KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEÐÝÞÝM

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         DEÐÝÞÝM

DEÐÝÞÝM 

Deðiþmeyen tek þeyin deðiþim olduðu gerçeðini çokça yaþadýðýmýz bu günlerde her þey o kadar hýzlý deðiþiyor ki sýradan bir günde bile televizyondaki bir haber gündemi alt üst edebiliyor.
 
ABD’de ki 11 Eylül saldýrýlarýný “ son dakika” haberi olarak aldýðýmýzdan bu yana dünyada neler deðiþmedi ki?  
 
Akýttýðý kanlarý 11 Eylül rüzgârýyla temizlemeye çalýþan ABD, Afganistan’da ve Irak’ta bu deðiþim hareketlerini baþarýyla gerçekleþtirip ”sað” olan insanlarý “ölü” olarak görmemizi saðlayarak bu deðiþimde ki baþarýsýný bir kez daha kanýtlamýþtýr…           
 
Komþu ülkelerimizdeki deðiþim hareketlerine tüm hýzýyla yardým eden ABD, nasýl olurda müttefikini yani Türkiye’yi deðiþtirmezdi. Bizde ülke olarak deðiþtik, bizde deðiþiyoruz; hem de büyük bir gayretle…
 
Dün meydanlarda din alimliðine soyunup, badem býyýklarýyla fetvalar verenler; bugün her seçim öncesi dünyadaki iki çocuktan birinin katili olan ABD’den icazet almýyorlar mý, bu deðiþim deðil midir? 
 
Her seçim öncesi Müslüman taklidi yapýp seçim sonrasý oyunu(oyunlarýný) arttýranlar; Irak’ta ABD askerlerinin tecavüzlerine uðrayan Müslüman kadýnlarýn içler acýsý hallerini görmezden geliyorlarsa, bu deðiþim deðil midir?
 
Bütün ömrünü “cehaletle savaþmaya” adamýþ bir peygamberin ümmeti olduðunu söyleyenler; kendileri gibi düþünmeyen yazarlarý, gazetecileri, aydýnlarý ve hatta üniversite öðrencilerini cezaevlerine gönderiyorlarsa, bu deðiþim deðil midir?
 
Düne kadar tarýmsal üretimi kendisine yeten bir ülke iken; bugün üretmeden alan ve dýþ borcu her geçen gün acýmasýzca artan bir ülke haline getirildiysek, bu deðiþim deðil midir? 
 
Ülkesinin sorunlarýný tartýþan ve ülkesinin geleceði için sorumluluklar üstlenmeyi göze alan gençleri; üniversite padiþahlýklarýnda notla tehdit eden ve gördüðü bürokratlar karþýsýnda el pençe divan duran rektörlerin tavýrlarý, deðiþim deðil midir? 
 
Halkýn liderleri olduðunu ve her yurttaþýna adaletli davranacaðýný söyleyenler; halk için deðil de “cemaatler” için sýnavlar yapmaya baþladýlarsa, bu deðiþim deðil midir?   
 
Ülkenin geleceðini görmezden gelircesine davranan ve her þey yolunda gidiyormuþ gibi yapýlmasýna katký sunan medya patronlarýnýn tutumlarý; insanlýktan uzaklaþmak adýna, deðiþim deðil midir? 
 
Peki deðiþen bunca deðere raðmen deðiþmemesi gereken kiþiliðimizi; ahlaktan uzaklaþýrcasýna deðiþtiriyorsak, bu deðiþim deðil de nedir?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15013 Defa Okundu
2010-12-12

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır