KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor
2014-10-20 - 10:28
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor

Ýstanbul Fatih Üniversitesinden usta sanatçý ve kânûnî Ruhi Ayangil; Kars Kafkas Üniversitesi ve Harakani Vakfý tarafýndan, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarýndan Ebu’l Hasan Harakani ve Horasan Erenleri” Konulu 2. Uluslararasý Harakani Sempozyumda yaptýðý konuþmada, Harakani Hazretmerinin gönülleri aydýnlattýðýný söyledi.

Ruhi Ayangil, “Susuz gönüllere abý-hayat telaki olunan Harakani Hz. gaflet ve uyanma metaformlarý önemli bir yer tutmaktadýr manevi öðretisinde. Bir harikuladeliktir ki sýrlanýþýnýn üzerinden 500 yýl sonra makamý yeniden ihya edip inþa edildiðinde bu makam sultan 3. Murat dönemidir. Bu külliye kýsmý azami ile Muradi mahlasý ile tasavvuf alanýnda kalem oynatan ve bize emsalsiz öðretileri 17. yüzyýlda nakleden 3. Murat’ýn mirasýdýr. Bir taraftan manevi miras bir taraftan ceddimizin maddi mirasý yine bize bin 400 yýl aradan sonra yani yüzyýllar sonra bir vesile ile ulaþýp güzümüzü gönlümüzü aydýnlatýyor.” dedi.

Ruhi Ayangil, daha sonra þunlarý söyledi:

“Harakani Hz. gaflet ve uyanma metaforlarýný sýrlanýþlýndan 500 yýl sonra Sultan 3. Murat meþhur Irak makamýnda ki ilahisinde hangi dizelerle ona hayat veriyor.

3. Murat’ýn nutku þöyledir:

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azraillin kastý canadýr inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seherde uyanýrlar cümle kuþlar. dill-u dillerince tespihe baþlar. Tevhit eyler daðlar, aþlar, aðaçlar… Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Semahatýn kapýlarýn açarlar. Âlemlere rahmet suyu saçarlar, seherde kalkana hulle biçerler.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakýn aldanma. Maðrur olup tac-u aha dayanma. Yedi iklim benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Benim Murat kulun, suçumu affet. Suçum baðýþlayýp günahým ref et. Resulün sancaðý dibinde haþret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

3. Murat bu nutku þerifiyle Anadolu’nun fütüvvet, irfan, ahilik ve civanmertlik tohumlarýný bu topraklara eken yüce gönüller sultanýnýn 500 yýl sonra filiz vermiþ bir takipçisiydi. Bu bize þunu gösteriyor. Bu kökler o kadar derinlerde ki yüzyýllar geçtikçe ne kaybolmasý ne unutulmasý mümkün olmayan bir ilahi koruma himaye altýnda. Ve yine 17. yüzyýldan sonra bir cumhuriyet döneminde bu dizelerin saklý olduðu yazýtlar bir yerden yine bir uç verip bizi 3. Murat ile onun tasavvuf felsefesi ile ve onun kaynaklandýðý gafletten uyanmak metaforu içerisinde Ebul Harakani Hz. kadar baðlayan bir köprü görevi görmektedir. Tevhit inancýný dünya sultanlýðýnda maðrur olmamayý, tacý tahta dayanmamayý, maðduriyete düþmemeyi, tevazu iklimi içerisinde bünyesine, ruhuna sindirmiþ bir medeniyetin çocuklarý olarak 21. yüzyýlda biz geleceðimizi gönül, irfan ve ilim ve iman senetleri olarak cebimizde, gönlümüzde, aklýmýzda, ruhumuzda taþýyoruz. Bize bu senetleri bu senetleri, bu mesajlarý, bu mirasý, bu irfaný emanet eden büyüklerimizi, gönül sultanlarýný hasretle yâd ediyoruz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6635 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır