KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
II. Uluslararasý Harakani Sempozyumu
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
II. Uluslararasý Harakani Sempozyumu
2014-10-12 - 15:18
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

II. Uluslararasý Harakani Sempozyumu

Kars Kafkas Üniversitesi ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan HARAKANÝ ve Horasan Erenleri” Konulu II. Uluslararasý HARAKANÝ Sempozyumu 16-17-18 Ekim 2014 tarihleri arasýnda Kars’ta yapýlacak.

Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Selim Uzgur, programla ilgili þunlarý söyledi;

“Yüce kiþilikler güneþ gibidirler. Karanlýk ruhlarý ve gönülleri aydýnlatýrlar. Onlar daima büyük iþler ve namütenahi iyilikler sergilerler. Üstün ruhlu insanlar baþkalarýný etkileyecek civanmertlik ve ebedi etkiler býrakacak üstün ahlak, muhabbet ve sevgiyle yaþarlar. Ýlmini ve feyzini ilahi kudretten alan fütüvvet ehli kimseler bin yýl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek büyük bir medeniyet kurmuþlar ve gönüllerinde ki ýþýðý ve sevgiyi insanlýðýn gönülüne aktarmýþlardýr. Bin yýldan beridir. Dünyanýn dört bir yanýn da dini, dili, ýrký, mesleði, meþrebi ve cinsi farklý olan insanlara rehber olmuþ ve hizmet etmiþlerdir. Fütüvvet ehli, civanmert þahsiyetlerden ve medeniyetimizin temel taþlarýndan biriside Ebul Hasan Harakani Hazretleridir.  Bütün insanlýk âlemine iyilik ve ihsan yollarýn açan fütüvvet ahlakýnýn tüm güzelliklerini insanlara ulaþtýrmak için çalýþan Ebul Hasan Harakani, yüce Peygamberimizin soyundan gelen on iki tarikin kendisinde birleþtiði, aþkýn, irfanýn, ilmin kaynaðý olan, mürþidi Rabbani dünyaya gelmeden yüz yýl önce Bayezid-i Bestami Hazretleri, onun evsafýný ve sýfatlarýný anlatarak þöyle dedi;

“Allah’ýn has kulu, hakkýn özel muhabbeti ve yakýnlýðý için seçtiði insan, Hak ile arasýnda perdeler ve engellerin kaldýrýldýðý kimse, kerem ve ihsan kapýlarýndan içeri alýnmýþ, yüksek müþahede ve muayene halleri kendisine ikram edilmiþ olan Arifi billah, ariflerin kutbu Ebul Hasan Harakani”

Onun çaðdaþý ünlü sûfi yazar el-Hucvîri (Ebü’l-Hasan Ali b. Os¬man Cullâbî ö. 465/1072), tasavvufun temel kaynaklarýndan sayýlan Keþfu’l-mahcûb adlý eserinde Ebü’l-Hasan’ý þöyle tanýtýr; "Yegâne imâm, devrin ehlinin þerefi... þeyhlerin en büyüðü idi... kendi döneminde Allah’ýn bütün velîleri tarafýndan övgüye mahzar..." bir zat idi.

Yine Hucvîrî’nin ifadesiyle, Ebü’l-Hasan’a çaðdaþ, birçok müridi bulunan devrin meþhur âlimi sûfi yazar Abdülkerim el-Kuþeyrî (376-465/986-1072) kendisini ziyaret ettiði Harakân’da ondan aþýrý þekilde etkilendiðini þöyle itiraf etmiþti: "Üstad Ebü’l-Kâsým Kuþeyrî’den (Allah ondan razý olsun) duydum ki (dedi): ‘Harakân vilâyet (köy)’ine varýnca, o pîrin haþmetinden dolayý fesahatim sona erdi ve (konuþacak) ibare kalmadý; öyle ki veliliðimden azledildiðimi sandým.” En ünlü sûfi yazar ve þairlerden Ferîduddîn-i ‘Artar (Ebû Hâmid Muhammed ö. 618/ 1221)’ýn tasviriyle Harakânî: "Hüzün denizi, daðdan daha saðlam, ilâhî güneþ, sonsuz semâ, rab¬bani harika, devrin kutbu... saltanat sahibi þeyhlerin sultaný idi; âlemdeki evtâd ve abdâl’ýn kutbu; tarikat ve hakikat ehli padiþahý, dað gibi sýfat þahikasýnýn mutemekkini ve marifet sahasýnýn yegânesi... hakikat sýrlarý¬na sahip, himmeti yüce ve mertebesi ulu; Yüce Allah nezdinde yakýn aþinalýðý olan..." bir zat idi.”

Bazý sözlerini yorumlayan Rûzbihân Bakli-yi Þîrâzî (ö. 606/ 1209) de Þeyh Harakânî hakkýnda þöyle der: "Aþkýn kýlýcý ve ateþ denizinin usta yüzücüsü, Ebü’l-Hasan-ý Harakânî; onun meþhur kerametleri ve etkileyici (ünlü) sözleri vardý; hakikat ilminde hâli seçkin ve sözü cömert idi.

Karslý Mustafa saffi efendi þöyle demiþtir “Resulullahýn nesli necibinden gelen þecere- i famile O’nu yüceler seyrinde tüm Evliyaya önder etti.”(Alanka 1976 Kars, Ebul Hasan Harakani s. 17)

Karslý büyük þair Süleyman Þadi’nin de dizelerinde ifade edildiði gibi; Hükm- rani kiþver i irfaný kutbu arifan Baz-ý yekta evc-i kurbettir cenab-ý Bul Hasen (Doç. Dr. A. Abdulkadiroðlu Karslý Süleyman Þadi Divaný, 1993 s. 68)

Erzurumlu Alvarlý Efe’nin de ümmetin “medarý iftiharý” diye nitelendirdiði vahdet baðýnýn bülbülü Ebul Hasan Harakani

Bu âlemde garip, zayýf,Yolunu izini þaþýrmýþ, mahrum olanlara karþý kalplerinde þefkat, himmet ve hizmet aþký ve heyecaný olan hür ve özgür þahsiyetler olmazsa mazlumlarý zalimlerin elinden kim kurtaracak bu dünyayý zulümden adalete kötülükten iyiliðe tefrikadan birliðe kim ulaþtýracak. Harakani Hazretleri þöyle dedi: “herkes sabah uyanýr, kalkar âlim ilmini, zahit zühdünü, tacirde ticaretini artýrmanýn derdine düþer. Ebul Hasan ise bir kardeþinin gönlüne yücelik ulaþtýrmanýn derdindedir.” Ýnsanýn gönlü yüce yaratýlmýþtýr, insan bu yüceliðe ulaþamazsa kendisi için yaratýlan varlýðýn yani emrine verilen dünyanýn esiri olur. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir, ilahi kaynaktan neþet eden fikir, akýl ve ferasetle insanlýðýn gönlüne daima neþe ulaþtýrarak ona hizmet etmektedir. Harakani bize hep insaný hatýrlatýr, onun, deðeri, haklarý, ona yapýlacak hizmeti bu yolda gayretli ve civanmert olmak gerektiðini yaþantýsýyla öðütler. Harakani’nin halifesi Hace Abdullah Ensari þöyle dedi: “Suyun üzerinde gidersen çer çöp olursun Havaya uçarsan bir sinek olursun Gönül kazan ki insan olasýn.” Yeryüzüne birçok kavimler ve topluluklar gelip geçtiler. Bu kavimlerin birçoklarý yeryüzünü fesada verdiler ve zamanýn, asrýnýn müfsitleri oldular. Tarih her ne kadar bu kavimlerden geriye kalanlara medeniyet diyorsa da, insaný hor ve hakir ederek, haysiyet ve þerefini ayaklar altýna alarak yaþadýklarý için, Allah indinde hiçbir kýymetleri yoktur. Ayeti kerime de “Yeryüzünde dolaþýn da peygamberleri yalanlayanlarýn sonunun ne olduðunu görün.” Tarihe baktýðýmýz zaman her millet medeniyet kuramamýþtýr. Kurulan birçok medeniyetler de, çocuðun ana rahminden ölü doðmasý gibi, ölü haline gelmiþtir. Bazý medeniyetler neden yaþayamamýþlar? Yaþayan medeniyetler ise hayatiyetlerini nasýl ayakta tutmuþlardýr? Medeniyet demek insan demektir. Yaratýlýþýnýn þümulü, hey’eti unsuriyesi, kutsiyeti ve sýrrý bakýmýndan, her insan tek baþýna bir medeniyettir. Yüce yaratýcý ben insaný kendi suretim, yani sýfatým üzere yarattým buyuruyor. Ýnsan Hakkýn sýrrý, Hakta insanýn sýrrýdýr. Bu sýr ve mukaddes sýfatlarla yaratýlan insan, yeryüzün de Allah’ýn halifesi olarak nizam ve intizamý tanzim etmek gibi büyük bir görevle yaratýlmýþtýr. Bu insanoðlu, sýrrýný Haktan gayri kimsenin bilmediði daha nice ilahi iltifatlara mazhar olarak yaratýlmýþ ve kendisine yetki verilmiþtir. Ayet-i Kerimede “ Ant olsun ki biz âdemoðullarýný þerefli kýldýk. Karada ve denizde taþýtlara yükledik, temiz þeylerle onlarý rýzýklandýrdýk. Yarattýklarýmýzýn pek çoðundan onlarý üstün kýldýk.” Bundan daha üstün bir iltifata mazhar olmuþ, bütün yer ve gök ehlinin kendisine tazim etmesi, Hak tarafýndan emredilmiþtir. Ýlahi kültür ve ahlak ile yaratýlan insan, varlýðýn hülasasýdýr. Hal böyle olunca bütün peygamberler ve hakikat bilgisine ulaþmýþ kimseler, insana hizmet etmiþ, izzet ve ikramda bulunmuþlardýr. Dünyayý irþad etmek için, binli yýllardan baþlayarak horasan erenleri, seyyid ve derviþleri Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin öncülüðünde doðuda ve batýda ilim, irfan, feyiz ve muhabbetle çalýþarak insanlara mutluluk ve huzurun yollarýný açarak gönülleri feth ettiler. Bizim medeniyetimiz cihan þümul bir medeniyettir. Bu Fütüvvet medeniyetini kuranlar, insanlýða yüksek bir davet, ilahi ve semedani mefkûre ile hitap ederek hayatý ve insaný bütün yönleriyle saf ve temiz bir hale getirmek için hizmet etmiþlerdir. Her yýl yapmakta olduðumuz uluslararasý Ebu’l – Hasan Harakani sempozyumum da bu yýlda Fütüvvet medeniyetimizin hamurunu aþkla ilimle,irfanla yoðuran fütüvvet erleri Kars’ta yad edilecekler Allah’a Giden yolda Ýlahi kudretten kaynaklanan medeniyetimizin civanmertleri Ebu Eyyub el ensariler, Mevlanalar, Abdulkadir Geylani’ler,Þah-ý Nakþibendi’ler,Yunus’lar, Sühreverdi’ler, Hacý Bektaþ-ý Veli’ler, Hacý Bayram-ý Veli’ler, Þeyh Þaban-ý Veli’ler, Seyyid Bilal’ler, Ahmet Yesevi’ler, Muhammed Lütfi Erzurumiler ve daha binlerce Fütüvvet Ehli civanmertleri ve gönül sultanlarýmýzý gönülden yad edeceðiz, Bu manevi sofrada bulunmak isteyen tüm gönül dostlarýmýzý civanmertler þehri Karsýmýza davet ediyoruz selam, sevgi, saygý ve muhabbetlerimle.......

II. ULUSLARARASI HARAKANÝ SEMPOZYUMU PROGRAMI

Mihrali Bey Oturumu

(1.Oturum)

Baþkan:

ALÝ OSMAN ENGÝN

Ali Osman ENGÝN

M. Ali Seven

Türk Ýslâm Cihad ve Fütuhat Anlayýþýnýn Dayandýðý Güç

Nazlý KAYAHAN

Ýbnü’l Arabi Penceresinden Fütüvvete Bakýþ

Metanet Azizigizi ALIYEVA

Südürdan Gelen Fütüvvet

M. Necip Yýlmaz

Kimlik Buhraný ve Fütüvvet Ahlaký

Dede Korkut Oturumu

(2.Oturum)

Baþkan:

ÝSA ÇELÝK

Mehmet Salih KUMAÞ

Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teþkilatý Ve Fütüvvet Kurumu Ýle Mukayesesi

Velin Belev

Harakani ve Üzüntü Boyutlarý

Hüseyin BUDAK

Ahmed Ziyaüddin Gümüþhanevi’nin (K.S.) Hayatýnda (1813-1894 ) Fütüvvet

Abdullah BULUT

Horasanlý Mutasavvýf Ebu Abdurrahman Es-Sülemî’nin Fütüvvet Anlayýþý

17 Ekim 2014 Cuma

08:30-10:00

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

Sultan Alparslan Oturumu

(3.Oturum)

Baþkan:

Cemalnur SARGUT

Cemalnur SARGUT

Samiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayýþý

Ejder OKUMUÞ

Fütüvvet: Güzel Ahlakýn Toplumsal Gücü

Tülay BERBEROÐLU

Toplumsal Yaþam ve Fütüvvet

Murat AKKOYUN

Hasan Harakani’nin Fütüvvete Ýhtiyacý ve Gerekçeleri: Günümüz Müslümanlarýnýn Fütüvvetten Beklentileri

Hoca Ahmet Yesevi Oturumu

(4.Oturum)

Baþkan:

Ýbrahim IÞITAN

Peter Hüseyin CUNZ

Çaðýmýzda Fütuhat Üzerine Mevlevi Görüþü

Ghulam MOEEN UD DIN

Jawanmardi ve Harakani

Çiðdem GÜRSOY

Para Vakýflarý Muhasebe Kayýtlarý Örneðinde Ahi- Esnaf Birlikleri

Ýbrahim IÞITAN

Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Karakter Eðitimi        

17 Ekim 2014 Cuma

10:15-11:45

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

Aþýk Þenlik Oturumu

(5.Oturum)

Baþkan:

Mustafa AYDOÐAN

Mehmet Ali BOLAT

Günümüzde Fütüvvet Anlayýþýna Bir Örnek: Ülkemizde Bulunan Uluslararasý Öðrencilere Ev Sahipliðinde UDEF Örnekliði

Nurdan YOLDAÞ

Hadiye Küçük KARAGÖZ

Öðretmen Adaylarýnda Fütüvvet Ahlaký ve Öðretmenin Taþýyýcý Rolü

Mustafa AYDOÐAN

Siyah Kanda Mavi Akýþ

Arif NAUSHAH

Ebul Hasan Harakani’ye Adanmýþ Bazý Mistik Çalýþmalar

Prof. Dr. Fahrettin Kýrzýoðlu Oturumu

(6.Oturum)

Baþkan:

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Bilgeliðin Hermetik ve Sembolik Dili ve Harakani

Doðan KAYA

Kültürümüzde Kardeþ Veliler Ýnancý

Muhammed ÇÝTGEZ

Kars ve Çevresinde Ad Verme ve Form Deðiþtirme Baðlamýnda : Ebu’l-Hasan Harakanî

Manijeh NOURI

Deniz Üzerinde Yazýlar “ Ebul Hasan Harakani’nin cömertlik, bilgelik, ve Ýnsanlarda sevgi üzerine görüþleri

17 Ekim 2014 Cuma

14:00-15:30

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

Muhammed Kars-i Oturumu

(7.Oturum)

Baþkan:

Yaþar Kalafat

Yaþar Kalafat

21. Yüzyýl Horasan Eri Tiplemesi/Fütüvvet Medeniyetini Asra Uyarlamak

Halil BALTACI

Harakānî Muhibbi Bir Sûfî’nin Selçuklu-Osmanlý Siyaset ve Sosyal Hayatýna Katkýlarý: Necmeddîn-i Dâye ve Eseri Mirsâdü’l-ibâd.

Mehmet Cihat ÜSTÜN

Nefsî Fenalýklara Karþý Affedicilik Ve Hamdî’nin Yûsuf U Zelîhâ Mesnevisi Tanýklýðýnda Hz. Yûsuf’un Çevresine Afv U Safh Ýle Muamelesi

Ýrfan ÇÝFTÇÝ

Bir Fütüvvet Ocaðý Olarak Türk Aþýklýk Geleneði Ve Kars Aþýklarý

Lala Mustafa Paþa Oturumu

(8.Oturum)

Baþkan:

Ýrfan ÇÝFTÇÝ

Menekþe ÖZKAYA

Gençler Ýçin Bir Rehber: Fütüvvet Ahlâký

Tehseen THAVER

Hagiografi ve Tarih: Feridüddin Attar’ýn (d.1221CE) Evliya Tezkireleri’inde Ýmam Cafer-i Sadýk’ýn ile ilgili kayýtlar üzerine bir çalýþma

Emine YENÝTERZÝ

XV. Yüzyýlda Kaleme Alýnmýþ Manzum Bir Fütüvvet-Nâmede Fütüvvete Dair Kavramlar

Ismat DURRAN

Ebul Hasan Harakani Üzerine Yazýlmýþ Þafi Kadkani Kitabý Üzerine Bir Çalýþma

17 Ekim 2014 Cuma

15:45-17:15

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

Çaðrý Bey Oturumu

(09.Oturum)

Baþkan:

ALÝ OSMAN ENGÝN

Hikmet KIRIK

Modern Batý Düþüncesi Ve Türk Ýrfaný: Düþünsel Bir Köprü Kurma Denemesi

Bekir DERELÝ

Tasavuf Da Karakter Eðitimi Konulu Baþlýk

Ýbrahim AKGÜN

Medeniyetimizde Yenilik Ýhtiyacý ve Geleceðimizin Fütüvvetle Ýnþa Edilemnsi

Ýsmail DEMÝRDÜZEN

Horasan Erenlerinin Yolunda Alperen Yörük Türkmen Efeleri

Fethi Ahmet YÜKSEL, Reþide YÜKSEL

Selçuklu ve Osmanlý Medeniyetinde Ahilik Teþkilatý ve Uhdesinde Hekimlik Mesleði

Celal Baba Oturumu

(10.Oturum)

Baþkan:

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Yedi Kapýlý Cehennem’in Hikâyesi“ Hz. Ken’an Rifâî’nin Nefis Terbiyesi Üzerine Bir Mektubu

Nuri ÞÝMÞEKLER

Hz. Mevlâna Þiirleriyle Nefis Terbiyesi ve Ýnsanýn Kendini Keþfi

Shiva NÝROOMAND

Ýl bakýþta Ebul Hasan Harakani

Naile Asker

Konya Tasavvuf Muhiti ve Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi

Emine ÖZTÜRK,Halil CELEP

Þehirleriyle Özdeþleþen Arifler Kars Ebu’l Hasan Harakani Örneði (Hasan Harakani Menkýbelerinin Kars’ýn Sosyal Dokusuna Ve Sosyal Bütünleþmesine Katkýlarý)

Hacý Bektaþi Veli Oturumu

(11.Oturum)

Baþkan:

Burhan BALTACI

Ali Vasfi Kurt

Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425 / 1033) ve Erken Dönem Nakþibendîlik’te Melâmet Neþ’esi

Ýsa ÇELÝK

Ýslam Ahlakýnda Nefis Ve Nefsin Terbiyesi

Fatma SÖNMEZ

Hoca Ahmet Yesevi

Burhan BALTACI

Son Dönem Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzi Efendinin Fütüvvet Anlayýþý

Elena BESOLOVA

Derviþlerin Semahýnýn Anlamý Üzerine

18 Ekim 2014 Cumartesi

09:00-10:45

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

Aþýk Zülalî Oturumu

(12.Oturum)

Baþkan:

F. Cangüzel Güner Zülfikar

Cavid QASIMOV

XI. yüzyýlda Anadolu’dakþ Selçuklu Fütüvvetinde Azerbaycan’nýn önemi

F. Cangüzel Güner Zülfikar

Hz. Harakanî’nin Âlemþümul Cömertliði

Sadullah ERGÜN

Ebul Hasan El Harkanî’nin Fütuvveti Ve Tasvvuf Anlayýþý

Recai GÜRBÜZ

Ebu-l Hasan Harakani Hz.lerinin günümüz gençliðinin eðitiminde baþarýlý bir örnek olmasý

Ahmet KALA

Fütüvvet Medeniyetinde Ýþ ve Ýþ Ahlaký

Hacý Kaðýzman Oturumu

(13.Oturum)

Baþkan:

Muhittin ELÝAÇIK

Sema ÖZDEMÝR

Ekberi Sufilerin Mesnevi Þerhlerinde Hazret-i Harakani

Sevil GÖKTUNA

Eþref Rumi Hazretleri ve Ýlahi Aþk

Muhittin ELÝAÇIK

Tezkiretü’l-Evliya Türü Eserlerde Fütüvvet Kültürü

Müjdat SÖÐÜTCÜ

Ebu’l -Hasan Harakanî’den Mevlana Ve Yunus Emre’ye Akan Bir Söylem: Hoþgörü

Möhsün NAÐISOYLU

Ebu’l Hasan Harakani’nin Nuru’l-Ulum Eseri Ve Onun Tahran Yayýný

Ahmet TAÞÐIN

Hasan Harakani ve Fütüvvet, Hasan Harakani takipçilerinin Fütüvveti ve Günümüzde Fütüvvetin uyarlanmasý.

Hafýz Kurban Oturumu

(14.Oturum)

Baþkan:

Gürbüz AKSOY

Nurgül SUCU

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ýnda Nefis Terbiyesine Dâir Ýkaz ve Nasihatler

Gürbüz AKSOY

Ebu’ l- Hasan Harakanî ve Bilge Þahsiyetlerimizin Sosyal Sermayemize Katkýlarý

Serap KILIÇ

Ebu’l Hasan Harakâni’nin “Sufi Gayrý Mahluktur” Sözünün Tasavvuf Düþüncesi Açýsýndan Yorumlanmasý

Berna Çelebi Þener

Tasavvufta Fütüvvet

Gumru ÞEHRÝYAR

Azerbaycan`da Tasavvufi Cereyanlarýn Edebiyata Yansýmasý

Hossein KHOSHBATENÝ

Peygamberin Mirasý ve Cömertliði

Ali TÜRKOÐLU

Horasan Erenlerinde Fütüvvet Ahlaký ve Ebu’l Hasan Harakani Örneði

18 Ekim 2014 Cumartesi

11:00-12:45

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ

II.ULUSLARARASI HARAKANÝ SEMPOZYUMU

PROGRAMI

16-18 EKÝM 2014

KARS

16 Ekim 2014 – Perþembe

09:00-10:00 Sempozyum Kayýt (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

10:00-12:00 AÇILIÞ (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

12:00-13:30 Öðle Yemeði (Yer: Kars Öðretmenevi)

14.00-16.00 Sempozyum Açýlýþ Konferansý - Prof.Dr. Muhyiddin ÞEKUR “Soylu Savaþçýnýn Cübbesine

Dönüþ: 21.yy Canlý Manevi Hayat

16.30-17.30 Kuran-ý Kerim Ziyafeti - Hafýz Abdulkadir ÖZMEN & Hafýz Erdinç DAÞDAN

(Yer: Evliya Camii)

18.30-19.00 Ney Dinletisi / Neyzen Volkan ÖZTÜRK (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

19:00-20:30 Açýlýþ Yemeði (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

17 Ekim 2014 - Cuma

08:30-10:00 Bildiri Oturumlarý

(1. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(2.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

10:00-10:15 Ara (Çay+Kahve)

10:15-11:45 Bildiri Oturumlarý

(3. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(4. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

12:00-13:30 Öðle Yemeði (Yer: Kars Öðretmenevi)

13:00-15:00 Seyyid Hasan KEYYALÝ, Seyyid Abdullah EL-BAÐDADÝ, Seyyid Ömer SARIKAYA

“Hayat ve Tasavvuf” konulu söyleþi (Yer: Harakani Kültür Merkezi/ Evliya Cami Karþýsý)

14:00-15:30 Bildiri Oturumlarý

(5.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(6. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

15:30-15:45 Ara (Çay+Kahve)

15:45-17:15 Bildiri Oturumlarý

(7. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(8. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

19:00-20:30 Akþam Yemeði (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

18 Ekim 2014 -Cumartesi

09:00-10:45 Bildiri Oturumlarý

(9.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(10. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(11. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

11:00-12:45 Bildiri Oturumlarý

(12.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(13. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(14. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

13:30-14:30 Öðle Yemeði (Yer: Kars Öðretmen evi)17 Ekim 2014 - Cuma

Salon Oturum Baþlýklarý Bildiriler/Sunumlarý

08:30-10:00

Mihrali Bey Oturumu

Baþkan:

Ali Osman ENGÝN

Ali Osman ENGÝN, M. Ali SEVEN

Türk Ýslâm Cihad ve Fütuhat Anlayýþýnýn Dayandýðý Güç

Nazlý KAYAHAN

Ýbnü’l Arabi Penceresinden Fütüvvete Bakýþ

Metanet Azizigizi ALIYEVA

Südürdan Gelen Fütüvvet

M. Necip Yýlmaz

Kimlik Buhraný ve Fütüvvet Ahlaký

08:30-10:00

Dede Korkut Oturumu

Baþkan:

Ýsa ÇELÝK

Mehmet Salih KUMAÞ

Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teþkilatý Ve Fütüvvet Kurumu Ýle Mukayesesi

Velin BELEV

Harakani ve Üzüntü Boyutlarý

Hüseyin BUDAK

Ahmed Ziyaüddin Gümüþhanevi’nin (K.S.) Hayatýnda (1813-1894 ) Fütüvvet

Abdullah BULUT

Horasanlý Mutasavvýf Ebu Abdurrahman Es-Sülemî’nin Fütüvvet Anlayýþý

10:15-11:45

Sultan Alparslan Oturumu

Baþkan:

Cemalnur SARGUT

Cemalnur SARGUT

Samiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayýþý

Ejder OKUMUÞ

Fütüvvet: Güzel Ahlakýn Toplumsal Gücü

Tülay BERBEROÐLU

Toplumsal Yaþam ve Fütüvvet

Murat Bahadýr AKKOYUN

Feta Ne Demektir?

10:15-11:45

Hoca Ahmet Yesevi Oturumu

Baþkan:

Ýbrahim IÞITAN

Peter Hüseyin CUNZ

Çaðýmýzda Fütuhat Üzerine Mevlevi Görüþü

Ghulam MOEEN UD DIN

Jawanmardi ve Harakani

Çiðdem GÜRSOY

Para Vakýflarý Muhasebe Kayýtlarý Örneðinde Ahi- Esnaf Birlikleri

Ýbrahim IÞITAN

Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Karakter Eðitimi

14:00-15:30

Aþýk Þenlik Oturumu

Baþkan:

Mustafa AYDOÐAN

Mehmet Ali BOLAT

Günümüzde Fütüvvet Anlayýþýna Bir Örnek: Ülkemizde Bulunan Uluslararasý Öðrencilere Ev Sahipliðinde

UDEF Örnekliði

Nurdan YOLDAÞ, Hadiye Küçük KARAGÖZ

Öðretmen Adaylarýnda Fütüvvet Ahlaký ve Öðretmenin Taþýyýcý Rolü

Mustafa AYDOÐAN

Siyah Kanda Mavi Akýþ

Arif NAUSHAH

Ebul Hasan Harakani’ye Adanmýþ Bazý Mistik Çalýþmalar

14:00-15:30

Prof. Dr. Fahrettin Kýrzýoðlu

Oturumu

Baþkan:

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Bilgeliðin Hermetik ve Sembolik Dili ve Harakani

Doðan KAYA

Kültürümüzde Kardeþ Veliler Ýnancý

Muhammed ÇÝTGEZ

Kars ve Çevresinde Ad Verme ve Form Deðiþtirme Baðlamýnda : Ebu’l-Hasan Harakanî

Manijeh NOURI

Deniz Üzerinde Yazýlar “ Ebul Hasan Harakani’nin cömertlik, bilgelik, ve Ýnsanlarda sevgi üzerine

görüþleri

15:45-17:15

Muhammed Kars-i Oturumu

Baþkan:

Yaþar KALAFAT

Yaþar KALAFAT

21. Yüzyýl Horasan Eri Tiplemesi/Fütüvvet Medeniyetini Asra Uyarlamak

Halil BALTACI

Harakānî Muhibbi Bir Sûfî’nin Selçuklu-Osmanlý Siyaset ve

Sosyal Hayatýna Katkýlarý: Necmeddîn-i Dâye ve Eseri Mirsâdü’l-ibâd.

Mehmet Cihat ÜSTÜN

Nefsî Fenalýklara Karþý Affedicilik Ve Hamdî’nin Yûsuf U Zelîhâ Mesnevisi Tanýklýðýnda Hz. Yûsuf’un

Çevresine Afv U Safh Ýle Muamelesi

Ýrfan ÇÝFTÇÝ

Bir Fütüvvet Ocaðý Olarak Türk Aþýklýk Geleneði Ve Kars Aþýklarý

15:45-17:15

Lala Mustafa Paþa Oturumu

Baþkan:

Ýrfan ÇÝFTÇÝ

Menekþe ÖZKAYA

Gençler Ýçin Bir Rehber: Fütüvvet Ahlâký

Tehseen THAVER

Hagiografi ve Tarih: Feridüddin Attar’ýn (d.1221CE) Evliya Tezkireleri’inde Ýmam Cafer-i Sadýk’ýn ile

ilgili kayýtlar üzerine bir çalýþma

Emine YENÝTERZÝ

XV. Yüzyýlda Kaleme Alýnmýþ Manzum Bir Fütüvvet-Nâmede Fütüvvete Dair Kavramlar

Ismat DURRAN

Ebul Hasan Harakani Üzerine Yazýlmýþ Þafi Kadkani Kitabý Üzerine Bir Çalýþma18 Ekim 2014 - Cumartesi

Salon Oturum Baþlýklarý Bildiriler/Sunumlarý

09:00-10:45

Çaðrý Bey Oturumu

Baþkan:

Ali Osman ENGÝN

Hikmet KIRIK

Modern Batý Düþüncesi Ve Türk Ýrfaný: Düþünsel Bir Köprü Kurma Denemesi

Bekir DERELÝ

Tasavuf Da Karakter Eðitimi Konulu Baþlýk

Ýbrahim AKGÜN

Medeniyetimizde Yenilik Ýhtiyacý ve Geleceðimizin Fütüvvetle Ýnþa Edilemnsi

Ýsmail DEMÝRDÜZEN

Horasan Erenlerinin Yolunda Alperen Yörük Türkmen Efeleri

Fethi Ahmet YÜKSEL, Reþide YÜKSEL

Selçuklu ve Osmanlý Medeniyetinde Ahilik Teþkilatý ve Uhdesinde Hekimlik Mesleði

09:00-10:45

Celal Baba Oturumu

Baþkan:

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Yedi Kapýlý Cehennem’in Hikâyesi“ Hz. Ken’an Rifâî’nin Nefis Terbiyesi Üzerine Bir Mektubu

Nuri ÞÝMÞEKLER

Hz. Mevlâna Þiirleriyle Nefis Terbiyesi ve Ýnsanýn Kendini Keþfi

Shiva NÝROOMAND

Ýl bakýþta Ebul Hasan Harakani

Naile ASKER

Konya Tasavvuf Muhiti ve Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi

Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP

Þehirleriyle Özdeþleþen Arifler Kars Ebu’l Hasan Harakani Örneði (Hasan Harakani Menkýbelerinin

Kars’ýn Sosyal Dokusuna Ve Sosyal Bütünleþmesine Katkýlarý)

09:00-10:45

Hacý Bektaþi Veli Oturumu

Baþkan:

Burhan BALTACI

Ali Vasfi Kurt

Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425 / 1033) ve Erken Dönem Nakþibendîlik’te Melâmet Neþ’esi

Ýsa ÇELÝK

Ýslam Ahlakýnda Nefis Ve Nefsin Terbiyesi

Fatma SÖNMEZ

Hoca Ahmet Yesevi

Burhan BALTACI

Son Dönem Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzi Efendinin Fütüvvet Anlayýþý

Elena BESOLOVA

Derviþlerin Semahýnýn Anlamý Üzerine

11:00-12:45

Aþýk Zülalî Oturumu

Baþkan:

F. Cangüzel GÜNER ZÜLFÝKAR

Cavid QASIMOV

XI. yüzyýlda Anadolu’dakþ Selçuklu Fütüvvetinde Azerbaycan’nýn önemi

F. Cangüzel GÜNER ZÜLFÝKAR

Hz. Harakanî’nin Âlemþümul Cömertliði

Sadullah ERGÜN

Ebul Hasan El Harkanî’nin Fütuvveti Ve Tasvvuf Anlayýþý

Recai GÜRBÜZ

Ebu-l Hasan Harakani Hz.lerinin günümüz gençliðinin eðitiminde baþarýlý bir örnek olmasý

Ahmet KALA

Fütüvvet Medeniyetinde Ýþ ve Ýþ Ahlaký

11:00-12:45

Hacý Kaðýzman Oturumu

Baþkan:

Muhittin ELÝAÇIK

Sema ÖZDEMÝR

Ekberi Sufilerin Mesnevi Þerhlerinde Hazret-i Harakani

Sevil GÖKTUNA

Eþref Rumi Hazretleri ve Ýlahi Aþk

Muhittin ELÝAÇIK

Tezkiretü’l-Evliya Türü Eserlerde Fütüvvet Kültürü

Müjdat SÖÐÜTCÜ

Ebu’l -Hasan Harakanî’den Mevlana Ve Yunus Emre’ye Akan Bir Söylem: Hoþgörü

Möhsün NAÐISOYLU

Ebu’l Hasan Harakani’nin Nuru’l-Ulum Eseri Ve Onun Tahran Yayýný

Ahmet TAÞÐIN

Hasan Harakani ve Fütüvvet, Hasan Harakani takipçilerinin Fütüvveti ve Günümüzde Fütüvvetin

uyarlanmasý.

11:00-12:45

Hafýz Kurban Oturumu

Baþkan:

Gürbüz AKSOY

Nurgül SUCU

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ýnda Nefis Terbiyesine Dâir Ýkaz ve Nasihatler

Gürbüz AKSOY

Ebu’ l- Hasan Harakanî ve Bilge Þahsiyetlerimizin Sosyal Sermayemize Katkýlarý

Serap KILIÇ

Ebu’l Hasan Harakâni’nin “Sufi Gayrý Mahluktur” Sözünün Tasavvuf Düþüncesi Açýsýndan

Yorumlanmasý

Berna ÇELEBÝ ÞENER

Tasavvufta Fütüvvet

Gumru ÞEHRÝYAR

Azerbaycan`da Tasavvufi Cereyanlarýn Edebiyata Yansýmasý

Hossein KHOSHBATENÝ

Peygamberin Mirasý ve Cömertliði

Ali TÜRKOÐLU

Horasan Erenlerinde Fütüvvet Ahlaký ve Ebu’l Hasan Harakani Örneði

KURULLAR

Onur Kurulu

Güngör Azim TUNA (Eskiþehir Valisi)

EDEB EKSENÝNDE BÝR YAÞAM BÝÇÝMÝ: FÜTÜVVET

Günay ÖZDEMÝR (Kars Valisi)

Prof Dr. Bekir Karlýða (Medam Kurucu Baþkaný ve Baþbakanlýk Baþmüþaviri)

CÝHAD, ÐAZA, FÜTÜVVET VE FETÝH RUHU

Dr. Serdar ÇAM (TÝKA Baþkaný)

Murtaza KARAÇANTA (Kars Belediye Baþkaný)

EBU’L – HASAN HARAKANÝ’DE HÝKMET

Prof.Dr.Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

Prof dr. Ahmet KALA (Ýstanbul Üniversitesi iktisat bölümü ve Türk Ýktisat ve Ýçtimaiyat Tarihi Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü)

FÜTÜVVET MEDENÝYETÝNDE ÝÞ VE ÝÞ AHLAKI

Yavuz UZGUR(Harakani Vakfý Baþkaný)

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ VE HORASAN ERENLERÝNDE ÝSÂR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hidayet Metin ERDOÐAN

Prof. Dr. Mehmet ÇÝTÝL

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Ýsa ÇELÝK

Prof. Dr. Ýsa YÜCEER

Doç. Dr. Murat TAÞDAN

Doç. Dr. Gencer ERKILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Yaþar KOP.

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YÜCE.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan HÝRA .

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN .

Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYÝÐÝT .

Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK .

Yrd. Doç. Dr.Halil Ýbrahim KAYA

Arþ. Gör. Ali Ýbrahim Can GÖZÜM

Mehmet GENÇ (Kars Müftüsü)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

Prof. Dr. Davut YAYLALI

Prof. Dr. Turgut KARABEY

Prof. Dr. Hayrani ALTINBAÞ

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. Ýsmail KARA

Prof. Dr. Nevzat Hafýz YANIK

Prof. Dr. Mustafa AÐIRMAN

Prof. Dr. Bilal KEMÝKLÝ

Prof. Dr. Mahmut Erol Kýlýç

Prof. Dr. Dilaver GÜRER

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Doç. Dr. Erhan AFYONCU

Doç. Dr. Mete TAÞLIOVA

Yrd.Doç. Dr. Mustafa TATÇI

KONULUR

1. Fütüvvet Tarihi

2. Peygamberlerde Fütüvvet

3. Kuran-ý Kerimde Fütüvvet

4. Nebevi Miras Fütüvvet

5. Sahabe-i Kiram ve Fütüvvet

6. Tasavvufta Fütüvvet

7.Anadolu Medeniyetimizin Oluþmasýnda Fütüvvetin Yeri

8.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Erenlerinde Fürüvvet Ahlaký

9. Horasan Derviþlerinde Fütüvvet ve Civanmertlik

10.Anadolu’nun Ýslamlaþmasýnda Ebu’l Hasan Harakanî ve Yetiþtirdiði Alim ve Ariflerin Rolü

11.Toplumsal Yaþam ve Fütüvvet

12.Selçuklu ve Osmanlýda Fütüvvet

13.Fütüvvet Ahlaký ve Yeniden Diriliþ

14.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Derviþlerinde Ýsar

15.Selçuklu ve Osmanlý Medeniyetinde Ahilik

16.Tasavvufta Karekter Eðitimi

17.Ýslam Ahlakýnda Nefis Terbiyesi

18.Gençlik ve Fütüvvet Ahlaký

19.Günümüzde Fütüvvet Anlayýþý

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5550 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır