KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Uzgur: Kadýn ve Aile
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uzgur: Kadýn ve Aile, Fatma Uzgur, Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfý
2015-07-14 - 14:23
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Uzgur: Kadýn ve Aile

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfý üyesi Fatma Uzgur, Kafkas Haber Ajansý’nýn (KHA) “Mutlu bir aile nasýl olmalýdýr, ailede mutluluk nedir, böyle bir ailede kadýnýn rolü nasýl olmalýdýr?” baþlýklý sorularýný cevapladý.

Uzgur, “Vakti Þerifeleriniz hayrola, demden sefalar ziyade ola, aþklar, muhabbetler gönüllerimize dola. Kendi sonsuz güzelliðiyle fahri kainat efendimizin billur merceðine, sonsuz bitmezlere ve ihtiþamlara nakþeden yüce Allah’a hamdu senalar ola. Allah’ýn benzersiz sevgilisi, kainatýn hem apakýnda hem de özünde ki sýr Hz. Muhammet Mustafa (SAV), Allah’a karþý olan aþkýnýn sayýsýnca selatü selamlar ola. Mutlu bir aile nasýl olmalýdýr, ailede mutluluk nedir, böyle bir ailede kadýnýn rolü nasýl olmalýdýr? Sorularýnýn yanýtlarýný Kur’an-ý Kerim’den ve hadislerden öðreneceðiz inþallah. Kur’an-ý Kerim’in Rat suresinin 38. ayetinde þöyle buyurmaktadýr. “And olsun ki senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eþler ve çocuklar verdik. Ayný zamanda nasýl ki sizin eþleriniz ve zürriyetleriniz varsa, onlarýn da eþleri ve zürriyetleri vardý. Eþlerinin ve zürriyetlerinin olmasý durumu onlarýn peygamberliklerine de bir kalen getirmemiþtir. Söz konusu iliþkiler onlarý görevlerinden alý koymamýþtý. Allah ile meþgul olan kimsenin kendi aile fertlerinin çokluðu ve meþguliyetlerin yýðýlmasý bunu etkilemez ve bu duruma zarar vermez.” Eba Eyüp (ra) bir hadisi þerifte böyledir; “Dört þey peygamberlerin sünnetlerindendir. Bunlardan bir tanesi de evlenmek ve aile kurmaktýr.” dedi.

Uzgur daha sonra þunlarý söyledi:

“Alemlerin rabbi olan Allah (cc) evleniniz emrine itaatten bir takým faydalar doðar. Cenab-ý hakkýn yardýmýna nail olur o aile. Ýbadetinde artma olur, dini noksanlýðýný tamamlamýþ olur. Peygamber efendimiz(sav) þöyle buyurmuþtur: “Allah kime iyi bir aile nasip ederse, onun dininin yarýsýný tamamlamaya yardým etmiþtir. Geri kalan yarýsýnda da Allah’tan korksun.” Ýyi, mutlu, saðlam aile þu dört temel üzerine kurulmuþtur. Sevgi, güven, fedakarlýk ve hoþgörü. Ýnsaný sevmek, insana hizmet etmek Allah’ýn emridir kardeþlerim. Hele bu insan bizim eþimiz, çocuklarýmýz, akrabalarýmýz olursa mesuliyetimiz daha da artýyor. Eþlerimizin hatalarýný görmeyeceðiz bir aile içerisinde. Onarlý seveceðiz. Çünkü Allah bizim eþlerimiz olan o insaný yüce olarak yaratmýþtýr. Ayeti kelime de “Biz insaný kerem olarak halk ettik.” dye buyurmaktadýr cenabý Allah.” diye konuþtu.

AÝLEYÝ AYAKTA TUTAN DÝÐER BÝR UNSURDA ARKADAÞLAR GÜVENDÝR

Aile bireylerine eksiksiz sevgi verilmesi gerektiðini de kaydeden Uzgur, “Allah’ýn emanetleri olduklarý için ve Allah için onlarý sevmeliyiz. Eðer böyle seversek o zaman þeytan o sevgiye fitne ve nefis sokamaz. Sonuçta bizim bu sevgimiz Allah’ýn yardýmýyla aileyi ayakta tutar. Harakani Hazretlerinin eþinin dillere destan olan hikayesini hepiniz duymuþunuzdur. Eþi ona ne kadar sert ne kadar kötü davransa Harakani hazretleri de bir o kadar yumuþak, þefkatli ve merhametli davranýyordu. Aileyi ayakta tutan diðer bir unsurda arkadaþlar güvendir. Ailede güveni tesis etmek çok önemlidir. Toplumun temeli ve çekirdeði olan bu aile bireyleri muvafakiyet ve baþarýyý yakalamak için” ifadelerini kullandý.

HAKKA SIÐINARAK AÝLE SIRLARINI GÜÇLENDÝRECEK ÝÞLER YAPMALI

Uzgur daha sonra þunlarý söyledi:

“Nefse ve þeytana uymamalý. Hakka sýðýnarak aile sýrlarýný güçlendirecek iþler yapmalý. Harakani Hz. þöyle buyuruyor: “ müminin dostu Allah’týr, resulüdür bir de kendisi gibi temiz olan mümindir.” Aile bireyleri birbirlerine hak ve doðru yolu göstererek teblið ve inþa yolunu iþletecekler ki bu da müminleri hayra götüren yoldur. Aile bireyleri birbirlerini kötü tercihleriyle baþ baþa býrakmamalýdýrlar. Yoksa biri batýya biri doðuya savrulur gider. Müminler ancak Allah’a güvenip, dayanmalýdýrlar. Anne baba kendi kiþisel maddi güç ve kuvvetlerinden arýnarak, Allaha sýðýnma esnasýna dayanarak samimi yakarýþla aile için ondan güven istemelidirler. Böyle olursa artýk size üstün gelecek kimse yoktur emri tecelli eder. Eðer bir ailenin içerisinde anne babalarýn örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerinden önce Allah ve resulünün sözleri yaþýyor ve yaþatýlýyorsa iþte o aileye daha üstün gelecek hiçbir güç yoktur.

AÝLEYÝ AYAKTA TUTAN DÝÐER BÝR UNSUR DA FEDAKARLIKTIR

Aileyi ayakta tutan diðer bir unsur da fedakarlýktýr. Müminlerin en büyük özellikleri fedakar olmaktýr. Bu da güzel ahlaktýr aileden baþlayarak dalga dalga yayýlýr güzel ahlak. Fedakarlýk sevginin ve güvenin gereðidir. Biz birbirimizi sevdiðimiz zaman ona kendimizi feda ederiz. Aile fertleri Allah’ýn rýzasýný düþünerek güzel iþleri aile içinden baþlayarak yapmalýdýr. Malumunuz takva içten dýþa doðru yayýlýr. Dýþtan içe gelmez. Yani ailenin içerisinde güzel ahlak yaþanýrsa, ailede güzellik olursa bu dýþarýya yansýr. Dýþarýdakiler taklit edilirse ailede bir güven, bir samimiyet olmaz. Aile fertleri görev ve sorumluluklarýný yerine getirmede gayet titiz davranacaklar. Anne, baba, evlatlar karþýlýklý iþlerini yerine getirerek güzel iþ yapmýþ olacaklar. Böylelikle Allah bizim yaptýklarýmýzýn fazlasýný üzerine koyarak bize verecek. Allah o aileyi hiçbir zillete bulaþtýrmaz. Onlar her türlü fazilete ulaþýrlar neden orada hak ve sünnet yaþandýðý için.

HOÞGÖRÜYÜ EKSÝK ETMEMELÝ

Aile temelimizi dördüncüsü de hoþ görüdür. Ailede hoþgörü baðýþlama, hata görmeme, affetme konusudur bu. bir defa þunu bilelim ki nefisler hakikatten kopuk yaþamaktadýrlar. Nefis hakikati tercih etmez istemez. Böyle olunca insan hata yapar, þaþýrýr, günah iþler. Ýþte senin fonksiyonun burada devreye giriyor. Bu halde aileyi ayakta tutacak söz ve davranýþlarý yapacak olan sensin. Burada resulümüz (sav) hadisi devreye girerek kadýna, anneye yani evin hanýmefendisine ne büyük mesuliyet yüklendiðini, her türlü güzelliðin ondan zuhur ettiðini anlatýyor bize. Hadisi þerif þöyledir: “3 þey adem oðlunun saadetindendir. Bu 3 þey bir adem oðlunda olursa o saadetli bir insandýr. Saliha bir eþ, iyi bir ev, iyi bir binit.” Bizim konumuz burada Saliha bir eþ. Kadýn hakkýnda çok deðiþik görüþ ve ölçüler vardýr. Her sistem her ideoloji, her dünya nizamý bu mevzuda ahkam yürütmüþlerdir. Hepside doðru olan bizim fikirlerimizdir demiþler. Ama akýl ve mantýk mutlak doðrunun tek olduðunu söyler bize. Acaba hangisi doðrudur.

KADIN KONUSUNDA YARADILIÞININ HÝKMETÝNE VE GÜZELLÝÐÝNE UYGUN YEGANE SÝSTEM ÝSLAM’DIR.

Kadýn konusunda yaradýlýþýnýn hikmetine ve güzelliðine uygun yegane sistem Ýslam’dýr. Çünkü onun hükümlerini insanlarýn ve alemlerin yüce yaratýcýsý olan Allah koymuþtur. (cc)  bu ilahi ahkamý peygamber efendimiz (sav) hadisleriyle açýklamýþtýr. Ve peygamberlerin varisleri olan Ýslam bilginleri halifeler, ulemalar, veliler, Allah dostlarý da her devirde bunu teblið etmiþlerdir. Yaratýlan hakkýnda en güzel doðru en güzel hüküm elbette ki yüce yaratýcýnýn koyduklarýdýr gerisi lafügüzaftýr. Yaratýlaný Yaradan’dan daha iyi kim bilebilir ki. Ýþte burada Saliha bir eþe önemle altýný çizerek vurgulamýþ. Çünkü seni Allah yaratmýþ. Neden Saliha bir eþ demiþ. Çünkü evin içerisinde ki bütün güzellikleri kadýn yaþatýr, evin içerisinde ki bütün sýkýntýlarý kadýn sineye çeker. Evin içinde ki huzuru, muhabbeti kadýn deruhte eder. Onun için Saliha bir eþ çünkü o Saliha eþ annedir. Fedakar olmalýdýr, cefakar olmalýdýr, çilelere karþý göðüs germelidir. Ufak bir meþakkatle, sýkýntýyla yýkýlmamalýdýr.

GÜNEÞ GÝBÝ, DENÝZ GÝBÝ OLMALIDIR ANNE

Güneþ gibi, deniz gibi olmalýdýr anne. Ýþte bu Saliha bir eþ olursa bunlarýn hepsi onlarýn sinesinde mevcuttur. Çünkü Allah ona bu merhameti ve güzelliði bahþetmiþtir. Saliha eþtir çünkü kocasýndan gelecek olan sýkýntýlarý o çekecektir. O tahammül edecektir, tahammül evbabýdýr kadýn. Bir anne olarak yuvasýný, evlatlarýný ve eþini düþünmelidir. Kadýn bu yuvayý kurarken, yuvanýn içinde ki huzuru muhabbeti düþünürken bir yandan da evlat yetiþtiriyor. Yani kadýndan geçiyor ailenin huzuru. Bir erkek ne kadar Salih olursa olsun kadýnda ki Saliha sýfatý olmazsa erkek onu yola getiremiyor, istediði bir kývama, þekle sokamýyor. Çünkü kadýnda ayný zamanda bir de asilik meþrebi vardýr. Ama kadýn Saliha olursa eþi ne kadar yuvaya baðlý dahi olmasa, evini düþünen bir erkek olmasa, dýþarýda olsa o zaman kadýn onu Salihalýðýyla dizginleyebilir, yola getirebilir, Salih bir eþ yapabilir. O dört duvar içerisinde olan güzellikleri hepsini kadýn yaþar ve yaþatýr. Çünkü kadýn evlatlarý yetiþtirecek, gençliði yetiþtirecek. Bir kýz evladý hatta erkek evladý dahi arkadaþlar yetiþirken ilk önce anneyi örnek alýyor. Erkek evleniyor kadýný önüne yemek getirdiði zaman ne diyor bu annemin yemeði gibi olmamýþ diyor. Annem bu yemeði böyle piþirir daha güzel yapar dediði zaman eþi sinirleniyor. Halbuki Salihalýk sýfatý yetiþtirilen o gençte olsa öyle mi der. Kocacým bir gün anneni davet edelim ya da biz gidelim annen bu yemeði piþirsin ben de onun nasýl piþirdiðine bakayým ve sana öyle piþireyim dediði zaman yuvada bir muhabbet olur bir sýcaklýk olur. Bunu kadýn verecek kýz çocuðu da ayný þekilde anneyi model alýr eðer anne Salihalýðýný göstermiyorsa, Allah’ýn dediði þekilde Saliha bir kadýn deðilse ne yapar Allah muhafaza gýybet eder, yalan söyler, baþkalarýný çekiþtirirken görür evlatlarý onu. Evin reisine karþý çýkarken görür, ona hoþ olamayan sözler, söylerken görür o zaman kadýný he böyleymiþ annelik diye model alýr. Onun için annede Salihalýk çok önemli.

ALLAH KUR’AN DA SALÝHLERDEN BAHSEDÝYOR

Nedir Salihalýk? Allah Kur’an da Salihlerden bahsediyor.

Salihlerden bahsederken Salih amellerden bahsediyor bakýn. Orada diyor ki Salih amel için azlýðýna, çokluðuna bakýlmadan karþýlýðý verilen ameldir. Noksanlýðýna bakýlmadan karþýlýðý verilen ameldir. Eleþtirilip, araþtýrýlmadan karþýlýðý verilen ameldir. O zaman kadýn Saliha olursa hata görmez, kusur görmez, yaþantýsýnda güzellikler olur. Ve bu da ailesine yansýr, ailesi de ailesinin içinde ki gençler de aile temelinde ki bu güzellikleri annede görür ve anneden alýr. Ve de güzel bir gençlik yetiþir kimden zuhur etti bu Saliha bir kadýndan. O yüzden Allah buyurmuþtur Saliha bir eþ, iyi bir ev, rahat bir binit diye. O zaman ne yapýyor cenabý hak bu güzel insaný Kur’an da zikrediyor. ve onu kadýnlarýn arasýndan bu özelliði olduðu için yani merhametli, þefkatli, affedici olduðu için, rahmet kanatlarýný indirdiði için, bereketli olduðu için, mütevazi olduðu için, hatta toprak gibi tevazi olduðu için ve elenmiþ toprak gibi bastýðýmýzda bizi kýrmayacak incitmeyecek kadar güzel huylu ve ince olduðu için Allah bu kadýný hem cinslerinin arasýndan yani kadýnlarýn arasýndan seçiyor. Ve cevabýný Kur’anýn Ali Ýmran suresinin 42. ayetinden alýyoruz. “Hani melekler demiþlerdi ki ey Meryem Allah seni seçti, seni tertemiz yarattý, seni bütün dünya kadýnlarýna tercih etti.” burada Allah kimi seçti kadýný seçti arkadaþlar ve kadýný dünya kadýnlarýna tercih etti ne için temiz yarattýðý için. Kadýnda o temizliðini, duruluðunu, arý ve paklýðýný koruyup, muhafaza ettiði için. Bir de bütün kadýnlardan onu ayýrdý. Allah’ýn merhameti ikiye ayrýlýr. Biri görünür, biri görünmez. Görüneni kadýnda zahir etmiþtir. Allah kadýna kendi merhametinden merhamet vermiþtir. Ve Allah’ýn yeryüzünde yürüyen merhametidir anne. Görünmeyeni ise çok deðerlidir, çok ulvidir. “Yarabbi senin merhametini kullarýna bir açarsam kendine ibadet edecek bir tek insan bulamazsýn. Buyurmuþlar o kadar merhametli ve yüce bir rabbimiz var. Allah kadýný böyle güzel yaratýp kendine böyle engin bir merhameti zuhur ettiðinden dünya üzerinde kadýnlarý deðerli kýlmýþ ve Mevlana da kadýn yaratýlan deðil, yaratandýr sözüyle kadýnda ki sýrrý iþaret ederek noktayý koymuþtur arkadaþlar.

GÜZEL AHLAK TESLÝMÝYETTÝR

Demek ki güzel ahlak Kur’anda, sünnette, velayette insanda bulunmasý gereken üstün bir sýfattýr, bir meziyettir, bir mevkiidir. Allah’a, hakka ulaþtýran bir makamdýr kadýn. Çünkü güzel ahlak teslimiyettir. Güzel ahlak itaattir, merhamettir, þefkattir, güzel ahlak tevhittir. Güzel ahlak sadakat ve sýddýklýktýr bakýn bunlarýn hepsi kadýnda var. Sadýk olmasý, sýddýk makamýnda olmasý, teslim olmasý hakkýn emirlerine kendini feda etmesi, çocuklarýna merhamet etmesi bunlarýn hepsi güzel ahlakýn þubeleridir ve hepsi kadýnda toplanmýþtýr. Sýddýklýk makamý en güzel makamdýr eðer bu makam kadýnda olursa daha da güzeldir. Bir kadýnda aþýrýlýk olursa güzel olmaz. Her þeyde bir aþýrýlýk olursa güzel olmaz. Orta yolu takip etmesi güzeldir. Güzel ahlak evden baþlayarak dýþarýya doðru yayýlýrsa güzel olur. Çünkü kiþi güzel ahlakýyla gecelerini ibadetle, gündüzlerini de oruçla geçirenlerin derecesine yükselir. Hadisi þerifi de bunu gayet güzel açýklamaktadýr. Yani bir insanýn ahlakýnýn güzel olmasý her þeyin üstündedir. Yine çok manidar bir hadisi þeriftir ki peygamber efendimiz (sav) þöyle buyuruyor: “Su buzu erittiði gibi güzel ahlak da kötülükleri ve günahlarý eritir. Sirke balý bozduðu gibi, kötü ahlakta amelleri bozar.” Kadýnda ki bu güzellik, bu incelik kadýnda ki bu zarafet, letafet, nezaket ahlakla, ibadetle ve taatla birleþtiði zaman yine Ali Ýmran suresinin 43. ayeti bize bakýn ne kadar güzel cevap veriyor. “Rabbimiz Meryem’e yani üstün kýldýðý o kadýna þöyle hitap etti ‘ ey Meryem rabbine ibadet et. Secdeye kapan eðilenlerle beraber sende eðil.’” Kadýnda ki bu güzellik ahlak ile güzellikle teatla birleþtiði zaman iþte kadýný zirveye çýkaran, hakka yaklaþtýran, zirveye götüren hiçbir engel olmadan kulun Allah’a yakýn olduðu ana çaðýrýyor nereye secdeye çaðýrýyor. Allah kadýný bu kadar deðerli yaratmýþ, zatýna yaklaþtýrmýþ ve yakýnlýðýn devamý olarak da kendisine ibadet etmekle secde emriyle korumuþ ve güçlendirmiþtir. Allah kadýný ibadetle, secdeyle ve teatle koruyor cenabý hak. Ýbadet eden, secdeye giden ve elini Allah’a, duaya açan bir kadýn her niyazýnda hakký anan gönlüyle her iþinde Allah’la beraber olan bir kadýn inanýn ki hakka yaklaþmýþtýr. Ve hak onu kendisine yaklaþtýrmýþ ve nuruna almýþtýr.

ÇÜNKÜ ALLAH’A YAKLAÞAN EN BÜYÜK MAKAM SECDE MAKAMIDIR

Ve o kadýn güçlüdür aileyi, yuvayý ayakta tutar neyle haktan aldýðý bu güçle. Çünkü Allah’a yaklaþan en büyük makam secde makamýdýr. Bu makama sarýl diyor kadýna, hizmetin sürekliliðinde kusur iþleme nasýl ki Allah yalnýzca bu makamý sana verdiyse sende ibadetinde zamanýnýn eþsiz insaný ol. Allah sana böyle bir deðer yüklüyorsa, rahim sýfatýyla tecelli ediyorsa anne olarak kendi merhametiyle ölçüyorsa, ona vahy ediyorsa, veli makamýna oturtuyorsa ve ona mümine sýfatýný veriyorsa bütün bu güzellikleri Allah kadýnda toplamýþsa en güzeli de vahdetle kesret arasýnda ki ahenk gönüllerde ki zevk, gönül kapýsý, gönülde ki sýr gönülde ki bütün güzelliklerin cemi, Kevser de ki sýr, bitmezlik sýrrý tahiyyatta ki bereket, ilmin bereket sýrrý Hz. Fatma gibi bir anaya evlat olma ve o ana gibi yaþama zevkini sana kadýna veriyorsa bu güzellikleri baþa taç, gönüle zevk, göze nur etmek ve bu manalarý kaybetmemek için insanýn serden geçmesi, ömrünün nihayetine kadar þükür secdesinden baþýný kaldýrmamasý gerekmez mi?

ALLAH’IN ÝKRAM ETTÝÐÝ GÜZELLÝKLERÝN KIYMETÝNÝ BÝLMEK GEREK

Allah nasýl güzellikler ikram etmiþ kadýna. Kadýnýn da bunu elinde tutmasý için ne dedi Meryem’ Allah secdeye kapan ibadet edenlerle sende et, eðilenlerle sende eðil. O zaman kadýn Allah’a sarýlacak, secdeye kapanacak her þeyini Allah ile halledecek bütün müþkülatýný ondan isteyecek giderilmesi için, yollarýn açýlmasý için bütün güzellikleri ailesiyle, eþiyle ve çocuklarýyla yaþayýp, yaþatacak. Yani ahlak evin içinden dýþarýya da yayýlacak. Ýþte kadýna verilen bu makamý insanýn elinde tutmasý için yine Allah ikaz ediyor sen zamanýnýn eþsiz insaný olabilirsin ama ne zaman olursun iþte bu güzellikleri süreklilikle bu hizmete devam ettiðin zaman, elinde tuttuðun zaman kaybetmediðin, ayaklar altýna düþürmediðin zaman olursun diyor. Ama bunun tersini düþündüðümüz zaman bu güzellikleri kaybetmek, bu güzelliklerden mahrum olmak tabi ki insaný zirveden düþürür. Allah insaný mükerrem kýldý, yarattý. Ýþte bu þerefi ayaklar altýna almýþ oluruz Allah muhafaza. Bu þerefi biz taþýmamýþ oluruz, yerlere býrakmýþ oluruz, çiðnetmiþ oluruz ki o da bir kadýna, anneye, hanýmefendiye hiçbir zaman yakýþmaz.

BEN EVÝN ÝÇÝNDE NASIL BÝR ANNEYÝM

Biraz öz eleþtiri yapalým ben nasýl bir anneyim, nasýl bir eþim, nasýl bir arkadaþým, nasýl bir dostum, nasýl bir evladým, nasýl bir ümmetim diye. Eðer bunlarýn cevaplarýný kitap, sünnet ve velayet þeklinde yaþayarak verebiliyorsak ne mutlu bize. Eðer veremiyor ve yaþayamýyorsam görüntü bugün yaþanan ve görülenler gibi olacak. Bugün hepiniz bütün yaþananlarý görüyorsunuz. Yaþananlar nedir gençlik, kadýnlýk, aile nereye gidiyor. Nasýl bir vahþet içerisinde olan insanlar var. Özünde baktýðýn zaman bu vahþetin, kötülüðün ayyuka çýkan bu felaketin insanlýk dýþý olduðunu görüyoruz o zaman insanlýðý kaybetmiþ insanlar. Ýlk önce insanlýðýný kaybetmiþ ki bunu yapabiliyor yaþayabiliyor. O zaman kendimiz sorgulayalým ben evin içinde nasýl bir anneyim, evin içinde nasýl bir eþim, komþuma nasýl bir komþuyum benden memnun mu? He komþum mu hatalý eþim mi hatalý nasýl bir evladým anam babam var. sorumluluklarým neler analar 9-10 çocuðu iki gözlü bir eve yatýrýrken bir anne babayý apartmanlara sýðdýramayan bir gençliði, bir nesli yetiþtirdik biz. Yaþlandýðý zaman annem benim yanýma sýðmýyor, babam benim yanýma sýðmýyor ya da her ikisi de sýðmýyor senin yanýna. Huzurevinde küçük bir odaya sýðdýrabiliyorlar. Ama senin apartmanlarýn var hanlarýn, hamamlarýn var. Her þeyin var ama insanlýðýn yok. Ki olsaydý Allah resulünün hadisini hatýrlardýn. Ana babaya dua eden evladýn dünyalýk rýzký artar diyor. Bir de onlara baktýðýmýzý düþünün ve onlarýn bize açtýðý þefkat ve merhametle onlarý kucakladýðýmýzý düþünün. Bakýn hadiste ne diyor: kadýn hamile kaldýðý zaman Allah’tan merhamet almayacaðýný mý zanneder. Kadýn dokuz ay evladýný karnýnda taþýyýp, onu dünyaya getirdiði zaman, anne sütünü emzirdiði zaman, anne merhametini aldýðý zaman Allah’ýn anne babanýn bir tek sözüyle cenneti onun ayaklarý altýna sereceðini bilseydik Allah resulünün 3 defa annem bir defa babam dediðinin bilseydiniz ve annenin bir bakýþýnda hakkýn nazarýnýn olduðunu, resulünün nazarýnýn olduðunu bilseydik biz anne ve babamýzý yaþlandýktan sonra da baþlarýmýza taç ederdik. Bir anne böyle olacak ki çocuklarýný, gelecek nesli yetiþtirecek. Güzel ahlak sahibi bir genç olacak ki gelecek yýlarýný kitap ve sünnete uygun olarak geçirecek. Nefsine yenik düþmeyecek, þeytanýn fitne ve fesatlarýna yine sünnet ve kitaba danýþarak düþmeyecektir. O gençler peygamber efendimizin ve sahabelerinin örnek ahlakýný kendinde bilecek, örnek alacak yaþayacak ve yaþatacaktýr.

PAYGEMBERÝ (SAV) SEVMEK

Bilinçli gençlik sahabeleri bildiði zaman Enesleri bilecek, ammarlarý bilecek Hz. Aliyi, Fatma’yý, Hz. Bilal’i bilecek. Ve bunlarý bildiði zaman hakkýn nurundan yaratýlan kadýný ve kadýnýn deðerini bilecek. Esma annemizi bilmeden kadýn kendini bilebilir mi? sen ayaðýma köstek olmasýn diye anneyi babayý huzur evine verebiliyorsun ama Allah senden þunu istiyor. Kulluk dedik ya nasýl bir ümmetiz nasýl bir kuluz. Peygamberimize nasýl bir ümmetiz peygamberimiz için canýný veren annelerimiz var bizim Nesibe annemizi düþünün her savaþta peygamber efendimizin yanýndaydý. Kendi eþi çocuðu þehit olmuþtu resulallah’tan haber var mý diye kendisi dýþarýlarda dolanýyordu savaþtan gelenlerin önüne atlayýp, haber soruyordu. Öyle bir zevk ediniþti ki peygamberi o zevk her þeyin üzerine çýkýyordu. O kadýnda bir kötü söz, bir kötü hareket olabilir mi?

ANNENÝN GÖREVÝ NAHOÞ HAREKETLERDE BULUNUP, GIYBET ETMEK DEÐÝL

Ve Allah zevki her þeyin üzerinde Harakani efendimiz buyuruyor ki “Ben 50 yýldýr Allah kapýsýnda beklemekteyim Allah bana bir gün kapýyý açtý ve dedi ki ya Harakani ne istiyorsun benden, dedim ki yarab seni istiyorum.” þimdi sizler de bekleyin Allah’ýn kapýsýnda mutlaka bir gün rabbim o kapýyý açacak ve diyecek ki “Ey kulum ne istiyorsun benden.” Sakýn baþka bir þey istemeyin çünkü bütün zevkler onda var, bütün güzellikler onda var. Annenin görevi nahoþ hareketlerde bulunup, gýybet etmek deðil. Eþine itaatsizlik ederek eþinin gücü olmadýðý halde her þeyi ayný anda istemek, eþinin her þeyi eve getirmesini istemesi deðil. Ona þefkat göstererek þefkatli kollarla onu örterek, sararak Hatice annemiz gibi onu yapamadýklarýndan ötürü sorgulamak yerine þefkat ve merhamet kanatlarýyla eþini kucaklayarak, örterek görevini yapmak ve bu icabý yerine getirmektir. Anne olarak, kul olarak, eþ olarak zevklerimizin olmasý lazým. Dünyalýk zevkleri de güzeldir bir kadýnýn zevkli olmasý çok güzeldir, zevkli bir sofra hazýrlamasý, zevkli giyinerek eþini karþýlamasý güzeldir. Eþine güzel sözler söylemesi evde ki çocuklarýný baðrýna basmasý çünkü evdeki gençler anneyi model alacaklar. Bir laf vardýr kadýn erkek eþitliði denir. kadýn erkekle eþit olabilir mi asla. Allah kadýný en güzel yaratmýþ, merhametiyle kadýný ölçmüþ. Allah bütün sýnýrsýz güzellikleri ve üstünlükleri kadýna vermiþ. 3 defa anne demiþ 4.’sün de baba demiþ tabi ki eþit olmaz. Ama güç olarak daha güçlüdür erkek fýtrat olarak daha güçlü yaratmýþtýr Allah. Senin kaldýrmadýðýn bir þeyi erkek kaldýrabilir. Yani kadýn ve erkek eþit midir deðil midir tartýþmasý bence cahillerin iþidir. Böyle bir konu asla tartýþýlamaz çünkü kadýn çok üstün yaratýlmýþtýr. Ama ne dedik bu üstünlüðünü muhafaza etmek için kadýnýn Saliha olmasý gerekmektedir.

SADAKAÝ CARÝYE NEDÝR

Kadýn sadýk bir eþ, ömür geçirebilinecek bir hayat arkadaþý ve merhametli bir anne olmanýn yaný sýra ahretinden vazgeçmeyen, aþkýndan pes etmeyen ve sözünden dönmeyen bir insan olarak yaþar ve insanlýðýný yaþatýr. Pes etmez kadýn sevdiðinden, aþkýndan geri dönmez kadýn. O çölü baþtan sona kadar yürüyecek olsa býrakmaz kadýn vazgeçmez. Sonuna kadar gider çekeceði sýkýntýlar varsa çeker, göreceði güzellikler varsa da orada görür. Dönmez ama ne olur sonunda Firdevsine ulaþýr.  Ýnsanlýða örnek olarak yaþar ve ömrünün sonunda da hakka kavuþur ve yetiþtirdiði hayýrlý evlatlarla da o annenin sadakai cariye devam eder amel defteri ahirete kadar kapanmaz. Sadakai cariye nedir hayýrlý bir evlat býrakmak arkada, okullar yaptýrmak, camiler, çeþmeler yaptýrmak. Yani senin arkandan býrakacaðýn güzelliklerdir. O kiþinin amel defteri kýyamete kadar kapanmaz. Ama benim param yok malým mülküm yok ne yapabilirim dersen güzel bir evlat yetiþtirirsen, hayýrlý bir evlat yetiþtirirsen senin de sadakai cariyen devam eder ve amel defterin kýyamete kadar kapanmaz. Ýþte o zaman sen irfan ehli olursun, gönüllere sultan olursun. Yüzünün deðil, gönlünün güzelliðiyle anýlýrsýn. Bir atasözü var yüz güzelliðine 40 günde doyulur ama gönül güzelliðine 40 yýlda doyulmaz o zaman sende bende gönlümüzün güzelliðiyle anýlýrýz ve o zaman Hatice annemizi hatýrlarýz. Onun nasýl sadýk bir eþ cefakar ve fedakar bir anne olduðunu anlarýz ve bu annemizi özümüzde yaþarýz arkadaþlar. Resule layýk bir ümmet olmak lazým onun anneye verdiði deðeri anlamak lazým. Resulün annelerini bilmemiz ve o zaman ki anneleri bilmek lazým, okumak lazým. Allah bizi o makamý elinde tutanlardan eylesin inþallah. Allah hepinizden razý olsun.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK (ÖZEL HABER)

 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2965 Defa Okundu

YORUMLAR

adile 2016-01-16
gönül sultaný
Allah dostlarý peygamber âþýklar i dillerinden dökülen Ýslam incileri Rabbim bir ömür yaninizdan ayýrmasýn(AMÝN)

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır