KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AHLAKSIZLAÞTIRILAN KADIN

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         AHLAKSIZLAÞTIRILAN KADIN

AHLAKSIZLAÞTIRILAN KADIN  

Sizce kadýn nedir? 
 
Profesyonel bir doðum uzmaný mý?
 
Yoksa dokuz ayda bir insan üreten bir tesis mi? Belki de sadece hizmetçimizdir.
 
Anlaþýlan o ki ne dersek diyelim, kadýn erkek için her halükarda “bir þey” olabiliyor.
 
Peki erkek kadýn için “çok þey” olabiliyor mu?
 
Hani dedik ya dünya hýzla deðiþiyor. Tamam, kabul deðiþsin deðiþmesine de ama hangi yönde?
 
Bende elimin hamuruyla kadýn iþine karýþarak, bu olumsuz deðiþimi ve günden güne bozulan gidiþi ülkemiz kadýnlarý açýsýndan ele alayým. Alayým almasýna da neresinden alýrsam alayým bu konunun elimde kalmasýndan korkuyorum.
 
Kadýnlarýmýz kýzmasýn bana, “buna mý kaldý haklarýmýzý savunmak” diye. Ben kadýnlarýn haklarýný deðil “insanlarýn haklarýný” savunuyorum. Kadýn kâinatýn “insaný” olduðu sürece de savunacaðým.
 
Pembe dizilerin entrikalarýnda hep “kadýn” vardý, var olmaya devam ediyor. Evlilik programlarýnda “kadýn” vardý, var olmaya devam ediyor.
 
Daha dilimin varmadýðý, sayamacaðým sayýsýz örnekte de “kadýn” vardý ve kadýnlar kendilerine yapýlan bu haklýsýzlýklara ses çýkarmadýklarý müddetçe de içinde bulunduðumuz bu acý tablo var olmaya devam edecektir. Peki 8 Mart‘ta hep erkekleri suçlayan kadýnlar, kendilerine yapýlan bu haksýzlýklara, o popilist programlarý seyretmeyerek neden tepkilerini ortaya koymuyorlar?
 
Ýçinizden bir kýsmýnýzýn “ben zaten seyretmiyorum” dediðini duyar gibiyim. Öyleyse sen seyretmiyorsan, o seyretmiyorsa, peki kim seyrediyor, kültürümüzle hiç ama hiç baðdaþmayan, bu programlarý ve dizileri?
 
Bugün herkesin izlediði “Yaprak Dökümü”nde Ferhunde karakteri bize ne kadar ait ya da “Aþk-ý Memnu” dizisinde kocasýný akrabasýyla aldatan “Bihter” hanginiz?
 
Bu iki örnek ders almak için yetmez mi?
 
Uyanýn ey kadýnlar!
 
Siz sadakatle eþini bekleyen, her sýkýntýya göðüs geren kadýnlar deðilsiniz artýk, uðruna þiirler yazýlan, gözyaþý dökülenler ise hiç.
 
Siz olsa olsa “Bihter” olursunuz. Zaten doðurmayý da býraktýnýz “sadece aný yaþayýp aldatan” oldunuz…
 
Uyanýn ey kadýnlar!
 
Televizyonlar reyting uðruna sizi kullanmakta ve siz bu gidiþe dur demedikçe sizi kullanmaya devam edeceklerdir. Onurunuzu kurtarmak için geç kalmayýn.
 
Uyanýn ey kadýnlar!
 
Anadolu’da “ Behlül ile Bihter” yoktu, anlayýn. Anadolu’da “ Leyla ile Mecnun”lar, “Kerem ile Aslý”lar, Þirin uðruna daðlarý delen Ferhat’lar vardý. Sevdanýn sadakati onlardaydý, zamanýn yok edemediði ve yok edemeyeceði “aþk” onlardaydý. Samimiyet ve dürüstlük onlardaydý… 
 
Uyanýn ey erkekler! 
 
Kendimize gelelim. Üç günlük dizilerde kadýnlarýmýzý aþaðýlamayalým. Bunlarý yalnýz kadýnlara söylemiyorum, onlarý o duruma sokan herkese sesleniyorum. Aldatan kadýný model olarak yaratmayalým. Ve siz kadýnlar aþaðýlýk karakterleri izleyerek “ kahramanlaþtýrmayýn” çünkü aþaðýlanan sizlersiniz o sahte kahramanlar deðil…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2175 Defa Okundu
2010-10-27

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLARSelçuk KILINÇ 2010-10-31
Uyuyan Türk Kadýnlarý

Geçmiþ tarihimize baktýðýmýzda Türk kadýnlarýnýn kahramanlýklarýný duydukça göðsümüz kabarýrken; þimdiki kadýnlarýmýzýn seviyesiz programlara alet edilmesi içler acýsý bir durum. Yorum sizlerin...?

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır