KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TARH, TEKERRüRDEN DEðL ANLADýðýNýZDAN ÝBARETTR!

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         TARH, TEKERRüRDEN DEðL ANLADýðýNýZDAN ÝBARETTR!

Tarih, Tekerrürden Deðil Anladýðýnýzdan Ýbarettir! 

Bugün, genç olmaktan utanýyorum.
 
Bugün, dünyada yaþamaktan utanýyorum.
 
Bugün, insan olmaktan da utanýyorum.
 
1911’de iþgal edilen ve 2011’de yeniden iþgal altýnda olan Libya’nýn cehalet ve ölüm üzerine yazýlmýþ kaderine tanýklýk etmekten utanýyorum.
 
Yüzyýl sonrada olsa ‘bir’ þeyler deðiþmez mi?
 
Deðiþmezmiþ…
 
Dün, baþkalarýnýn yaþamlarý üzerine medeniyet kurduklarýný sananlar bugünde ayný iðrençlikleri sergileme cesaretini gösterebiliyorlarsa, ‘hiç’bir þey deðiþmezmiþ… 
 
Cehaletin baþkenti olmaya aday binlerce Ýslam þehrinden ne zaman bir birlik içinde ‘durun’ diye haykýrýþlar duyulacak bilmiyorum…
 
Hani insan, ‘deðerliydi’ …
 
Hani hukuk, ‘üstündü’ …
 
Hani Müslümanlar, ‘kardeþti’ …    
 
Bu söylediklerimin hepsinin ‘yalan’ olduklarý gerçeði o kadar ‘doðru’ ki…
 
***
 
Sahip olduklarý ‘doðal kaynaklarý’ ülkelerinin yarýnlarý için kullanamayan ve adeta kýzgýn güneþin altýnda düþünceleri bile buharlaþmýþ olan Araplarýn, ‘cehalet elbisesini’ giyme konusunda ne kadar tecrübeli olduklarýný tarih bir kez daha bizlere ispatlamýþ bulunmaktadýr.
 
Uyuyan, uyutulan ve gözleri baðlanmýþ olan Müslümanlarýn, bu kâbustan uyanmalarýnýn zamaný çoktan geldi de geçiyor, ama anlayana…
 
***
 
Savaþ; ne bir Müslüman’ýn ne de bir Hýristiyan’ýn sorunudur. Savaþ, insanlýðý ilgilendiren ve insan olan herkesin sorunudur. Batý’nýn ikiyüzlülüðüne ‘dur’ demesi gereken ama ‘dur’ demek yerine ‘devam’ diyen ve dünyada barýþý korumakla görevli olan ‘ Birleþmiþ Milletlerin’de sorunudur.
 
Yaþama hakkýný hiçe sayan, demokrasi yalanlarýyla göz boyayan ve binlerce insanýn ölüme sürüklenmesi için cahil cesaretiyle savaþ kararý alan ‘BÜYÜKLERÝN’ bu dünyaya katacaklarý deðerleri kalmamýþtýr!
 
Demokrasi diye baðýrýp; insanlarý bombalayanlarýn, ülkemizi, ‘insan haklarý ihlallerinden’ dolayý tazminatlara mahkûm ettirenlerin iþledikleri cinayetleri görmemek nasýl mümkün olabilir ki? 
 
Libya’da yaþamýný yitirenlerin, ‘FÝL’ lerin kavgasýnda ezilen ‘ÇÝMEN’ lerden ne farký kalmýþ ki? 
 
Dünya nüfusunun %8’inin yaþadýðý Ortadoðu coðrafyasýnda, Dünya’da yaþanan terör olaylarýnýn % 65’inin yaþanmasý tesadüflerden öte sorgulanmasý gereken gerçeklerden sadece bir tanesi olarak karþýmýzda durmuyor mu? 
 
***
 
Bugün, tarih tekrarlarýyla þimdiye kadar ders almamýþ/alamamýþ olan insanlýða çaðrýda bulunuyor; yaþanacak olan tek bir ömrün savaþlara kurban edilmemesi konusunda hem de duyarsýzlaþtýrýlan insanlýðýn ta kendisine…  
 
Adýna, ister ‘Birleþmiþ Milletler’ deyin isterseniz Nejat Uygur’un deyimiyle ‘Çifleþmiþ Milletler’ deyin hiç fark etmez, kimsenin insan ölümlerini ‘meþru’ görmeye hakký yoktur, olamazda…
 
Unutmayýn; tarih masal anlatmaz, ders verir ve tarihin tekerrür (tekrar) etmesinin bir önemi yoktur, tarihten ne anladýðýmýzýn bir önemi vardýr… Bakýn Uður MUMCU, 1992 yýlýnda Cumhuriyet Gazetesi’nde ki köþesinde tarihe nasýl bir not düþmüþ, iyi anlayýn;
“Masum insanlar öldürülürken susulmaz! Susan da bu insanlýk suçuna katýlmýþ olur. Bu masum insanlar, Yahudi de olur, Arap da, Hýristiyan da... Ölümlerde ne ýrk ayrýmý yapýlýr ne de din...” ÖLEN ÝNSANDIR..."
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6400 Defa Okundu
2011-04-08

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır