KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi
Anasayfaya Dn Tm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yavuz Selim Uzgur, Ehlibeyt Sevgisi, Harakani
2016-10-11 - 20:24
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi

Seyyid Ebu’l Hasan Harakânî Vakfý Baþkaný, Kafkas Haber Ajansý Yazarý Yavuz Selim Uzgur’un “Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi” baþlýklý yazýsý:

            Anadolu medeniyetimizin manevi mimarlarýndan birisi de seyyid Ebu’l- Hasan Harakani Hazretleridir. Onun mürþidi Beyazid-i Bistami, onun mürþidi ise Ýmam-ý Caferi Sadýk (R.A.)efendimizdir dir. Ýmam Caferi Sadýk (R.A.)efendimiz hanedaný ehlibeyt imamlarýnýn altýncýsýdýr ve Harakani Hazretlerinin de neseben büyük dedesidir. Ehlibeyt hazeratý ve on iki imam efendilerimiz asýrlardan bu yana günümüze kadar insanlara yol göstermiþ, dinin özünü yaþayan büyük kutuplar ve mürþitlerdir. Milletimizi yetiþtiren ilim ve irfan ile donatarak Anadolu da yaþayan milletlerin Ýslamlaþmasýna vesile olanlarda yine ehlibeyt imamlarýdýr.

            Hazreti Ali (R.A.)efendimiz ilmi, ahlaký, züht ve takvasýyla Ýslam ümmetini derinden etkilemiþ büyük bir sahabi ve halifeyi ruy-i zemindir. Ýslam tasavvuf düþüncesi kendisinden derinden etkilenmiþ,  ilim, amel ve ibadet hayatý Ýslam sufileri tarafýndan örnek alýnmýþtýr. Ümmeti derinden hüzün ve kedere boðan, kerbelada Hazreti Ali Efendimizin evlatlarý, torunlarý ve bazý sahabelerin þehit edilmeleri olayýndan sonra Türkistan’a hicret eden Ehlibeyt ve seyyidleri Horasan ve Maveraunnehir de Türk milleti tarafýndan büyük bir teveccüh, derin bir sevgiyle karþýlanmýþlardýr.

            Zalime haddini bildiren, zulmün karþýsýna çýkan, yeryüzüne adalet ve iyiliði yayan milletimiz ehlibeytin zulme uðramasý, haksýz yere katledilmesi, yurtlarýndan kovulmasý neticesinde onlara sahip çýkarak ehlibeyte olan sevgilerini göstermiþler ve daha da kuvvetlendirmiþlerdir. Allah resulünden(s.a.v) ehlibeyte intikal eden fütüvvet ahlakýyla ahlaklanarak Hakký üstün tutmak, adaletli olmak ve iyiliði yaymak gibi üstün vasýflar milletimizin gönüllerinde yer tutmuþ ve bu aziz milletle özdeþleþmiþtir. Büyük fedakârlýk, cesaret, feraset, kahramanlýk gösteren milletimiz ehlibeyti resulden ve sahabeyi kiramdan aldýklarý güzel ahlakýn yeryüzüne yayýlmasýnda büyük çalýþmalar yapmýþlardýr.

            Ebu Hanife, Beyazid-i Bistami, Ebu’l- Hasan Harakani, Yusuf Hemedani, Arslan baba, Ahmet Yesevi, Ebu Ali Farmedi, Hacý Bektaþi Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Þeyh Þaban-ý veli, Hacý Bayramý Veli ve daha binlerce Türkistan ve Horasan Erenleri Anadolu’ya gelerek Ehlibeytten almýþ olduklarý ilim ve irfan ile Ýslam’ý yaþamýþ ve yaþatmýþlardýr. Türkistan’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar olan büyük bir coðrafyada milletimiz gönülleri feth etmiþlerdir.

            Milletimizin bin yýllýk tarihinde ehlibeyt ve seyyidleri her zaman sevgi ve saygý görmüþ, Selçuklular, Osmanlýlar ve devletimiz tarafýndan nakibul eþrafa belgeler verilmiþtir, hatta devletimiz hakiki seyyid olanlardan vergi bile almamýþtýr. Ýslam’ýn öðretilmesi ve yaþatýlmasý konsunda ki etkinlikleri baþ üstünde aziz tutulmuþtur. Milletimiz Anadolu’nun Ýslamlaþmasýný yine seyyidlerin ve ehlibeytin öncülüðünde yapmýþtýr. Fütüvvet, alperenlik, ahilik, hoþgörü, muhabbet ve birliðe dayalý anlayýþ Türk milleti ve devlet geleneðinin temellerini oluþturmuþtur. Çünkü yüce yaratýcý ehlibeyt için, cömertlik, diðergâmlýk, akrabalýk baðýný gözetmek, onlarý(ehlibeyt) muvaffakiyet, masumiyet ve doðrulukta daim, günah ve kusurlardan tertemiz kýlmak istemektedir. 

            Milletimiz ve büyük medeniyetimizi kuran devletimiz ehlibeyti sevmekte ve onlarýn hukukuna riayet etmekte himmetlerini yüksek tutmuþlardýr.

            Ehlibeyti sevmekte her yönden samimi davranmýþlardýr.

            Ehlibeyt sevgisinde bütünüyle yok olmuþ gitmiþlerdir.

            Kalpleri ehlibeyt sevgisiyle rahatlayan milletimiz bu sevgiyi her zaman onurla taþýmaktadýr.

            Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulüllah(s.a.v.) efendimiz ümmetini ehlibeytinin ve evliyanýn muhabbetine teþvik etmiþtir. “Ya resulallah(s.a.v.) bizlere meveddetleri vacip olan akrabalarýn kimlerdir?” diye sorulduðunda; resulullah efendimiz “Ali, Fatýma, Hasan, Hüseyin ve bunlarýn çocuklarýdýr ”diye buyurmuþlardýr. Bunlara haseben ve neseben yakýn olan yollarýna giren, hidayetlerine tabi olanlarda ayný hükmün içerisine girmektedirler. Bu hakikate vakýf olan milletimiz ehlibeyte ve evliyaya olan sevgisini yakýnlýk çerçevesinde ortaya koyarak itaate ve Allah’a yakýn olmaya çalýþmýþlardýr. Ýlahi kelimetullah için çað açmýþ çað kapatmýþ olan Müslüman Türk milleti Allah’ýn yardýmý ve takdirin gereði olarak, Allah(c.c.)’ý, resulü(s.a.v.) ve ehlibeyti sevmede öne geçmiþ, hizmet ve fedakârlýk sancaðýný elinde tutmaktadýr.

            HAZRETÝ HÜSEYÝN (R.A.)EFENDÝMÝZÝN SÖZLERÝNDEN BAZILARI:

            Bizi sevmeyi vazife bilin; zira bizi seviyor olarak Allah’ýn huzuruna çýkacak olanlar bizim þefaatimize nail olacaklardýr.

            Ben azgýnlýk, makam, fesat çýkarmak ve zulüm yapmak için Medine’den ayrýlmadým. Ben ceddim’in ümmetini ýslah etmek, marufa emir, münkeri nehyetmek, ceddim Resulullah’ýn (s.a.v) ve babam Ali’nin (a.s) çizgisinde hareket etmek için kýyam ettim.

            Hakk üzere amel edilmediðini ve batýldan da kaçýnýlmadýðýný görmüyor musunuz? Böyle bir durumda, müminin ölümü arzulamasý yerindedir. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaþamayý ise aþaðýlýk biliyorum.

            Allah’tan baþka sýðýnaðý olmayan kimseye zulmetmekten sakýn.

            Kim, bir müminin gam ve üzüntüsünü giderirse, Allah-u Teâla, onun dünya ve ahret üzüntülerini giderir.

            Hakk ve adalet  uðruna zalimlerle savaþarak þehit olan Hazreti Hüseyin(R.A.) efendimiz ve tüm ehlibeyti hanedan-ý Resulü(s.a.v.) ve on muharremde Kars’ta þehit olan Seyyid Ebu’l – Hasan Harakani efendimizin ve tüm þehitlerimizin þefaatleri ve himmetleri tüm islam aleminin,milletimizin ve devletimizin üzerine olsun.

            Milletimizin mübarek muharrem ayý kutlu olsun. Selam ve sevgilerimizle.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 19891 Defa Okundu

YORUMLAR

tulay 2016-10-12
Sevgi
Bizleri birbirimizi hakkaniyetli sevmelerimizin kurtarmasý dileðiyle. Hayýrda birlik, þerri def etmede ezelden olduðu gibi ebede kadar birlik ve beraberlik gayreti ile... Ehlibeyt sevgisini gönül mürekkebiyle yazdýðýnýz için teþekkürler...

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Baþkan ve Üyeleri Harakani Vakfý’ný ziyaret etti Ýnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Sancaklarý kim çaldý? Uzgur: Kadýn ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akýný Baþbakan Davutoðlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Baþbakan Davutoðlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydýnlatýyor Fransýz Manijeh Nouri: Harakani’yi baþka din mensuplarýna da aktarmak gerek Bekir Karlýaða: Harakani þemsiyesi altýnda toplandýk

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır