KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SVAS: DN, CEHALET VE ÖLüM (!)

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         SVAS: DN, CEHALET VE ÖLüM (!)

Sivas: Din, Cehalet ve Ölüm (!) 

2 Temmuz 1993 tarihini tarihten silmek mümkün olsaydý, bunu yapma cesaretini ben gösterirdim... 
***
Ýnsanlarýn düþüncelerinden dolayý yakýlmalarýnýn ÝNSANLIK denen ortak paydaya sýðmadýðýný bile bile ateþe CAN atmanýn vahþiliðini ne ile açýklayabiliriz ki? Hangi akýl ya da hangi mantýk bu iðrençliði haklý gösterebilir ki? 
*** 
Ýnançlar, insanda anlam bulur çünkü inançlarý yaþayan ve yorumlayanlar bizzattý insanýn kendisidir... Ýnançlarý da bilinçli yaþanmak zorundayýz aksi takdirde ‘yaþýyormuþ’ gibi yaþamaya yani ‘öz’den uzaklaþmaya baþlýyoruz… Ama  CEHALET türemeye görsün, ne inanç dinler ne insan dinler ne de ‘YARADAN’ dinler…  
***
 ‘CEHALET’ gömleðini giymenin deli gömleði giymekten daha lanet bir iþ olduðuna Sivas’ta tanýklýk etmedik mi? Çünkü deli gömleðini bedeninize, CEHALET gömleðini ise beyinlerinize giydirirsiniz (!) Beyinleri olup ta kullanamayan insanlardan, Allah aþkýna siz ‘ÝNSANLIK’ adýna ne beklersiniz? 
*** 
Sivas, yok edilme yeriydi, yok edilmek için insanlar ateþe verildi(!) Cahiller unutmuþlardý ya da yanýlmýþlardý insaný odun gibi yakmakla düþüncelerin yok olamayacaðýný ya da yok edilemeyeceðini...
***
Bugün, utanarak ders almak zorundayýz hem de hemen... Ýnsanlýk bahçesini büyütmek sorumluluðu hepimizde, çünkü insanýz(!)
*** 
Bütün ömrünü ‘CEHALET’ ile savaþmaya adamýþ bir Peygamber’in ümmeti olduðunu söyleyenler ‘CAN’ yakmazlar/ yakamazlar… Sivas, inançlarýný samimiyetle yaþayanlarla, cahillerin karþý karþýya kaldýklarý yerdi ya da aydýnlýkla / karanlýðýn tarihten gelen çekiþmesinin ne yazýk ki kötü bir örneðiydi… Bir daha yaþanýr mý bilmiyorum ama cahiller varken ne ‘DÜNYANIN’ tadý kalýyor ne ‘DÝNÝN’ ne de ‘ÝNSANLIÐIN’… 
*** 
Bu ülkede çocuklarýmýza anlatacaðýmýz güzel masallarý yaratalým; ‘SEVGÝ’ye ve ‘BARIÞ’a dair olsun… Kimsenin rengine bakmayalým, Allah yarattýysa vardýr bir sebebi... Kýyameti kendi ellerimizle yaratmayalým… ‘ÝNSANLIK’ varken, ‘CEHALET’ peþinde koþmayalým… Bir ozanýmýz dediði gibi: “ CEHENNEM DEDÝÐÝN; DAL ODUN YOKTUR, HERKES ATEÞÝNÝ BURDAN GÖTÜRÜR” , biz insanlarý bir daha ateþe atmayalým…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7037 Defa Okundu
2011-07-02

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLARcafer güneþ 2011-08-13
eminmisin

ey sevgili yazar arkadaþým..madýmak otelinde yaþanan elim olayýn sivasla sivaslýyla islam la müslümanla alakasý yoktur.þu anda devlet sisteminden ayýklanan devlet içi illegal unsurlarýn vatandaþýmýzý birbirine düþman etmek için planladýðý bir oyundur.

artýk sona gelindi mahkeme karar aþamasýnda ve bu iþin tetikçisi pkk adlý örgüt.sayýn yazar sen eminmisin tekrar soruyorum.ama ben eminim.lütfen planmýþ olan bu oyuna gelme alet olma..hele böyle saygýn bir ajansýn sitesinden boyunu aþan ve hukuki altyapýsý olmayan yorumda bulunma.zaten 37 insanýmýzýn acýsý yürek daðlýyor hedef saptýrarak katillere ýþýk tutma.din ve cehalet kelimelerini istersen ayný satýrlarda da kullanma.bu ajans eðer karsýn ajansýysa býrakýn toplum mühendisliðini siyasi görüþü olmayan bir ajans olarak kalýn lütfen.samimiyseniz bu yorumumu yayaýnlarsýnýz

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır