KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MÝLLÝ EÐÝTÝM(SÝZLÝK) BAKANLIÐI

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         MÝLLÝ EÐÝTÝM(SÝZLÝK) BAKANLIÐI

MÝLLÝ EÐÝTÝM(SÝZLÝK) BAKANLIÐI   

Çalaný çýrpaný hiç eksilmeyen ülkemin, çalan ile çýrpan arasýnda yorgun düþtüðünün farkýndayým. Yaþadýðýmýz her yeni günde, karþýlaþtýðýmýz haksýzlýklar ve hýrsýzlýklar öylesine çoðaldý ki dünü rahmetle anar olduk.
 
Yeni eðitim – öðretim dönemine, eðitime dair birçok problemle baþlamýþ bulunmaktayýz. Bir tarafta Kamu Personeli Seçme Sýnavý’ndaki hýrsýzlýklar ve diðer taraftan da buna baðlý olarak durdurulan öðretmen atamalarý. Ýki büyük problemin ortasýnda duran tek deðiþmez doðru ise, “kaybedilen insanlar”dýr.  
 
Geçmiþi doðru analiz etme gücü olanlarýn kolaylýkla farkýna varacaklarý bir sorunumuz – ki bana göre Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel sorunlarýnýn kaynaðý olarak gördüðüm - “ nitelikli insan yetiþtirme “ sorunumuzdur.
 
Yeni yetiþen nesilleri eðitmek ve onlarý doðru yönlendirmek Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn yani okullarýmýzýn asli görevlerindendir. Daha açýk ifade ile “ nitelikli insanlarý ” Milli Eðitim Bakanlýðý yetiþtirir ve bu niteliði de üniversiteler aracýlýðýyla bireye kazandýrýr. Þimdi aklýnýza þu soru takýlabilir; “ her ilde bir üniversite açýldýðýna göre nasýl oluyor da ülke olarak nitelikli insanlar yetiþtiremiyoruz ?” 
 
Neden, “ nitelikli insanlar yetiþtiremiyoruz” sorusunun birkaç cevabýný ben sizlerle paylaþmak istiyorum.
 
1 – Bugün itibariyle 81 Ýlimizde de devlet üniversiteleri kurulmuþ bulunmakta. Kurulduklarý illerin kaderlerini deðiþtireceklerine ve hizmet verdikleri bölgeleri kalkýndýracaklarýna olan inancým tam. Maalesef 81 Ýl’e üniversite açýlýrken yapýlan ve görmezden gelinen hata þu idi; üniversiteyi salt üniversite mantýðý içinde deðil, fabrika niyetiyle kurdular. Çünkü öðrenci demek para demekti. Derme çatma bir binaya tabela asmakla üniversite kurulamaz, kurulmamalýdýrda. Size söylediklerimin apaçýk ispatý olarak Ardahan Üniversitesi’ni gösteriyorum. Daha düne kadar Rektörü Köy Hizmetleri Misafirhanesinde kalýyordu. Ardahan’da ki yerel basýndan öðrendiðim kadarýyla, 2009 / 2010 Eðitim – Öðretim döneminde Ardahan Üniversitesi’nden kaydýný sildiren öðrenci sayýsý 300’den fazla.
 
Neden?
 
Çünkü Ardahan 17.000 nüfuslu küçük bir il ve Ardahan’da öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak yurt bulunmuyor. Kiralar ise konut sýkýntýsýndan dolayý ateþ pahasý. Binasý olmayan, kampuslaþamamýþ, lojmaný bulunmayan, daha açýk ifade ile alt yapýsý bulunmayan bir üniversiteye hoca bulmakta baþka bir sorun. Ama adý üniversite ve misyonu nitelikli insan yetiþtirmek, hangi þartlarda yetiþtirebilecekse… 
 
2 – “Nitelikli insanlar “ yetiþtirebilmeniz için alanýnda bilgi sahibi olan eðitimcilere ihtiyaç duyarsýnýz. Milli Eðitim Bakanlýðý bu ihtiyacýný Eðitim Fakülteleri’nden yetiþmiþ öðretmenlerden karþýlamaktadýr. 
 
Peki Eðitim Fakülteleri gerçek anlamda alanýnda bilgi sahibi öðretmenler yetiþtirebiliyor mu?
 
Eðitim Fakülteleri’ne öðrenci alýnýrken özel þartlar aranmýyor ve merkezi yerleþtirmede puaný tutan herkes bu fakültelere rahatlýkla yerleþebiliyor. Eðitim Fakültesi’ne yerleþen kiþinin; insaný sevmesine, hoþgörüsüne, davranýþlarýna, psikolojik tedavi görüp görmediðine bakýlmýyor. Merkezi sýnavda yeterli puaný almanýz yeterli.
 
Sizce, çocuklarýn karþýsýna öðretmen olarak çýkacak ve onlara model olacak kiþilerin bu þekilde öðretmen olmalarý doðru mu?
 
Bir düþünün, Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Heykel Bölümleri’ne özel yetenek sýnavlarýyla öðrenciler alýnýyor. Özel yetenek sýnavýnda öðrencilerin, el becerisinden algýsýna kadar sahip olduðu yetenekler ölçülüyor. Tüm aþamalarý baþarýyla geçen öðrenci ancak Heykel Bölümü’ne kaydýný yaptýrabiliyor. Yani taþa þekil verecek insanlarý seçerken bile her ayrýntý düþünülüyor da insana þekil vereceklerde hiçbir ayrýntý kimsenin umurunda olmuyor. 
 
Ýþte iki temel baþlýkta sýraladýðým ama yazamadýðým diðer sorunlarýn toplamý, “ nitelikli insan yetiþtiremediðimizin” en büyük kanýtlarýdýr ve bu kadar sorun ortadayken, Milli Eðitim Bakanlýðý nasýl olurda “eðitim” bakanlýðý olabilir ki…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3529 Defa Okundu
2010-10-20

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır