KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU GENçLK, SZN ESERNZ!

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         BU GENçLK, SZN ESERNZ!

Bu gençlik, sizin eseriniz! 

Anadolu’nun herhangi bir köyünde doðmuþ, kolej yüzü görmemiþ ama iyi kötü bir liseyi bitirerek üniversiteye yerleþmiþ olan genç arkadaþlarým, neden köyünüzde kalmazsýnýz?
 
Köyde kalýp davar gütmek, siyasetçi olup da insanlarý güttüðünü sanmaktan daha onurlu bir iþ deðil midir?  
 
***
Bugün, olgun yaþtaki her yurttaþa sorun; “gençlikten memnun musunuz?” diye, büyük bir çoðunluðun gençliðe dair olumsuz fikirler taþýdýðýna tanýklýk etmiþ olursunuz.
 
Oysa; “bilinçli gençlik” yaratmak adýna okullar açýyoruz, üniversiteler kuruyoruz, projeler hazýrlýyoruz…
 
Ne oldu da bu kadar emeðe, çabaya ve zamana raðmen gençliði bir türlü bilinçlendiremiyoruz?
 
Aslýnda soruyu tersinden sormak lazým, “ biz ülke gençliðine ne veriyoruz” yerine “ ne veremiyoruz” diye?
 
***
Gençler, yaþadýklarý devletten iki þey beklerler: birincisi UMUT’dur diðeri ise GÜVEN’dir… 
Bugün, yaþadýðýmýz sosyal ve siyasal ortam bu iki beklentiyi karþýlayamamaktadýr. Çünkü “ülkenin geleceðini tehdit altýnda gördüklerini” varsayarak darbe yapanlar, ilk kurbanlarý olarak da GENÇLÝÐÝ seçmiþlerdi… Sivil toplumdan uzaklaþtýrýlan, hak aramalarý iþkencelerde sonlandýrýlan, yaþlarýndan daha büyük cezalara çarptýrýlýp, sindirilen bir gençliðe ne UMUT ne de GÜVEN verebilirdiniz…
 
“Efendim, 80’li yýllar geride kaldý, artýk gençlik yarýna UMUT’la ve GÜVEN’le bakabilir” diyorsanýz, bugün gençlik üzerinde oynanan oyunlarý ve gençliðin düþüncelerden yoksunlaþtýrýldýðýný görmezden geliyorsunuzdur… Siyasal düþüncelerden mahrum kalmýþ, ülkesi için olumlu politikalar düþünecek kadar cesaret sahibi olmayan ama sadece ve sadece yaþ olarak gençlik vasfý taþýyan binlerce insanla ayný dünyada yaþýyoruz… 
 
***
 “CUMHURÝYET”in, yeni kuþaða sorumluluklarla beraber GÜVEN verdiði günler ne yazýk ki geride kaldý… Yürütme erkine sahip olanlar, sadece “yürütme” iþleriyle meþgul olurken gençlik hiçe sayýldý… Bugün bile yurt binalarý olmayan birçok Ýl’e üniversiteler kuruldu… Yurt’u olmayan yerlerde devlet kendi elleriyle öðrencileri illegal ideolojilerin kucaðýna atmýþ durumda… ÖSYM, tarafsýzlýðýný yitiren kurumlarýn baþýnda geliyor… Üniversitelerde, öðrenciye verilen deðer sýfýrýn altýnda ifade edilebilecek kadar kötü… Brezilya dizilerine taþ çýkartacak entrikalarý Rektörlük seçimlerinde görmek mümkün… Sonuç olarak; balýklarý “BAÞ”tan kokmaya baþlamýþ bir ülkede, siz “KUYRUKTAN” medet ummayýn! Çünkü “BAÞ” tüm vücudu yönetecek akla sahiptir eðer akýl sahibi olmanýn farkýna varabilirse…
 
***
Uzun lafýn uzunu, anlayacaðýnýz duyarsýz bir gençlik yaratýlmak için son otuz yýllýk zaman diliminde asker-sivil, bizleri yönetenler ellerinden gelen gayreti gösterdiler… Þimdi kýnalarýnýzý yakýn beyler, BU GENÇLÝK, SÝZÝN ESERÝNÝZ!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7937 Defa Okundu
2011-08-21

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır