KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BÝR TÜRKÝYE HASTALIÐI: GELDÝÐÝ YERÝ UNUTMAK

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         BÝR TÜRKÝYE HASTALIÐI: GELDÝÐÝ YERÝ UNUTMAK

BÝR TÜRKÝYE HASTALIÐI: GELDÝÐÝ YERÝ UNUTMAK 

Anadolu, tarihsel süreçte birçok devletin göz bebeði olmuþ bir coðrafyadýr. Anadolu coðrafyasý, kendi içinde farklý etnik unsurlarý barýndýrabilmiþ ve bu etnik unsurlarýn býraktýðý kalýntýlarla zengin bir kültürel geçmiþe sahip olabilmiþtir. Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan geriye kalan topraklarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduðu coðrafya açýsýndan birçok problemi mevcuttur. Genç Cumhuriyetimizin temel problemlerini sýraladýðýmýzda, ilk sýrayý “eðitim”in aldýðýný söylemek mümkündür. Aslýna bakýlýrsa “eðitim”, yeni kurulan her devletin en büyük sorunudur. Bir ülkenin “durduðu yer” ile “varacaðý yeri” belirleyen en temel faktör, eðitimin ta kendisidir. Bugün ise eðitim ile ilgili sorunlara deðil, eðilmiþ insanlarla ilgili sorunlarýmýzdan birine deðinmek istiyorum.
 
Ülkemiz geleneksel toplum yapýsý bakýmýndan bir tarým toplumudur. Her ne kadar istikrarlý politikalarla tarýmý yok etme çabalarýna hýz vermiþ bulunuyorsak da, umudunu tarýma baðlamýþlarýn ülkesi olmaktan kurtulamadýk. Üretmeyen ama mesleði “çiftçi” olan ve Tarým Bakanlýðý’nýn vermiþ olduðu bankamatik kartlarýna sahip olmakla “çiftçi” olunduðunun yanýlgýsýný hala yaþamakta olan insanlarýn ülkesindeyiz. 
 
Bugün, Türkiye politikalarýna yön veren Bakanlarýn, Müsteþarlarýn ve Bürokratlarýn tamamýna yakýný; fýndýkta, pamukta, tütünde kýsacasý tarýmda çalýþan insanlarýmýzýn çocuklarýdýrlar. Hemen hepsinin geçmiþlerinde yoklukla – yoksulluk arasýnda gidip gelmiþlik vardýr. Dün; sofrasýnda kýrýlan bir soðanla mutlu olmasýný bilen ama bugün sofrasýndaki bin bir çeþit soðan mezesini beðenmeyen Bakanlarýn Türkiye’sinde yaþýyoruz. Çünkü çocuklarýmýzý, sonu “S” harfi ile biten ve bir türlü sonu gelmeyen sýnavlarda koþuþtururken “hafýzalarýný kaybetmeleri” için gereken desteði yine bizler verdik. Baþarýnýn, sadece ve sadece sayýsal verilerle ölçüle geldiði bu adaletsiz yarýþlar yapýlýrken, çocuklarýmýz kendilerine ait dünyalarýný yok ettiðimizin farkýna bile varamadýk. Doðduðu köyün türküsünden habersiz büyüyen, Ankara’da takým elbise giydikten sonra geriye dönüp bakmayan Bakanlarý, biz kendi ellerimizle büyüttük.
 
Þimdi sorarým sizlere: Van’da büyümüþ, Milli Eðitim Bakanlýðý yapmýþ ve ayný zamanda da Yüzüncü Yýl Üniversitesi’nde akademik bir geçmiþe sahip olan eski Bakanýmýz, “ öðretmensizliðin” ne olduðunu bilmez mi? 
 
Eðer bugün Van’da, öðretmeni olmayan okullar var ise ve Van’dan yetiþmiþ bir Bakanýn zamanýnda binlerce öðretmen adayý atamayý bekliyorsa, varýn gerisini siz düþünün. Ankara’ya gidenler; doðduklarý yerleri unutmasalar, hafýzalarý yokmuþçasýna davranmasalar, inanýn problemler büyümeden çözüme kavuþabilir. Umarým, bizleri yönetenler ve bizlere yön verenler “geldiði yeri unutmak” gibi bir yanýlgýyla baþ baþa olduklarýnýn farkýna bir an önce varabilirler.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4290 Defa Okundu
2010-10-10

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır