KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FKRN FUKARASý OLMAK

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         FKRN FUKARASý OLMAK

Fikrin Fukarasý Olmak 

Günlük yaþamýn albenileri arasýnda koþuþtururken kimi zaman bu kâinatýn en akýllý varlýðý olduðumuzu unutuyoruz. Dünyada, yaþamanýn getirmiþ olduðu telaþýn peþinde koþturmakta, hep bir kovalamaca halindeyiz. Bir yere deðil birçok yere yetiþmek zorundayýz. Sorumluluklarýmýzý deðerli kýlan ve bizi hep telaþa sürükleyense, sorumsuzluklarýyla öne çýkan, toplumsallýkla alakasý olmayan, “sorunlu” ve “sorumsuz” insanlar grubunda yer alma ya da almama kaygýsallýðýdýr.
 
Hayatýn gel - gitleri arasýnda yýpranýrken, neleri ve kimleri ihmal etmiyoruz ki… Uzun uzadýya bir ihmaller listesi çýkarmaya gerek yok. Ama ihmaller listesinin birinci sýrasýnda yer alan ve insan olmanýn en temel belirtisi olarak bildiðimiz “ fikir yani düþünme ihmali”nin üzerinde durmak istiyorum…
 
Her gün bildiklerimizi tekrarlayarak yaptýðýmýz eylemlerin toplamýna “iþ” ya da “mesai” diyoruz ve bildiklerimizi tekrarlayarak geçinmek mecburiyetinde býrakýlýyoruz. Bir süre sonrada “yaþama tek yönlü olarak bakma hastalýðý”yla baþ baþa yaþamanýn zorluklarýný omuzlarýmýzda yük olarak görüyoruz. Üst üste yýðýlan bu olumsuzluklarýn neticesinde “ düþünmekten, okumaktan ve yazmaktan yani fikir edinmekten hýzla uzaklaþýyoruz…” Ýþte tam da bu noktada “ dahi olmak”la, “deli olmak” arasýnda karar vermek durumunda kalýyoruz.
 
 Dâhilerin; toplumlar için düþündüklerini ve düþüncelerinin sorumluluklarýný üstlendiklerini, delilerin ise ya düþünemediklerini ya da düþüncelerinin sonucunda ortaya koyduklarý eylemlerin sorumluluklarýný üstlenemediklerini unutmamak gerekir. Eðer henüz ergenliðe girmemiþ, yani büyümemiþ bir demokrasiye sahip olan bir ülkede yaþamaktaysanýz “deli” olmak daha mantýklý çünkü geliþmemiþ demokrasilerde “düþünmek ve fikir sahibi olmak” çoðu zaman ölüm sebebiniz olur. En iyisi mi siz ayaðýnýzý pardon fikrinizi ülkenize göre uzatýn…
 
Ülkemizde, özelikle son yirmi yýldýr yaþadýklarý toplumun geleceðine dair fikirler üreten kaç aydýnýn katledildiðini ne çabuk unuttunuz. 
 
Dün, uyuyan Atina hükümetini uykusunda uyandýrdýðý için, “at sineði” benzetmesine maruz kalan ve idam edilen Sokrates ile ÇÜÞ’lerin ( çok uluslu þirketlerin) Türkiye üzerindeki kirli oyunlarýný açýkladýðý için öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoðlu’nun “dâhi”liklerini unutmak mümkün mü?
 
Bazý zamanlar, ülkesi için bedeller ödeyen insanlarýmýzý hatýrladýðýmda þöyle düþünmekten kendimi alýkoyamýyorum: ülkemde “fakir fonlarý”nýn yanýnda bir de “fikir fonlarý” kurulsa da toplumuna duyarsýzlaþan ve bencillik hastalýðýna yakalanmýþ yurttaþlarýmýza birazcýk “fikir” yardýmda bulunulsa fena mý olur diye. Demek ki “ Allah, akýl fikir versin” deyiminin Anadolu’da sýk sýk kullanýlmasý boþuna deðilmiþ… Sözümüzü bitirirken, Âþýk Mahzuni Þerif’in dizeleriyle bitirelim. O da düþündüklerini söylediði için çok çekti, ruhu þad olsun:
 
Ah ne olur bizim köyde,
Herkesi okur göreydim,
Altmýþý bulmuþ babamdan,
Bir günlük fikir göreydim,
Göreyidim ben öleydim, 
Ben o güne kurban olaydým…
( Âþýk Mahzuni Þerif )
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6300 Defa Okundu
2011-02-13

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır