KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ADALET ARAYAN ADALET

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         ADALET ARAYAN ADALET

Adaleti Arayan Adalet  

Türkiye, yýlanlarýn kabuk deðiþtirmesinden bile daha hýzlý gündemlerin deðiþtiði ya da deðiþtirildiði bir ülke konumuna gelmiþ bulunmaktadýr. CMK’nýn 102. Maddesine göre verilen tahliye kararlarýný tartýþtýðýmýz þu günlerde, “adalete” olan özlemimiz bir kez daha gün yüzüne çýktý. Hükümet ve yargý arasýnda çekiþtirilmekte olan “adalet”in, ayaklarlar altýnda ezilmiþ olmasý ve bu durumun göz ardý edilmesi ne kadar da acý verici bir durumdur. Tartýþmalarýn olumlu yaný ise, “Türkiye’de bir yargý reformuna olan ihtiyaç” konusunda herkesin hemfikir olmasýdýr. Duyarlýlýk damarlarý alýnmýþ olan Türk toplumunun, epey zamandýr ülke gündemini meþgul eden bir meselede hemfikir olmasý elbette ki toplumsal bilinç açýsýndan sevindirici bir hadisedir…
 
Adaletin bile “adalet” beklediði ülkemizde, adaleti daðýtmanýn sorumluluðunu üstlenmenin kolay kabullenilecek bir sorumluluk olduðunu sanmýyorum çünkü adaleti daðýtma sorumluluðunu üstlenmiþ Hâkim ve Savcýlarýn adaletsiz iþleyiþlerin kurbanlarý olarak “ ülkenin doðusuna sürülmeleri “ bir çeþit modern iþkence metodu olarak sýk sýk kullanýlmaktadýr. Her an “sürülme ve sindirilme” korkusu yaþayan yargýçlarýn “ özgür vicdanlarla” karar vermelerini kimseler beklemesin. Her gün bu ülkede adalete binlere kez “cenaze namazý kýlýndýðýný” kimse görmezlikten gelmeye çalýþmasýn… 
 
Adalet’in, toplumlarý ayakta tutan kurumlarýn baþýnda gelmesi elbette ki tesadüf deðildir tabii portatif bir adalet olmadýðý sürece. Adaleti güçlü kýlan ve kýlýcýný keskin yapan güç; ona-buna göre, etikete göre davranmasý deðil “vicdan”a göre davranmasý ve haklýya hak’ýný teslim etmesidir.   Adalet, her vicdanýn ayrý bir dünya olduðunu ve o dünyanýn da vidanla beslendiðini iyi bilir…
 
Bir de sarayda oturan adaletin, Anadolu’ya uðrayýp uðramadýðý meselesi vardýr ya da ne sýk aralýklarla uðradýðýný söyleyebilmek meselesi… “Saray” ile “adalet” kelimelerini ayný cümlede kullanmak benim hoþuma gitmiyor iþin doðrusu çünkü saray gibi izole edilmiþ bir ortamda adaletin olacaðýna ihtimal vermiyorum. Ondandýr ya “adalet sarayý” yazan yerlerden uzak durmaya çalýþmýþýmdýr..(!)
 
Günde, “her eve lazým” etiketli binlerce ürünün televizyonlarda defalarca reklamý yapýlýrken “ her eve acil lazým” etiketli “adalet”in reklamýnýn yapýlmamasý da ayrý bir tartýþma konusu… Her þeyini yolda düzeltmeye çalýþan kervandan farksýz olan ülkemde “adalet”in hepimize ekmek kadar, su kadar gerekli olduðunu unutmayalým ve her akþam iç dünyalarýnda atlattýklarý meydan muharebelerinden sað çýkmaya çalýþan yargý çalýþanlarýmýza da haksýzlýk yapmayalým, haksýzlýk görmediðimiz sürece…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5342 Defa Okundu
2011-01-20

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır