KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk
2014-10-20 - 09:49
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

2. ULUSLARARASI HARAKANÝ SEMPOZYUMU

Kars Kafkas Üniversitesi ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan Harakani ve Horasan Erenleri” Konulu 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumu alanýnda uzman bir çok ünlü konuðu bir araya getirdi.

Baþbakan Baþmüþaviri, Medeniyetler Ýttifaký Eþgüdüm Komitesi Baþkaný ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlýða, “Biz bugün bir medeniyetin, bir gönül dostunun (Harakani) þemsiyesi altýnda insanlýðýn büyük bir ihtiyaç duyduðu adeta susuzluktan kývrandýðý bir konu etrafýnda bir araya gelmiþ bulunuyoruz.” dedi.

BÝR MEDENÝYET KRÝZÝNÝ, BU BÖLGEYÝ NASIL YARALADIÐINI, ACILARIN ÝÇERÝSÝNDE KIVRANDIRDIÐINI GÖRÜRÜZ

Prof. Dr. Bekir Karlýða, Kafkas Haber Ajansý’na yaptýðý açýklamada, “Biz kendi medeniyetini unutmak, kendi geçmiþini iyice tanýyamamak ve kendi geçmiþiyle saðlam baðlantýlar kuramamanýn aðýr sýkýntýlarýný çekiyoruz, acýlarýný çekiyoruz, elemlerini çekiyoruz. 150 senedir Ýslam dünyasý o zengin medeniyet þuurunu o zengin maddi ve manevi yapýsý ile eþsiz medeniyet mirasýný ihmal etmiþ olmaktan, unutmuþ olmaktan ve kaybetmiþ olmaktan dolayý her yeri parça bölük, birbirine düþmen adeta kan ve barut bölgesi haline gelmiþ bir yapýya dönüþmüþ bulunuyoruz. Bunlarýn temel sebebine indiðimiz zaman temelde bir medeniyet krizini bu bölgeyi nasýl yaraladýðýný acýlarýn içerisinde kývrandýrdýðýný görürüz.” diye konuþtu.

MEDENÝYETÝN EN ÜST DÜZEYDEKÝ ÝFADESÝ

Prof. Dr. Karlýaða, “Medeniyet insanlýðýn ortaya koyduðu, geliþtirdiði etkinliklerin, eserlerin, çabalarýn en üst düzeyde ki ifadesidir, en üst düzeyde ki yorumudur, en üst düzeydeki sunumudur. Dolaysýyla medeniyet kurmak öyle her kültüre her topluma nasip olmaz. Yeryüzünde binlerce kültürün gelmiþ geçmiþ olduðunu biliyoruz. Ama yeryüzünde sadece 30 civarýnda medeniyet vardýr. Ve medeniyeti kurmak o medeniyeti bütün insanlýða þamil düsturlar üzerine inþa edebilmek için bazý temel þartlar bulunmaktadýr. Her kültür medeniyet haline dönüþmez. Binlerce kültür var diyorum. Bunlardan sadece 30 civarýnda olaný medeniyet haline dönüþebilmiþtir insanlýðýn bütün tarihi oyunca. Sadece bugün deðil. Bir kültürün medeniyet haline dönüþebilmesi için dört temel þart vardýr. Bunlardan birisi o kültürün bir dünya görüþü bulunacak. Ýnsana, hayata, kâinata, varlýða, ölüme, ölüm ötesine ahirete dair ve Allah inancýna dair temel bir sistemi manzumesi olacak. Böyle bir manzume olmadan medeniyet inþa edilemez. Yani medeniyetin temel dayanaklarýndan bir tanesi dinlerdir.” diye konuþtu.

BÝR SÝSTEM KURAMAYAN TOPLUMLAR, SÝSTEMÝ OLMAYAN KÜLTÜRLER MEDENÝYET DÜZEYÝNE YETÝÞEMEZLER

Karlýaða daha sonra, “Ne yazýk ki son 200 yýlda Avrupa kendi medeniyetini bütün dünyaya empoze ettiði için ve medeniyet gelince sadece Avrupa medeniyetini kabul ettirmeye çalýþtýðý için medeniyetin dini temellerini yok saymýþ ve bu temelleri yok saydýðý için de bugün ve kendi insanýný büyük sýkýntýlara, psikolojik maðdurlara, huzursuzluklara mahkûm etmiþtir. Ýkinci temel müessir medeniyetin bir devlet yapýsý olacak, bir sistemi olacak. Bir sistem kuramayan toplumlar, sistemi olmayan kültürler medeniyet düzeyine yetiþemezler. Sistem kurmak demek dünya görüþünün saðlýklý ve hayatýn bütün alanlarýný kapsayacak bir biçimde sahip olmasý demektir. Üçüncüsü, medeniyetin kendine özgü bir þekli olacak, bir mimarisi olacak, bir sanatý olacak, bir musikisi olacak, bir edebiyatý olacak. Edebiyat olmadan musiki olmadan, sanat olmadan, mimari olmadan ve bunlarýn hepsini içinde yaþatan bir þekli þehir hayatý olmadan medeniyet inþa edilemez. Büyük medeniyetlerin kendine has þehirleri vardýr.” þeklinde konuþtu.

MEDENÝYET YAÞATILMALI

Medeniyetin unutulmamasý için yaþatýlmasýnýn þart olduðunu belirten Karlýaða, konuþmasýnýn devamýnda, “Biz bugün medeniyete kimliðimizi unuttuðumuz için þehirlerimizi bir beton yýðýnlarý haline getirdik. Ama eski þehirlerimiz gerek orta çaðda gerek antik çaðda yani bizden önce ki dönemlerde bile her þehrin kendine has bir havasý, bir ruhu, bir atmosferi vardý. Ama be nim esas söyleyeceðim medeniyete için son dördüncü temel ki bu çok daha önemlidir. Bir kültürün medeniyet haline dönüþebilmesi için çoðulcu bir anlayýþa sahip olmasý lazým, hoþgörüye sahip olmasý lazým. Birlikte yaþama tecrübesine sahip olmasý lazým. Ötekileri hoþ görmeyen baþkasýna saygý duymayan, baþkasýnýn hakkýný meziyet sayan bir anlayýþ medeniyeti inþa edemez, medeniyet kuramaz. Medeniyeti kurmanýn en önemli vasfý çoðulculuk ve birlikte yaþama tecrübesidir. Ýþte bugün burada huzurunda bulunduðumuz Harakani Hz. baþta olmak üzere Selçuklu ile Osmanlý ile Anadolu2da ve orta Asya’da, Horasan’da, Ýran’da, Maverahünnehir’de Müslümanlarýn kurmuþ olduðu medeniyetin en büyük temelini bu hoþ görü temsil ediyor. Baðdat’ta, Kurtuba’da, Avrupa’nýn en önemli merkezi olan Ýtalya’nýn kalbinde ki Sicilya’da 400 sene Müslümanlar yaþadý.” dedi.

ÝSLAM HÝÇBÝR KÝMSENÝN DÝNÝNE, DÝLÝNE, IRKINA, KÜLTÜRÜNE KARIÞMAMIÞ VE ASÝMÝLASYON YAPMAMIÞTIR

Ýslamýn medeniyete bakýþý hakkýnda da görüþlerini bildiren Karlýaða, “Biz Anadolu’da yokken yani biz buraya Harakani ilk geldiði zamanlarda burada yokken Müslümanlar en görkemli medeniyetlerini kurmuþlardý. 704 yýlýnda Müslümanlar Ýspanya’yý fet etti. 800 sene kaldýlar. Bu 800 sene içerisinde binlerce eser ve abideler kurdular. Orada bir medeniyet kurdular ve o medeniyetin medreselerinde, eðitim kurumlarýnda yetiþen insanlar Avrupa’ya gittiler. Avrupa’yý orta çaðýn karanlýðýndan kurtardýlar. Þimdi 800 sene kalmýþ olan bu medeniyetin ne kadar izi var Ýspanya’da? Ýspanya’yý gidip gezelim bir elin beþ parmaðýný geçmez. Çünkü Ýspanyollar Müslümanlarýn elinden Endülüs’ü geri aldýklarý zaman ilk yaptýklarý þey camileri yýkmak, medreseleri yýkmak ve Müslüman eserlerin hepsini yok etmek olmuþtur. 200 tane hamam vardý. Meþhur alman filozofu Nietzsche diyor ki Hýristiyanlar ilk Gýrnata’yý zapt ettikleri zaman yaptýklarý ilk iþ temizlik ortadan kalksýn diye hamamlarý yýkmak oldu. O 200 hamamdan þuanda bir tane var. O da eski deðil yeniden onu inþa etmiþler. Þimdi buna mukabil Müslümanlara baktýðýmýz zaman Baðdat’ta daha Abbasi’ler döneminde Süryaniler, Yakubiler, Nesturiler bütün din mensuplarý halifenin huzurunda bir araya geliyor. En aðýr felsefi problemleri tartýþýyor. Dini problemleri tartýþýyor, kültür problemlerini tartýþýyorlardý. Tevhidi diye bir zat vardý Ýslam düþünürü. Bin sayfalýk bir kitabý vardý. Bu bin sayfalýk kitabýn konusu 30 ramazanda 30 gece yapýlan Baðdat’ta halifenin huzurunda yapýlan sohbetleri anlatýyor. Böyle bir müsamaha ortamý var. Çünkü Ýslam hiçbir kimsenin dinine, diline, ýrkýna, kültürüne karýþmamýþ ve asimilasyon yapmamýþtýr.” ifadelerini kullandý.

BÝR MEDENÝYET FELSEFESÝNÝN ÝNÞASI

Harakani ve medeniyet felsefesi üzerine de görüþlerini sunan Karlýaða þöyle konuþtu: “Harakani’nin makamýna gelen insan ne dininden sorulur, ne inancýndan sorulur ve o aþk býrakýlmadan götürülür. Ýþte bu insanlar bu anlayýþla Baðdat’ta, Kurtuba’da, ispanya’da, Filistin’de, Suriye’de, eski kadim medeniyetlerin merkezi olan bütün bölgelerde sonsuz bir hoþgörü, sonsuz bir saygý anlayýþý içerisinde farklý kültürleri farklý dinde ki insanlarý bir arada yaþatarak yeni bir medeniyet felsefesi inþa etmiþlerdir. Bizi her konuda tehdit eden Avrupa’ya bakýyoruz. Avrupa’da çoðulculuk birlikte yaþama tecrübesi ne zaman ortaya çýktý? 1830’larda. O da Ýngiltere Hindistan’ý iþgal edince oradan Müslümanlar Londra’ya gelmeye baþladýlar. O zaman farklý kültürler Avrupa’da ortaya çýkmaya baþladý. Fransýzlar 1838’de Cezayir’i iþgal ettiler. Cezayirliler Paris’e gitmeye baþlayýnca o zaman farklým kültürlerle tanýþmaya baþladýlar. Ama bir türlü de hazmedemediler. 800 seneye yakýn bir süre Ýspanya’da bulunan Müslümanlar çok büyük eserler yaptý. Ama bunlarýn çok azý kaldý. Avrupa 1900’lere kadar yabancý kültürlere kapýsýný kapatmýþtý, onlarý var saymýyordu. Aslýnda bugün de var saymýyor. Þimdi bugün orada Türklere karþý olan, Müslümanlara karþý Ýslamýfobi dediðimiz þeyin temelinde Avrupa’nýn çoðulculuk fikrinden, ötekililere saygý anlayýþýndan ve hoþgörüden mahrum olan geniþ geçmiþi ve geçmiþ kültürü bulunmaktadýr.”

MÜSLÜMANLAR, TÜRKLER BÝR YERE GÝTTÝKLERÝ ZAMAN ÝNSANLARIN DÝNÝNE, DÝLLERÝNE, ADETLERÝNE, ALIÞKANLILARINA MÜDAHALE ETMEZLER

Müslümanlarýn insana sevgiyi Allah’tan öðrendiðinin tüm dünyaca bilinmesi gerektiðini belirten Karlýaða daha sonra þunlarý söyledi:

“Dolayýsýyla medeniyetin temel göstergesi ötekine saygý, ötekini kendin gibi düþünme ve ona göre davranma ve birlikte yaþama tecrübesidir. Bu bakýmdan biz zengin bir tecrübeye sahibiz. Çok büyük örneklere sahibiz. Ve bunun en güzel örneklerinden birisi de Selçuklu- Osmanlý mirasý bize tanýtmaktadýr. Selçuklu devleti zamanýnda Hýristiyanlar devlette görev alýyorlardý, Yahudiler görev alýyorlardý, hizmet ediyorlardý. Biz batýya doðru akan nehir belgeselini yaparken Kapadokya’da bir kilisede bir resim bulduk. O resimde bir Hýristiyan vali sarýk bir cüppe giymiþ þekilde Selçuklu sultaný Mesut ile beraber savaþa katýlýyor. O kadar garip ki. Ona baktýðýmýz zaman kýyafeti her þeyi tam bir Türk ve Müslüman kýyafeti içerisinde. Bununla beraber Bizans’a karþý mücadele veriyor. Neden veriyor? Niçin Fatih Ýstanbul’u fet ettiði zaman Türk sarýðýný tercih edelim diyen insanlar vardý. Çünkü onlar þunu biliyorlardý. Müslümanlar, Türkler bir yere gittikleri zaman insanlarýn dinine, dillerine, adetlerine, alýþkanlýlarýna müdahale etmezler. Yeter ki Ýslam’ýn hâkimiyetini kabul etsinler. Bu baðlamda Harakani vakfýnýn ben þahsen çok önemsedim.”

HARAKANÝ’NÝN GENÇLERE ÝYÝ ANLATILMAS I LAZIM

Harakani’nin günümüz gençliðine iyi anlatýlmasý gerektiðini de vurgulayan Karlýaða, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý:

“Bu Anadolu’nun kapýlarýný bize açan ve Horasan’dan itibaren Maverahünnehir’den itibaren tanrý daðlarýndan bu yana gelen ipek yolu medeniyeti dediðimiz uzun medeniyet kervanýnýn merkezlerinden birisi olan Kars’ta Anadolu’nun kapýlarýný ilk açan bir kiþi olarak bizim medeniyetimizin sembol þahsiyetlerinden birisidir. Bunu bugünkü gençlere anlatmamýz lazým. biz medeniyet bilincini gençlerimiz arasýnda yaymadýðýmýz zaman, onlara bunu aþýlayamadýðýmýz zaman gençlerimiz farklý medeniyetlerin mensubu olmaktan iftihar edeceklerdir. Onun içinde kimisi ismini deðiþtirecek Hýristiyan olacak, kimisi gidecek baþka ideolojilerin peþinden koþacaktýr. Bu bakýmdan burasý ve seçilen konuda çok önemli. Aslýnda fütüvvetin fetha kelimesi gençtir Arapçada. Kökü Fütüvvet derken bu gençlik ruhunu bütün insanlara aþýlamayý hedefleyen ve vermeyi daima vermeyi amaçlayan yüksek bir ahlak düzeyidir, yüksek bir meziyet ve vasfý ortaya koymaktýr.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4379 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır