KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

IRAK, ÝNSANLIKTAN ÇOK IRAK

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         IRAK, ÝNSANLIKTAN ÇOK IRAK

IRAK, ÝNSANLIKTAN ÇOK IRAK 

Dengelerin hýzla deðiþtiði, “dengesizliðin” kol gezdiði bir coðrafyanýn tam ortasýnda yaþamaktayýz. Hayatýndaki en büyük savaþlarý “cehalete” karþý vermiþ bir peygamberin ümmeti olarak, "cahilleþme" yolunda hýzla ilerliyoruz.
 
Ne kendimize yaranabiliyoruz ne de muhteþem müttefikimize(!)
 
Birinci ve ikinci paylaþým savaþlarýnda dünyayý paylaþamayanlar, bugün birçok þeyi paylaþýr oldular ya da paylaþýr görünmeye baþladýlar. 
 
Ýnsanlýðýn ortak elbisesi olan medeniyetlerin doðduðu topraklar, “medeniyetsizleþtirilme”ye baþlandý. Ýnsanlýk bahçesinin kanla sulanmaya baþlamasý ve çocuklarýn yetim býrakýlmasý hafýzalarda silinemeyecek kadar taze olaylardýr. Sadece dindaþ olduðumuz, -baþkada bir þey olmadýðýmýzý komþumuz iþgal edilirken ispatladýðýmýz- bir Irak var yaný baþýmýzda. 
 
Bir taraftan üniformalý garibanlar diðer taraftan sivil garibanlar, garip garip savaþýyorlar. Katillere gariban dedim diye bana kýzmayýn çünkü onlarda uzak ülkenin “en garibanlarý..”
 
Ne gariptir ki garibanlar ölürken birileri sýcak çikolatalarýný doya doya yudumlamaya devam ediyor ve ölenlerin baþýna alacaklarý payý düþünüyorlar.
 
Petrolüyle övünen Irak, namusunu petrol ile mi temizleyecek?
 
Kolu-bacaðý kopan çocuklarýn hiçbir zaman dünyasý, “neþeli”   olmayacak ve bir çocuk yüreðini hiçe sayanlar, medeniyet denilen insanlýk bahçesine giremeyecektir. Burada Hz. Muhammed’in þu sözleri, yukarýdaki düþüncelerimizi desteklemektedir: “Komþusu aç iken, tok yatan bizden deðildir.”
 
Ne deðiþirdi ki yaþanmasaydý bunlar? 
 
Ne mi deðiþirdi; bir çocuk güneþi, gökkuþaðýný, babasýndan sevgiyi, topraðýndan bereketi görürdü. Fýrat, Fýrat olurdu; Dicle’de, Dicle. Ýnsanlýk büyümeye devam ederdi, “kan kokan” Mezopotamya denen yerde…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5062 Defa Okundu
2010-11-03

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır