars’ýn fethinin önce gönüllerin fethiyle olduðunu ve onun da Harakani Hazretlerinin çalýþmalarýyla filizlendiðinin bilinmesini istediklerini ifade etti.

1064 SELÇUKLULARIN KARS’TAN ANADOLU’YA GÝRÝÞLERÝNÝN 950. YILI

Ani þehri, binlerce yýllýk geçmiþiyle çeþitli medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ, tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuþ, Anadolu’yu ebedi olarak Türklüðe kazandýran Selçuklu Sultaný Alparslan’ýn Bizans Devletinden aldýðý tarihin güçlü bir ticaret merkezi olup, günümüzde de ilimiz turizminin en önemli destinasyonlarýndandýr.

Anadolu’nun kapýlarýnýn Türklere açýlmasýný saðlayan Malazgirt Zaferinin müjdecisi olarak görülen Ani þehrinin Selçuklular tarafýndan 1064 tarihindeki fethi, bu nedenle tarihsel süreç içerisinde önemli bir yer almaktadýr.

Sultan Alparslan, 1064 yýlýnda Ani þehrini fethettikten sonra þehrin yönetimini Ebu’l Manuçehr Bey’e vermiþtir. Ani’deki Þeddadlý Beyliðinin kurucusu olan Ebu’l Manuçehr Ani þehrinin dýþ cephe sur sistemini yeniletmiþ ve Aslanlý Kapý olarak bilinen giriþ kapýsýna surlarýn 4 satýrlýk kufi kitabesini yaptýrmýþtýr. Ebu’l Manuçehr tarafýndan 1072 tarihinde yaptýrýlan ve Anadolu’daki ilk Türk Camii olma özelliðini de taþýyan Manuçehr Cami, Selçuklu Sarayý, Kervansaray, Ebu’l Muammeran Cami ve Küçük Hamam Ani Örenyeri’nde ayakta kalmýþ Selçuklu dönemine ait yapýlardýr.

1064 yýlýndaki fethin daha öncesinde, Anadolu’ya düzenlenen akýnlarda Çaðrý Bey ordusu ile Ani ve Kars üzerinden Erzurum’a kadar ilerlemiþ ve bugünkü Horasan ilçesinde Çaðrý Bey’in ordusu Bizans ordusunu aðýr yenilgiye uðratmasý sonucu Anadolu kapýlarý da Türklere açýlmaya baþlamýþtýr. Çaðrý Bey’in bu akýnlarý sýrasýnda Kars’ýn manevi sahibi olarak da bilinen Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri, Selçuklu ordusu ile birlikte Kars’a gelmiþ, 1033 tarihinde Yahni Daðý’nda bir Bizans birliði ile yapýlan çatýþmada þehit düþmüþtür. Mevlana Celalettin Rumi’nin “Biz ne öðrendiysek Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nden öðrendiklerimizdir.” diyerek önemle vurgu yaptýðý Alperen Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin, tasavvufu ile Mevlana’ya feyz vermiþtir.

Bu fethin 950’nci yýldönümünü, 14, 15 ve 16 Aðustos 2014 tarihlerinde büyük bir coþkuyla, ecdadýmýza yakýþýr þekilde kutlayarak, geleceðimizin teminatý olarak gördüðümüz genç nesillerimize ve tüm dünyaya duyurmak ve tanýtmak en büyük amacýmýzdýr. Zira geçmiþini, tarihini bilmeyen, geleceðine yön veremez.

Bu amacýmýzý gerçekleþtirebilmek için de Valiliðimizce; 14, 15 ve 16 Aðustos 2014 tarihlerini kapsayan “1064 Selçuklularýn Kars’tan Anadolu’ya Giriþlerinin 950. Yýlý Etkinlikleri” düzenlenmiþtir.

Etkinlikler kapsamýnda; Uluslararasý Ani-Kars Sempozyumu, Ani-Þehristan Gravürleri ve Fotoðraf Sergisi, Mevlid-i Þerif, Cuma Namazý ve Fetih Yemeði, Anadolu’nun Ýlk Alperenlerinden Ebu’l Hasan Harakani’nin Civanmertliði ve Fetihteki Önemi konulu söyleþi, Aþýklar Gecesi, Saygý týrmanýþý (Yahni Daðý), Halk Oyunlarý Gösterisi, Mehteran Gösterisi, Ani-Þehristan ve Kazý Alanlarýnýn Gezilmesi gibi programlar yer almakta.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2075 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır