KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AK YUMURTALARDAN ÇýKARýLACAK KARA DERSLER

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         AK YUMURTALARDAN ÇýKARýLACAK KARA DERSLER

AK Yumurtalardan Çýkarýlacak KARA Dersler             

AK Parti Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öðrencilerin yumurtalý protestosuna maruz kalmasý günlerce tartýþmalara konu olmuþ ve tartýþmalarý alevlendiren açýklamalarýn büyük bir bölümünü de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn kendisi yapmýþtý.
 
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, yumurta atan öðrencileri çok sert sözlerle eleþtirmesi yeni polemiklerin de yaþanmasýna sebep olmuþtu. Sayýn Baþbakan, her ne hikmetse kendi iktidarlarý döneminde yapamadýklarýný sorgulamak yerine, öðrencileri düþman ilan eden bir tavýr sergiledi. O da biliyordu ki atýlan yumurtalar Prof. Dr. Burhan Kuzu’ya deðil AK Parti hükümetinin kendisineydi. Oysa bir Baþbakan olarak yumurta atan öðrencilerin davranýþlarýnýn altýnda yatan gerçek nedenleri görmesi gerekirken, onlarý görmezlikten geldi. Çünkü bu ülkede, gençlerin kaderleriyle oynayanlar, nitelikli üniversite gençliklerini niteliksiz hale getirmeye çalýþanlar, binlerce iþsiz üniversite mezunuyla alay edercesine her sene üniversite kontenjanlarýný arttýranlar yine kendileriydi de ondan. 
 
Ak Parti’nin bu ülkeye getirdiði en tehlikeli politika, “Kendileri gibi düþünmeyenleri dýþlamak”týr.
 
Neden kimse bu politikayý görmek istemiyor?
 
Baþbakan’ýn eleþtirdiði öðrenciler AK Parti gibi düþünmeyenler grubuna girmelerinin cezasýný çekmektedirler. Oysa bu gençlere taleplerini insanca ifade etme hakký verilmiþ olsaydý AK Parti’nin kurmaylarý bu kadar öfkeli bir direniþe ve protestoya maruz kalmazlardý…
 
Sayýn Baþbakan, iktidarlarýnýn ilk dönemlerinde YÖK’ü kaldýracaklarýna dair basýna defalarca açýklamalarda bulundu ta ki 2007 yýlýnýn sonuna doðru Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ýn YÖK Baþkanlýðý’na atanmasýna kadar. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ýn atanmasýndan sonra, Ak Parti’nin YÖK’e karþý takýndýðý antipatik tavýr birden bire sempatik bir tavýra dönüþtü.
 
Neden?
 
Neden olacak; Prof. Dr. Erdoðan Teziç AK Parti gibi düþmeyen bir YÖK Baþkaný’ydý da ondan… Þimdi ise kendileri gibi düþünen Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan YÖK’ün baþýnda yani YÖK’te “AK Parti gibi düþünüyor” da ondan… 
 
Üniversiteler, özellikle son 3 yýldýr suskun.
 
Neden?
 
Neden olacak; Üniversitelerin baþýnda ki Rektörler de “ Ak Parti gibi düþünüyorlar ya da düþündürülmeye zorlanýyorlar” da ondan…
 
Peki ya öðrenciler, onlarda mý suskun?
 
Suskun olmayanlarýn hali ortada, susanlarýnda niye sustuklarý aþikâr… 
 
Her defasýnda gururlanarak, “ her il’e üniversiteleri biz açtýk” diyen Ak Parti’li yöneticilere sormak istiyorum;
 
Her il’e üniversite açýldý da ne oldu ya da ne deðiþti?
 
Ben söyleyeyim nelerin deðiþtiðini; kontrolsüz ilerleyen eðitim sistemimize yeni “nitelikli iþsizler” yetiþtirilmeye devam edildi, binalarý olmayan üniversitelere Rektörler atandý, binlerce öðrenci barýnmadan – ulaþýma kadar bir yýðýn sorunla baþ baþa býrakýldýlar, parasýzlýk nedeniyle birçok öðrenci cemaat evlerine sýðýnmaya mahkûm edildiler ve tüm bu olumsuzluklarýn üstüne birde ailelerin harç paralarýnýn altýnda ezilmesine göz yumuldu, nelerin deðiþtiði apaçýk ortada…
 
“ Kendileri gibi olanlara deðer vermek” erdemli bir davranýþ olmadýðý gibi iktidar koltuðu da baki deðildir. 
 
Bir yumurtadan ders mi alýnýr demeyin, yumurta bir niyetin göstergesiydi elbette ders alýnmalý ve bizi yönetenler, gençliðe adam akýllý sahiplik edebilmeli, ülkesini emanet edeceði gençliði biber gazlarýyla büyütmemeli…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6202 Defa Okundu
2010-12-26

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLARTÜKEN-MEZ KALEM 2011-01-08
10. KÖYDEN KONUÞMAK

Hasan Bey öncelikle merhaba. Daha önceden de yazýlarýnýzý okumuþtum, son yazýnýzýda beðenerek okudum. Sadece beðenmekle de yetinmedim yazdýklarýnýzdan epeyde ders çýkardým. Kars'ta bir üniversite öðrencisinin yapamayacaðý fedakarlýklarý siz yaptýnýz ve üniversitemiz için elinizden geleni esirgemediniz. Kars'a yatýrým yapýlmasý için yazdýðýnýz mektuplarý, tiyatro kulübünde Erdoðan Karaþah'la el ele vererek sergilediðiniz oyunlarý ve üniversite projelerine gönüllü olarak sunduðunuz katkýlar unutulmaz... Dilerim ki ülkesimizin her köþesine sizin gibi fedakar yüreklerler nasip olur... Her þey için teþekkürler... Korkmadan doðrularý yazma cesaretini göstermenizde size yakýþan bir tavýrdý, tebrikler...

ROHAT BARAN 2010-12-30
TEBRÝKLER

hasan bey sizi kutluyorum ciddi anlamda yazýnýz süper olmuþ harikasýnýz sayýn yazar

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır