KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SZ Hç ÝNSANý OKUDUNUZ MU?

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         SZ Hç ÝNSANý OKUDUNUZ MU?

 Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Hasan Çelik’in, Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? yazýsý:

Hasan Çelik

E - posta: hasancelikkafkas@gmail.com

            “Bir uygarlýk” demiþti Aime Cesaire; “Kafasýndan deðil, önce kalbinden çürür!” Ve cümlenin devamýnda Prof. Dr. Kemal Sayar hoca “organize riyakârlýktan” bahseder.  Silahlarý satanlarý, almamýþ gibi yapanlarý ve kendi dýþýnda ki toplumlarý “özgürlük düþleriyle” kandýrmalarýn hepsi iþte bu “organize riyakârlýðýn” kurgularýydý... Çað’ýn kuþatmalarý artýk hudutlarla deðil fikirlerle meþguldür! Kendi aklýný  ve ülkesinin sahip olduðu insan sermayesini tartamayan toplumlar, düþleri olmayan kuþaklarý büyütürler. Yeni dünya düzeninde(!) cephelerde savaþarak topraklar kaybedilmiyor! Bugün, eðitim hayatýnda “israf edilen her birey” aslýnda kaybedilen bir cephenin karþýlýðý, belki de daha fazlasýdýr. Modern teknolojide her þeye bir karþýlýk üretebilirsiniz ama ÝNSANIN bir karþýlýðý yok ve olmayacakta!

 

***

            Bugün; erdemlerden yoksun bir siyaset kurumunun kör deðirmenleri usul usul insan öðütüyor. Makamlarý iþgal edenler, sözlerinin ve eylemlerinin kime ve nasýl tesir ettiðini bilmiyorlar. Ýki þehir arasýndaki mesafeyi kýsalttýðý için gurur duyduðumuz duble yollarýn, aslýnda aðzýmýz ve kulaðýmýz arasýnda ki mesafeyi henüz azaltamadýðýna tanýklýk ediyoruz çünkü  söylediklerimizi kendimiz bile duymuyoruz! Ya da hakikatten söylenen kelâmlarý bile “menfaat kavþaðýndan” bir baþka “çýkar” yola saptýrýyoruz!.. 

***

            Ne gariptir ki Hakkʼýn ismini dilinden düþürmeyenler, masum bir yardýmý ya da iyiliði bile siyasi menfaatler için pazarlayanlar, kýsacasý “ahrete talip olduklarýnýˮ söyleyenler, öyle çok “dünyalýk biriktirdilerˮ ki bu kadar yükü Sýrat Köprüsü kaldýr mý kaldýrmaz mý bilemiyorum!..

***

            Günümüz üniversiteleri de bu “organize riyakârlýklarýnˮ eylem alanlarýna dönüþtürüldü. Toplumlarýndan bir adým önde gitmesi ve hakikatin meþalesiyle de bilinmeyenlerin aydýnlýða kavuþturulmasýnda birinci derecede  yükümlü olan üniversiteler; bugün, kadro-unvan ve siyaset mengenesinin gerdiði acýmasýz sancýlar arasýnda can çekiþmektedir. Unutulmamalýdýr ki bilgi bireye özgürlük kazandýrdýðý gibi bir de “insanlýða karþýˮ sorumlulukta yüklemektedir. Bu sebepledir ki rýzkýný ilimden kazananlarýn sorumluluðu daha da aðýrdýr. Cümlesi ulu, sözleri de mukaddes olan ozanlarýmýzdan birisi olan Nesîmi Sultanʼda (ö.1417) bu sorumluluða þu sözleriyle dikkat çekmektedir:

                        “Ey Nesîmi, can Nesîmi, bil ki Hakk kiþinin aynýndadýr,

                        Cümle mahlukatýn vebâli ulemanýn boynundadýr.”

***

            Prof. Dr. Üstün DÖKMEN hocamýz: “Yere düþen ekmeðin üstüne basan insan görmedim ama yere düþen insaný tekmeleyen çok kiþi gördüm!ˮ diyor. Ve saygýlý olmaktaki kusurlarýmýzý þöyle anlatýyor:

            -Birbirimize saygýlý olma konusunda üç tip temel hatamýz var:

            Avrupaʼda yaþayan vatandaþýmýz; orada yerlere çöp atmýyor ama Kapýkuleʼden girer girmez yerlere tükürmeye, çöp atmaya baþlýyor. “Niye burada böyle  yapýyorsun?ˮ diye sorulduðunda, “Herkes böyle yapýyorˮ diyor. Kendi fikri olmayan insanýn, duruma göre hareket etmesidir bu.

            Ýkinci hatamýz:

            Adama göre davranmamýz. Karþýmýzdaki adam iri yarýysa, “Buyur abiˮ,

diyoruz. Ufak tefekse, “Ne var lan!ˮ diyoruz. Oysa ki “insanlarýn onuru birbirine eþittir.ˮ

            Üçüncü hata:

            Keyfimize göre davranmak. Keyfimiz yerindeyse eve girerken: “Merhaba millet!ˮ diyoruz. Deðilse “surat asýyoruz.ˮ  Oysa keyfimiz yerinde olsun veya olmasýn insanlara saygýlý davranmak zorundayýz!..

            Diyorum ki:

            Yerdeki ekmeðe saygýlý olma konusunda ülkemde mutabakat var; kimse basamaz, ayaðýyla dürtüklemez ve öper bir kenara koyar.  Ekmek nimettir kabul, peki ÝNSAN NÝMET DEÐÝL MÝ?

***

Bu topraklarýn yetiþtirdiði en büyük âriflerden birisi olan  Hz. Pîr Hûnkâr Hacý Bektâþ Velî de insaný okumanýn ve iyi bir insan olmanýn yolunu þöyle tarif etmektedir: “Ey canlar! Birbirinizi seviniz, sayýnýz; biri birinize yardým ediniz. Bilim, hoþgörü, iyilik, konukseverlik, doðruluk, dürüstlük ve sevgi sahibi olunuz. Gönül kýrmayýn, öfkenizi yenin. Ýyiliðe iyilik “her kiþininˮ iþi, kötülüðe iyilik ise “er kiþininˮ iþidir. Her çeþit düþünceye ve inanca saygý duyun. Ýyi þeylerle sevinç duyun, sýkýntýlarý da güler yüzle, sabýrla göðüsleyin. Nefsinizle savaþmak, en büyük savaþtýr. Bilerek, bilmeyerek bir günah (suç) iþlemiþseniz, o suçtan piþmanlýk duyarak, bir daha iþlemeyeceðinize söz verirseniz, kendinizi arýtmýþ olursunuz. Ýnanç ve ikrârýnýzda direnmeli, sonunu düþünerek yalandan ve düzenden ýrak durmalýsýnýz. Elinize sahip olup, hýrsýzlýk yapmayýn; dilinize sahip olup gönül kýrmayýn; kötü söz söylemeyin; belinize sahip olup baþkalarýnýn namusuna kötü gözle bakmayýn. En kutsal ibadet; çalýþmak, doðruluk ve insan sevgisidir. Gündüz istekle dünya iþine, gece de âþkla ahiret iþine bakýnýz. Büyüklüðe kapýlmayýnýz. Ýçiniz ve dýþýnýz bir ve temiz olsun. Hakkýnýz olmayan þeyleri deðil istemek, el bile sürmeyiniz. Gözünüzle görmediðinizi ve kulaðýnýzla duymadýðýnýzý söylemeyiniz. Dahasý; gördüðünüzü örtün, görmediðinizi söylemeyin! UNUTMAYIN KÝ KENDÝSÝNÝ ARITMAYAN, BAÞKASINI DA ARITAMAZ!..ˮ

***

 

Gönlün en büyük alfabesi þüphesiz ki “sevgiˮdir.  Sevince dolaylý tümleçleriniz olmuyor.  Mesela  devrik  cümlelere  sýðýnmýyorsunuz... Nazým, gurbetin acýsýný “okumaklaˮ törpüledi; Süreya, bir sürgün vagonunda okumakla “Cemalˮleþti... Sabahattin “Aliˮsine,  Karakoç da Mona Rozaʼsýna okumakla kavuþtu... Veysel, gönülleri okudu “Âþýkˮ oldu; Emre ise âþkýndan “Tabdukˮ...  Velhâsýl insanlýk bahçesi okumakla büyüdü ve okumakla büyüyecektir... Sanmayýn ki karanlýklar bâkîdir, okuyunca yürekteki en karanlýk zindanlar  bile aydýnlanacaktýr... “Ben-lik ülkesiˮ yokluða kavuþacak, “insanlýk ülkesiˮ okudukça güzelleþecektir...  Çocuklar okudukça masallaþacak, masallar ise çocuklarý hayallerine kavuþturacaktýr... Þimdi “okumanýnˮ tam mevsimi; en çok da ÝNSANI OKUMANIN...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7025 Defa Okundu
2016-12-04

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır