KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝSLAM VE LAKLK

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         ÝSLAM VE LAKLK

Ýslam ve Laiklik 

Bu hafta ki yazýyý ben kaleme almadým/alamadým…
 
Sizinle, 21 Ekim 1999 tarihinde Ankara’da uðradýðý bombalý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Taner Kýþlalý hocanýn ‘Ýslam ve Laiklik’ adlý makalesini paylaþýyorum… Ýnançlarýn, olmasý gerekenden farklý algýlanmasýnýn sonuçlarýna bir kez daha bakabilmek adýna(!)
 
***
 
Nedir laiklik?
 
Laiklik, toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalý olmasýdýr. Din-devlet ayrýmý, ya da din ve vicdan özgürlüðü, bu bütünün birer parçasýdýr.
 
Laikliðin ortaya çýkýþýný zorunlu kýlan iki temel neden var. Birincisi; farklý inançtan insanlarýn barýþ içinde bir arada yaþamalarýný saðlamak. Ýkincisi; deðiþen koþullara, aklýn ve bilimin ýþýðýnda çözüm arama yolunu açýk tutmak.
 
Bu gereksinme ilk kez Batý da, Hristiyan dünyasý içinde doðmuþ. Çünkü din savaþlarýný, mezhep ayrýmý nedeni ile komþularýn birbirini öldürmesini ilk kez onlar yoðun olarak yaþamýþlar. Din adýna yapýlan baskýlarla, onlar bin yýl kadar süren karanlýk bir dönem yaþamýþlar.
 
Ve gerilikten ve kardeþ kavgasýndan kurtulmanýn ön koþulu olarak laiklik gündeme gelmiþ.
 
***
 
Acaba onlarý laikliðe zorlayan nedenler Ýslam dünyasý için geçerli deðil mi? Anadolu Müslümanlarý için geçerli deðil mi?
 
Hristiyanlýk uzun bir geri ve karanlýk dönem yaþarken, Ýslam aydýnlýktaydý. Endülüs Müslümanlarý, sanatta, bilimde ve felsefede çok ilerideydiler. Bir Ýbni Rüþt çýkýyor, Tanrý ya imanla deðil akýlla ulaþýlabilir diyordu. Ve sadece Ýslam düþünürlerini deðil, Hristiyan din adamlarýný ve düþünürlerini de etkiliyordu.
 
Bundan birkaç yýl önce, ANAP lý bir milli eðitim bakaný, ders kitaplarýndan Darwin in evrim kuramýný çýkarttýrdý… Niçin?.. Ýnsanýn kökenini maymuna götürdüðü ve bu nedenle de dinsel inançlara ters düþtüðü için.
 
Oysa zamanýmýzdan yaklaþýk altýyüz elli yýl önce yaþamýþ olan bir Ýbni Haldun vardý. Tunuslu bir Ýslam bilgini, Mukaddime  adlý kitabýnda neyi savunuyordu biliyor musunuz? Ýnsanýn kökeninin maymuna kadar deðil, bitkiye kadar uzandýðýný…
 
Yanlýþ olup olmamasý önemli deðil!
 
Asýl önemli olan, Ýbni Haldun un bunu yazabilmiþ ve yazdýðý için de baþýna bir þey gelmemiþ olmasý… Kimsenin ne onu, ne de kitabý yakmaya kalkýþmamýþ olmasý… Hatta tam tersine, toplumda dini bütün bir Müslüman olarak da saygýnlýðýný sürdürmüþ olmasý…
Ýþte o zamanlar Ýslam dünyasý aydýnlýktaydý ve ilerdeydi. Ama ne yazýk ki, Hristiyan dünyasý -laikliði de içeren- bir Aydýnlanma Devrimi ile karanlýktan ve gerilikten kurtulurken, Ýslam dünyasý aydýnlýktan karanlýða geçti… Kaçýnýlmaz olarak geri kaldý.
 
Osmanlý da ilk gözlemevi, Þeyhülislam’ýn fetvasý ile top atýþýyla yýkýldý. Astronomi, matematik, ilkçað tarihi kitaplarý, kitaplýklardan Þeyhülislam’ýn fetvasý ile atýldý, yakýldý.
 
Basýmevi, bulunmasýndan çok geçmeden Osmanlý ya geldi. Hatta 1660 yýlýnda padiþahýn Baþçevirmeni Ali Bey, Tevrat ve Ýncil i Türkçe’ye çevirdi ve basýldý. Ama ayný basýmevinin Müslümanlar için kullanýlabilmesi için iki yüzyýldan fazla zaman gerekti… Hele Kuran ýn Türkçe basýlabilmesi için, Atatürk ün laik Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasý beklendi!
 
Yapýlan araþtýrmalar -laik Türkiye dýþýnda tutulursa- tüm Ýslam dünyasýnýn bilimin ve teknolojinin geliþmesine katkýsýnýn sýfýr dolaylarýnda olduðunu gösteriyor. Koskoca Arap dünyasýnýn bilime ve teknolojiye katkýsý, küçük bir Ýsrail in sadece yüzde 4 ü kadar…
 
Bunun suçu elbette ki dinde olamaz! Eðer olsaydý geçmiþte de Hristiyan dünyasý ilerde Ýslam dünyasý geride olurdu.
 
***
 
Ýnanç kavgalarý nedeni ile çýkan acýmasýz kavgalarý biz de yaþadýk ve yaþýyoruz. 1978 de Kahramanmaraþ’ta yüzden fazla insanýmýz komþularý tarafýndan öldürüldü. Arkasýndan bir Çorum kýyýmý meydana geldi… Ve daha birkaç yýl önce Sivas ta olanlarý biliyoruz. 37 pýrýl pýrýl insanýmýz, inançlarýndan dolayý, düþüncelerinden dolayý, çýra gibi yakýldý!
 
Dini bir çýkar aracý gibi kullananlarýn baskýlarýyla, koyulaþan geriliðin bazý örneklerini ise yukarda gördük… Laikliði Batý da zorunlu kýlan koþullarýn bizim için de geçerli olduðu açýktýr.
 
Geriye, yanýtlanmasý gereken bir soru kalýyor: Laikliðin Hristiyanlýk ile baðdaþýp, Müslümanlýkla baðdaþmayacaðý savlarý doðru mu?
 
Hristiyanlýk, çok güçlü bir merkezi otoritenin bulunduðu Roma Ýmparatorluðu topraklarý üzerinde doðdu. Roma eþitsizlik, kölelik, sömürgecilik üzerine kuruluydu. Oysa Ýsa nýn insanlarýn eþitliliðine dayalý bir söylemi vardý. Öyleyse -ezilmekten kurtulmak için- Roma ya güvence vermek gerekiyordu. Sezar ýn hakký Sezar a, Tanrý nýn hakký Tanrý ya sözü iþte bu koþullarýn ürünüdür. Buna dayanarak, Hristiyanlýðýn din- devlet ayrýmý içerdiðini söylemeye olanak yoktur… Nitekim kendisi güçlenip de Roma zayýflayýnca, Hristiyanlýðýn da tavrý deðiþmiþtir:
 
Ruh bedene üstündür. Öyleyse ruhun iktidarý da bedenin iktidarýna üstün olmalýdýr!
 
Papa larýn krallarý, imparatorlarý aforoz ettiðini, edebildiðini bilmiyor muyuz? Aforoz edilenlerin karda kýþta Papa nýn þatosuna gidip, ayaklarýna kapanýp af dilediklerini ve ancak bu sayede tahtlarýný koruyabildiklerini unutabilir miyiz?
 
Hristiyanlýk üç yönetim biçimi yaþadý.
 
Dinin devlete egemen olduðu, zamanla engizisyon iþkencelerinin devreye girdiði yönetim biçimi… Bizans taki gibi kralýn kiliseye -yani devletin dine- egemen olduðu yönetim biçimi…
Ve üçüncü olarak da laiklik.
 
Bu yönetim biçimini Anadolu da biz de yaþadýk.
 
Anadolu Selçuklularý nda ve Osmanlý nýn yükselme döneminde devlet dine egemendi. Sadrazam devlet iþlerine, Þeyhülislam da din iþlerine bakardý. Padiþah kýzdýðýnda Þeyhülislam ýn kafasýný bile vurdururdu.
 
Osmanlý hiçbir zaman hýrsýzýn kolunu kesmedi, içki içene aðýr ceza vermedi, kocasýný aldatan kadýný taþlatarak öldürtmedi. Hatta faizi yasaklamadý. Bazý padiþahlar ferman çýkararak, o yýlýn faiz oranlarýný bile ilan ettiler… Ünlü Fatih Kanunnamesi nin hiçbir yerinde þeriat yoktur. Osmanlý da þeriat hukuku deðil  örfi hukuk egemendi…
 
Osmanlý nýn duraklamasý ve giderek gerilemesi ile durum tersine döndü. Dinci güçler devlete egemen olmaya baþladýlar. Her ileri atýlým, din elden gidiyor çýðlýklarý ile boðuldu. 
 
Ve Atatürk laikliði getirdi. Anadolu yeniden aydýnlýða döndü.
 
***
 
Kuran bir ahlak kitabýdýr, hukuk kitabý deðil!
 
Hukuk hükmü içeren ayet sayýsý sadece 55 tir. Ve bunlar da aile hukuku ve kýsmen de borçlar hukuku ile ilgili hükümlerdir. 
 
Hrisyianlýðýn tersine, Ýslam dini merkezi otoritenin bulunmadýðý, aþiretlerin, kabilelerin yan yana yaþadýðý bir ortamda doðdu.
 
Bu nedenle de Hz. Muhammed bir yandan dinini yaymaya çalýþýrken bir yandan da devleti kurmak zorunda kaldý. Boþluðu doldurdu. 
 
Þeriatý uygulama savýnda olan devletlere bakýn! Hangisinin yönetimi birbirine benziyor? Hangisinin uygulamalarý ayný? Var mýdýr Kuran da Suudi Arabistan daki gibi, insanlara sokakta namaz kýldýran bir din polisi ?
 
Ve var mýdýr, laikliði kabul etmemiþ bir Ýslam ülkesinde, demokrasi ve aydýnlýk?
 
Fransýz Müslümanlarýnýn manevi önderi, Arap kökenli Þeyh Abbas ýn, Avrupa daki Müslümanlar konusunda geniþ kapsamlý bir araþtýrma yapan gazeteci-yazar Sýtký Uluç a söyledikleri daha çok taze:
 
Türklerin Ata sý dine karþý savaþmadý, cehalete karþý savaþtý!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3535 Defa Okundu
2011-06-25

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır