KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yazar Cemalnur Sargut: Medine-Konya- Kars Üçlüsü
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yazar Cemalnur Sargut: Medine-Konya- Kars Üçlüsü
2014-10-19 - 18:23
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Yazar Cemalnur Sargut: Medine-Konya- Kars Üçlüsü

16-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu için Kars’a gelen Uluslararasý Tasavvuf Sempozyumlarý düzenleyen Türk Kadýnlarý Kültür Derneði Ýstanbul Þubesi Baþkaný (TÜRKKAD) Yazar Cemalnur Sargut, Kar’s Otel’de Kafkas Haber Ajansý (KHA) yazarýmýz Mehmet Duman’ýn sorularýný cevapladý.

HOCAM KARS YOLCULUÐUNUZ NE ZAMAN BAÞLADI.KAÇINCI GELÝÞÝNÝZ ?

Hz. Harakani ile alakalý Kars’a dördüncü geliþim. Ýlk defa Sadýk Yalsýzuçanlar’ýn ‘Cam ve Elmas’ kitabýný okuduktan sonra Hazreti (Ebu-l Hasan Harakani) tanýdým. Daha önce çok iyi tanýdýðým Mesnevi’den Hazretin (Ebu-l Hasan Harakani) ayný Hazret olduðunu öðrendim. Çünkü Mesnevi’de biliyorsun isim verilmiyor Harakani diye. Ýlm-i Ledün diyorlar. Din ilminin sahibidir o. Çok kýymetli anlatýyor, bir çok hikayesinde bahsetmiþ.Hz. Mesnevi’de hatta Bistam’a Bayezid’in onu nasýl keþfettiðini,nasýl anlattýðýný, nasýl geleceðini müjdelediðini, tipini tarif ettiðini, üç sene sonra gelecek,benim ilmimden ilimleþeceðini anlatmýþ. Ve Ýbn-i Sina ile yaptýklarý görüþmeyi, Ýbn-i Sina’nýn gelip yad ediþini anlatmýþ. Ben bunlarý biliyordum, ama isminin Harakani olduðunu bilmiyordum. Bu benim eksikliðim.

Daha sonra tabi kendi üzerimde çok derin bir çalýþma yaptým. Ýlk geldiðim yýl Sadýk Bey benim çok yakýn dostum. Beni Yavuz Uzgur Hoca ile tanýþtýrdý. Hayatýmýn basamaklarýndan biridir, Yavuz Hocayla tanýþmak. Sonra büyük bir lütfa mazhar oldu ve Yavuz Hoca lütfetti bana, Hazretin (Ebu-l Hasan Harakani) Silke-i Þerif’ini hediye ettiler. Ýstanbul’da bir Tasavvuf Müzesi açmak istiyoruz. Bu müzede Silke-i Þerif’i yerleþtireceðiz. Bu þekilde bir samimiyetle yakýnlaþtýk.

Daha sonra baþka bir lüfta uðradýk. Yavuz Hoca büyük mücadelelerle Harakani Kültür Merkezi’ni yapmak istiyordu. Biz acizane o merkeze bir oðlumuzun yardýmýyla yardým yaptýk. Ve böylece de sonra yapýlan 3 sempozyumda da görev almak nasip oldu.

Þimdi ben bu sempozyumlarýn sanki bir hizmet eri oldum. Katýlmamýz nasip oluyor. Bazý yerlerde de ayrýca deðiþik vazifelerde alabiliyorum.

HOCAM HER GELÝÞÝNÝZDE SÝZÝ NASIL BÝR MANEVÝYAT DUYGUSU KAPLIYOR?

Yani mesela Allah’ýn bir lütfu olarak Kabe’ye senede iki sefer giderim. Her gidiþimde de hiçbir zaman ayný olmaz yani. Çok farklý hissediyorum. Burada da tamamen ayný þekilde çok farklýdýr. Bu geliþim, hakikaten ilk üç geliþimden de daha farklý. Bu sefer Hazret bizi çok ikramla karþýladý. Hem otelimiz hem Hazretin bizi aðýrlayýþý ve benim kendi yolumdan þeyhlerle beraber oluþum. Onlarýn bana gösterdikleri sevgi çok etkiledi beni.

Ben bunun hepsinin Harakani Hazretleri’nden geldiðine inanýyorum. Onlarýn ölü olmadýðýný ezeli ve ebedi diri olduðuna inanýyorum. Ölülerin biz olduðumuzu ve onlarla yakýnlaþtýðýmýzda lütfediliyoruz. Zaten iç dünya ile alakamýz kalmamýþ. Mecburen biraz baðlanýyoruz, vazifeler itibariyle. Bu bakýmdan Kars, benim için Medine, Konya, Kars üçlüsü oluþturdu.

SEMPOZYUM’A KATILAN ÞEYHLERLE NE GÝBÝ PAYLAÞIMLARINIZ OLDU?

Kendileri Nakübül Eþraf yani peygamber torunlarý. Tabi þu da var ki görüntülerimiz çok farklý. Kendileri uzun sakallý, cübbeli. Þeyhler o kadar mübarek insanlar ki beni de adam yerine koyup, sevgi gösterdiler. Tevazu gösterdiler. Bende onlarý hocama Kenan Rifai Hazretlerine yapýlmýþ bir hürmet olduðunu, benim þahsýma olmadýðýna inanýyorum.

Burada tabi Türkiye için çok büyük bir güzellik var. Harakani Hazretleri nuruyla farklý görünüþte öðretmenlerin birbirlerine göstermiþ olduðu sevgi, saygý ve kýyafetle bu iþin hiç alakalý olmadýðýný aslýnda gönülden gönüle akan bir iliþki olduðunu ve Allah’ýn bunu sevdiðini, insanlarý sofrasýnda toplarken o büyük sultanýn ne kadar farklýlýklarý sevgiyle bir arada tuttuðunu, ben Hz.Mevlana’da da bunu çok görüyorum. Yani o kadar farklý insanlar bir araya gelir ki þaþarsýn.

Zaten  Ebu Sait Hazretleri, Harakani Hazretlerinin en yakýn dostu. ’Gel her ne isen gel, nerde olsan yine gel’ sözü Ebu Said Hazretlerine ait. Fakat Hz. Mevlana’da bu tür bir yaþantý sürdüðü için ona atfedilmiþ. Yani dolayýsýyla Ebu Said Hazretlerinden geldiðine göre aslen Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin sözü oluyor.

KARSLILARIMIZLA BÝR ARAYA GELÝP SOHBET ETME OLANAÐI YAKALADINIZ MI?

Bir kere Yavuz Hocam beni Kars’ta bir konferansa davet ettiler. Kars halký hep beni dinlediler. Allah razý olsun. Tabi bilemiyorum tamamýnýn görüþlerini ben genelde geldiðimde hizmetçilik vazifesiyle geliyorum. Ama ben Ýstanbul’da tanýdýðým bütün Karslýlarýn ne kadar dürüst, ahlaklý olduðunu gördüm. Burada da gene ayný þeyi konuþuyoruz. Lokantasýndan, oteline, sokaktaki adamýna kadar saygýlý, hürmetkar, edepli Anadolu manasýný yaþayan kiþiler olduðunu, belki herkes Harakani dostu deðil ama herkes manen ondan feyz almýþ gözüküyor. O bakýmdan Kars bizim için çok sevilen bir þehir.

HOCAM AZ ÖNCE ÞEYHLERÝN GÖRÜNTÜ FARKLILIÐINDAN BAHSETTÝNÝZ. ÝSLAM DÝNÝNE GÖRE DAHA MODERN GÝYÝNÝYORSUNUZ.DIÞARDAN FARKLI DÜÞÜNCELER YARATABÝLÝYOR.SÝZ NELER DÜÞÜNÜYORSUNUZ?

Benim hocam Kenan Rifai Hazretleri 1950’de vefat etmiþ. Hem Osmanlý’nýn son dönemi hem de Cumhuriyet’in ilk döneminde yaþamýþ. Yani hem tekke devrinde yaþamýþ hem de tekke sonrasý. Görmüþ olsaydýnýz çok þýk. Gümüþ bastonu, gözlüðü, takým elbesi ile þýk bir beyefeni. Çok Fransýzca konuþan, 8 dil lisan bilen ve Atatürk’ün bile kendisine Milli Eðitim Bakanlýðý teklif ettiði ama o biz din adamlarý siyasete atýlmayýz dedi.

Þimdi bu derece derecedir. Senin gibi insanlara daha kültürel seviyesi yüksek olan þeyhler tesir ederler. Anadolu’da þalvarla, çoturla gezene de  bu tür þeyhler tesir ederler. Bunlara takýlýp kalmamak lazým. Ýçlerindeki ilmin ne derecede olduðuna mesela bizim adýmýza tevazu çok önemlidir. Tevazunun neresinde olduklarýna bunlara dikkat etmek lazým. Bizde mesela ne kadar iki gruba ayrýlmýþýz. Bir kýsým öbürlerine düþman, öbürü öbürüne düþman.

Asýl bizim yapacaðýmýz yani mana yolunda insanlarýn yapacaðý tek þey kýyafetlerine göre insanlarý deðerlendirmemek ve onlarýn görevlerine bakarak onlarý deðerlendirmek. Bu þekilde de Türkiye’de bölünmeleri engellemek lazým. Çünkü bölünmeler, hep dýþ topraklarýn sýnýrlarda oynadýðý ayný oyunlarý bizim geldiðimiz görünüyor.

Þimdi kýyafetler bölücü oldu. Kürt, Türk meselesi bölücü oldu ki Türkiye’de böyle bir mesele yoktu. Ben 60 yaþýndayým.hiç görmemiþtim daha önce. Efendim Alevi Sunni meselesi hep var ve buradan kýþkýrtýyorlar. Alevi Sunni diye bir þey olamaz. Zaten hepimiz Ali evinden çýktýðýmýz için Hz. Ali’ye  aþýðýz. Ali’ye aþýk olmayan Sunni, Sunni deðildir. Ehlibeyt’e aþýk olmayan insan müslüman deðildir. Onun için bir fark gözetilemez. Bizim için yapacaðýmýz tek þey imanýn doruk noktasý farklýlýklarý hoþ görüp herkesin inancýna hürmet etmek ama peygamber ve Allah sevgisinde birleþen herkesi kardeþ kabul ederek onun diðer öbür kusurlarýný görmemezlikten gelmeliyiz.

HOCAM TÜRKÝYE’DE ÝSLAM DÝNÝ ÞU AN NE BOYUTTA ?

Türkiye uzun bir süre dinsiz bir devre geçirdi. Dinsizliðin empoze edildiði, bizim Tasavvuf ehlinin plerde kaldýðý, ben ilk televizyonlara çýkmaya baþladýðýmda Tasavvuf diyemedim,tekke diyemedim,hoca diyemedim.Hiç birini kullanamýyorduk her þey yasaktý ki bu benim çocukluðumda bile böyleydi.Benden önce daha daha böylemiþ.

Þimdi her zaman buna tepkiler olur.Bir yerde bir þey yükseldi mi tepki olur.Tepki nasýl olur?Bu sefer din inançlarý daha þekli yani taassubi olur.Dolayýsýyla bu yavaþ yavaþ dengelenip,orta noktayý bulacaktýr.Ben buna iman ediyorum.Sýrat-ý müstakimde birleþilecek.Yani herkes peygamberin Ýslam 73 fýrkadýr.72’si bölünecek,bölünmeyen tek fýrka,Fýrka-i Naciye’de yola gelecek.Yani birbirimize hürmet öðreneceðiz.Ýslam bu demek.Kurban kesince Peygamber Efendimiz kurban kesince koyunun en büyük kýsmýný komþusu olan Yahudi’ye yollamýþ.Yani buradan bakarsan peygamberin bütün dinlere olan saygýsý farklýlýklara hoþgörüsü, kendi evinde kendisinin bir Hristiyan ailenin kendi evinde yaptýrýþý,yani onlar tek tanrýlý dine inanýyorlar ondan vazgeçmesin diye anlaþýlýyor ki peygamber bu Hýristiyan bu Musevi diye dýþlamamýþ.Bu gün yaþasalardý, bu Sunni bu Alevi diye de dýþlamayacaklardý.Ya da þu mezhepten, bu tarikattan, bu yoldan, farklý yollardan olabiliriz. Kimimiz Ýngilizce bir kolejde okuruz, kimimiz Fransýz kolejinde kimimiz Alman lisesinde  ama öðrendiðimiz matematik ve fizik ayný.O zaman farklýlýklarý hoþ görmeye,  benim lisaným en üst diyince o zaman hoþgörü kalkýyor,ortada.

Ýþte burada en büyük þansýmýz Harakani Hazretleri’nin inanýlmaz hoþgörüsü,gelip Kars’ý tercih etmesi demek ki burada hoþgörü tohumlarý ekilebilir,diye düþünüyorum.

HOCAM IÞÝD’ÝN KENDÝNÝ ÝSLAMÝ ÖRGÜT VE ÝSLAM DEVLETÝ KURMAK ÝÇÝN OLUÞTUÐUNU SÖYLÜYOR.AVRUPADA’KÝ ÝNSANLAR BU DURUMDAN DOLAYI ÝSLAM’A KARÞI OLUYOR?

Amerika yaptý,nasýl karþý olurlar.IÞÝD’i Amerikalýlar yaptýlar.IÞÝD’in baþýndaki adamýn Yahudi olduðu kesin ve ispatlanmýþ durumda herkes biliyor,bunu bütün Türkiye,bütün dünya .Yani Amerika’nýn genel bir oyunudur,silahýný satmak için.Yani iþte Irak’a girdi bir þey beceremedi. Halký kendinden nefret etti.Þimdi tekrar oralara girebilmek için bu sefer IÞÝD’ý buldu.IÞID diye bir þey yerleþtirdi oraya.Bu Ýslam filan deðil.Böyle bir örgüt Ýslam olamaz.Ýslami hiçbir deðer taþýmýyor.Ona bakarsan Hitler’de Hristiyaným diye insanlarý katletti.Hristiyanlar mý katliam yaptý dediler,hayýr.Yani Hitler’inde Yahudi olduðu  çýktý meydana.

Bunlarýn hepsi bazý gruplarýn Yahudiler deðil,Siyonizm’in,Kominizm’in, Kapitalizm’in yani dünyadaki Ýzm’lerin dünyaya hakim olma çabalarýnýn son çýrpýlýþlarýdýr.

Burada bizim yapacaðýmýz tek þey Ýslam’ý,hakiki Ýslam’ý yaþamak.Biz hakiki Ýslam’ý yaþarsak Allah’ýn dediðinden baþka bir þey olmaz. Ankebut Suresi’nde Allah buyuruyor ki;’Onlar bir mühendisin aðýný ördüðü gibi örümcek aðý örerler.Ben bir parmaðýmla onlarý yok ederim.’diyor.Yani ne oyun oynanýrsa oynansýn.Sonuçta kararý verecek olan Allah.Bizde bunlarý hak ediyoruz.Çünkü müslümanlar birleþmiyor.

Senelerdir hocam Samiha Ayverdi yazýyor.Bütün müslüman liderlere mektup yazdý.Birleþin beraber olun diye.Birleþmiyorlar.Birleþmedikleri,aþýrý israf yaptýklarý paralarý luzumsuz þeylere harcadýklarý sürece Gazze feci durumda görüyorsun,hiç yardým yok.Bilakis Mýsýr tam bir Ýsrail ajaný gibi davranýyor.

Bu durumda þu yapýlarý iki yönde alalým.Birincisi Amerika batýyor ve batmadan önce son çýrpýnýþlarýný yaþýyor.Ýkincisi biz doðru Ýslam’ý yaþamadýðýmýz için Allah bize ceza veriyor.Ne zaman ki doðru Ýslamý yaþarýz,ben ne yapabilirim dersen ben kendimi çapýmda doðru Ýslam’ý yaþayarak etrafa örnek olabilirim.

Þimdi insan bir IÞÝD’e bakar,birde bana bakar.Eðer ben doðruyu yaþýyorsam,hakiki Ýslam bu, demek ki bu Ýslam deðildir.Bunu gösterebilmeliyiz.

Amerika’da acizane bir Ýslam kürsüsü kurduk.Ben Amerika’da dersler veriyorum,on küsür senedir.Sonuçta benim Amerika’da gördüðüm insanlarýn akýn akýn Müslüman oluyor.Bunun sebebi de onlar IÞÝD’e bakýyorlar. Onun Müslüman olmadýðýný anlýyorlar.Kuran-ý Kerim’i alýp okuyorlar.Hakiki Müslümanlýk bu diyorlar.Peygamberin hayatýný okuyorlar, inanamýyorlar. Kadýna  verdiði deðeri,hürmeti,saygýyý, yere göðe koymayýþýný dünyada hiçbir dinde kadýn bu kadar yüceltilmemiþtir.

Kim ne derse desin,baþörtüsü hareketi var ya,baþörtüsü hareketi bir kadýn devrimidir.Ben baþörtü takmýyorum.Takmayacaðýmda ama bir kadýn devrimidir.Dünyada hiçbir din kadýna devrim yapma hakký tanýmaz.Yalnýz Ýslam.Burada kadýnýn Ýslam da ne kadar yüce olduðunu ve o halde bütün bunlarý düþündüðün zaman tek bir din var,Ýslam.

Avrupa’da Kiliselerde yaptýðým konuþmalarda da söylüyorum.Hiç biriniz Hýristiyanlýk üzere hareket etmiyorsunuz,diyorum.Neden, diyorlar.Evleniyorsunuz,diyorum.Sizin peygamberiniz evlenmemiþ diyorum.Efendim þu yanaðýnýza vuralým,Allah aþkýna buna vur diye uzatmýyorsunuz.Kalkýp savaþýyorsunuz.Siz Müslümansýnýz farkýn damýsýnýz,diyorum.Tamamen Müslüman þeriatýna göre bütün insanlýk idare ediliyor bugün.Peygamberin hayatýna göre.Ama biz peygamberin hayatýný bilmiyoruz.Oturup IÞÝD’i ezberliyoruz.Kim peygamberin hayatýna bakýyor.

Düþünebiliyor musunuz,Mekke’yi almak için orayý feth edeceði zaman,düþünebiliyor musun tam feth edecek,Mekkeliler yalvarýyorlar,barýþ diye.Atýldýðý, herþeyin elinden alýndýðý yerden barýþa rica ediyorlar.Hz.Ömer diyor ki;’Yapmayalým,efendim çok kuvvetliyiz.Burayý zapt edebiliriz.’

Peygamber;Hayýr diyor.Allah’ýn emri var.Karþý taraf barýþ istediðinde biz kuvvetlide olsak,savaþamayýz,diyor.’ Ve kötü þartlarý kabul ederek,yani bir kere silin Allah’ýn Resulü deðildir,diyorlar.Bunu kabul ediyor.Sil diyor Hz.Ali’ye.Hz.Ali ilk defa itiraz ediyor.’Ben silemem o ismi Allah size verdi.’diyince göster ben çizeyim,diyor.Yaz Allah’ýn kuludur, diye diyor ve bütün parayý pulu Mekke’ye vermek üzere hatta Medineliler küsmüþler de biz sizi bu kadar aðýrladýk,aþýk olduk,sevdik.Siz bizim malýmýzý Mekke’ye verdiniz diyince;’Ben sizden deðil miyim’diyor.

Ýþte bu gün örnek alacaðýmýz kiþiler Harakani Hazretleri,onlarý anlatmalýyýz.Örnek alacaðýmýz kiþiler Mevlana onlarý anlatmalýyýz.Ýslam bunlar.Onlarý anlatýrsak öbür tarafýn hakiki Ýslam olmadýðýný,uydurulmuþ ve Ýslam olduðu düþünülen batý tarafýndan hazýrlanmýþ boyutlar olduðunu çok iyi anlar,bu oyuna gelmeyiz.

HOCAM YÜREÐÝNÝZE SAÐLIK.SON OLARAK KARS ÝÇÝN DÝLEKLERÝNÝZÝ ÖÐRENEBÝLÝR MÝYÝZ?

Tabiki benim gönlüm,yani çok senelerdir Türkiye’de acizane iþte böyle genel çok büyük sempozyumlar hazýrlamak nasip olmuþ,bir grubuz biz.Ýlkleri yaptýk.Yaptýrýldýk yani,kim oluyoruz ki. Onun için diliyorum ki Kars’ta çok daha modern þartlar altýnda Hazretin manasý çok daha geniþ yerlere iletilsin.Ben bunun için bir erim.Yani hizmetçi bir erim.Mesela bu sene ilk defa  Amerika’da Pakistan asýl bir öðrencim geldi.Simültane Tercüme odalarý yapýlsýn.Tercümeler çok kötüydü,bu sene.Herkes tercüme edildiði anda dinlesin.Perdeden herkes okuyabilsin yani Ýngilizce konuþurken,Türkçe’sini okuyabilsin.Bu þekilde de daha çok yetiþtirilsin.

Mesela iki sene önce Hacý Bayram Veli Hazretleri için yaptýðýmýz sempozyumlarda batý hiç tanýmýyordu, Hacý Bayram Veli’yi.Oxford Üniversitesi Hacý Bayram Veli Okutmanlarý diye bir ders koydu.Bu bizim acizane Ýrfan-ý Kamilleri dünyaya tanýtma çabamýz.

Diliyorum ki Oxfrod Üniversitesi Harakani Okutmanlarý diye bir ders koysun.Çünkü Oxford,bayaðý Mesnevi üzerine çalýþmalar yapýyor.Ýnþallah bütün dünya da çok iyi tanýsýn,çok iyi bilsin…

Ayný zamanda Allah’ýn büyük bir lütfuyla,büyük gayretlerle çalýþarak Türkiye’de ilk Tasavvuf Araþtýrmalarý Enstitüsü Üsküdar Üniversitesi’nde kurduk.

(MD-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – MEHMET DUMAN

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5786 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır