KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Eskiþehir Valisi: Dünyaya sultan olmanýn sýrrýný Harakani fýsýldar
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eskiþehir Valisi: Dünyaya sultan olmanýn sýrrýný Harakani fýsýldar
2014-10-19 - 16:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Eskiþehir Valisi: Dünyaya sultan olmanýn sýrrýný Harakani fýsýldar

Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan Harakani ve Horasan Erenleri” Konulu 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu’nda yaptýðý konuþmada, Dünyaya sultan olmanýn sýrrýný Harakani Hazretlerinin fýsýldadýðýný söyledi.

Vali Tuna konuþmasýna,  “Ýlahi aþk mayasýyla yoðrulan ve asýl gözün kafalarýmýzda deðil, gönüllerde olduðunu söyleyen Yunus’un; iyiliði emretmek, kötülükten sakýndýrmak için yaþayan ve insanlýk gölüne Ýslami deðerleri mayalayan Nasreddin Hoca’nýn ve ayný deðerler uðruna hayatýný vakfeden, yiðitler yiðidi Battalgazi’nin memleketi Eskiþehir’den sizlere gönüller dolusu selamlar getirdik.” sözleriyle baþladý.

Harakani Hazretleri’nin tek derdinin gönüllere girmek olduðunu; taatýn “kalb, nefs ve dil” ile yapýlmasýný öðütlediðini ifade eden Vali Tuna, “Harakani, ebedi saadete götüren fütüvvet yolunu da bizlere açmýþtýr. Anadolu’nun Türkleþmesinde büyük etkisi olan ve fütüvvetin “elini, belini, dilini korumak” þeklinde belirtilen ahlâk ilkesini benimsemiþ âhilik ise; fütüvvetin Anadolu’da aldýðý isimdir.” dedi.

Türk Dünyasý Kültür Baþkenti Eskiþehir’in bu manadaki önemine de deðinen Vali Tuna, “Vicdanýný kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan; kalbi Allah’a, kapýsý yetmiþ iki millete açýk olan sanat erbablarýn yetiþtirildiði âhiliðin teþkilatlandýðý ilk illerden biri de Eskiþehir’dir. Hem “Türk Dünyasý Kültür Baþkentliði” hem de “Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Baþkentliði” ile çifte baþkentlik heyecanýný yaþadýðýmýz þehrimizde;  fütüvvet ruhu ile âhilik kültürünü geleceðe hak ettiði deðeri vererek aktarmamýz gerektiðinin idraki ile, sadece mesleki anlamda baþarýlý bireyler deðil, ayný zamanda deðerleriyle kuþanmýþ bir ruh güzelliðine sahip nesiller yetiþtirmek gayesiyle farklý disiplin ve alanlardaki etkinliklerde azimle çalýþmaktayýz.” diye konuþtu.

Vali Tuna konuþmasýna þöyle devam etti:

“Yüreðimizi ortaya koyarak hayata geçirdiðimiz 400’e yakýn çoðu uluslararasý etkinlikte; elimizi taþýn altýna koyarak gerçekleþtirdiðimiz ve 10 binden fazla gencimizin yer aldýðý Türk dünyasý gezilerinde; þehrimizi ve gönülleri âbâd ve mamur eylemek için inþa ettiðimiz mimari eserlerde, yayýnladýðýmýz kitaplarda; kýsacasý ürettiðimiz her iþte, çalýþmanýn niceliðinden çok; niteliði, kalitesi, yararlýlýðý noktasýna odaklandýk. Türk dünyasý gönül medeniyetini geleceðe taþýmak için çýktýðýmýz bu gönül yolunda saðlam adýmlarla ilerlerken, ürettiklerimize sevgimizi katmayý ilke edindik. Ve Harakani Hazretlerinin iþaret ettiði fütüvveti, bir nostalji duygusuyla yad etmeyi deðil, yaþanýlýr hâle getirmeyi ümit ediyoruz. Bunun için fütüvveti iyi anlamak ve iyi anlatmak gerektiðine inanýyoruz.”

Vali Tuna daha sonra þunlarý söyledi:

“Fütüvvet; organlarýn þahitlik edeceði bir günde henüz vakit varken, henüz nefes alýp vermekteyken yüzü ak, kalbi pak ve mertlik hususunda gözü pek olmaktýr. Yani fütüvvet tamamen güzel ahlâký yaþanýr hâle getirmekten, toplumda barýþý ve huzuru tesis etmekten ibarettir. Ýyiliðe iyilik her kiþinin kârý, kötülüðe iyilik er kiþinin kârý demek, kerem sahibi olmaktýr. Baþkalarýnýn kusurlarýný býrakýp kendi iç muhasebemizi yapmak, kendi hatalarýmýzla yüzleþmektir. Her iþin bir adabý olduðunun farkýnda olarak usul erkân bilmektir. Kýsaca fütüvvet; edebli olmaktýr. Ve bu edeb dairesinde dünyaya sultan olmanýn sýrrýný Harakani Hazretleri fýsýldar ve  ‘Dünyâ, peþinden koþtuðun sürede senin padiþahýndýr. Ondan yüz çevirince, sen ona sultan olursun.’ der.”

Konuþmasýnýn ardýndan Harakani Vakfý Baþkaný Yavuz Uzgur, Vali Tuna’ya plaket takdim etti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3060 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır