KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOKAK ÇOCUKLARI DEÐÝL, SOKAÐA SÜRÜLEN ÇOCUKLAR

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         SOKAK ÇOCUKLARI DEÐÝL, SOKAÐA SÜRÜLEN ÇOCUKLAR

SOKAK ÇOCUKLARI DEÐÝL, SOKAÐA SÜRÜLEN ÇOCUKLAR 

Ömrümüzün en güzel günleri, yaþamýn umutlarýmýzý henüz törpülememiþ olduðu, çýkarsýzca arkadaþlarýn kurulduðu, yaptýðýmýz hiçbir bir hareketten sorumlu olmadýðýmýz, mavi düþler kurduðumuz çocukluk günleridir.
 
Türkiye gibi geliþimini tamamlayamamýþ, geliþmekte olan ülkelerde, bölgeler arasýnda ciddi sosyolojik, ekonomik, kültürel uçurumlar vardýr. Aslýnda yurttaþlarýn yaþadýklarý ülkenin karakteristik özelliklerinden izler taþýdýklarýna inanmýþýmdýr. Çünkü çocuðun kiþiliðinin geliþmesinde ve þekillenmesinde en büyük faktörün çevre olduðu kaçýnýlmaz bir gerçektir.
 
Ülkemiz, bir taraftan batýlý olmaya çalýþan, diðer taraftan da doðulu olmanýn peþini býrakmayan, kimliðini bulmaya çalýþan, ikisi arasýnda sýkýþmýþ kalmýþ, kimlik karmaþasý yaþayan yaramaz bir çocuða benzemektedir.
 
Yukarýda bahsettiðimiz gibi, bölgeler arasý sosyolojik, ekonomik ve kültürel çatlaklara dayanan ve gün geçtikçe daha acý bir þekilde büyüyen bir sorun olarak sokak çocuklarý karþýmýza çýkmaktadýr.
 
Birçoðunun okulda olmasý gerekirken, kimsenin sahiplenmediði sokaklar onlara ait olmuþtur. O çocuklarýn hangisinin ne büyük hayalleri vardý; ya da ne büyük hayallerini yitirmiþlerdi. Çaresizlikten sokaklarda olmak baþka bir þey, çare olarak sokaða sürülmek bambaþka bir þeydir. Belki de bu durumun en büyük nedeni göçtür. Fakat bu bedeli en fazla ödeyen çocuklarýmýzdýr ve bunlar bu bedeli ödemeye ne yazýk ki halen devam etmektedirler.
 
Yeni bir þehirde yeni bireyler olamamanýn tek suçlusu çocuklarýmýz mýdýr?  
 
Sevginin yerini paranýn aldýðý -çünkü doymak için baþka çarenin kalmadýðý- bu garip düzende anne-babalar çocuklarýný sokaða sürmeye mecbur býrakýlmýþlardýr.
 
Ýnsaný pervasýzca kullanmanýn, en somut örneklerini çocuk çeteleri ve organ mafyalarý oluþturmaktadýr. Çocuklar, para için sokaklara sürülüyorlar. Bundan böyle etrafýnýzda mendil satan çocuklarý gördüðünüzde, kendinize bir sorun:
 
“Acaba bu çocuk sokak çocuðu mu; yoksa sokaða sürülen çocuk mu?”
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2988 Defa Okundu
2010-11-01

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır