KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BRAZ UTANMAZ MýSýNýZ?

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         BRAZ UTANMAZ MýSýNýZ?

Biraz utanmaz mýsýnýz? 

88. yaþýna girmiþ bir CUMHURÝYET…
Yapay gündemlerle yönetilmeye çalýþýlan bir devlet…
Atanamayan öðretmenler…
Van’da deprem…
Depremde kaybedilmiþ yurttaþlar…
Coðrafya: Anadolu… 
 
Yýl: 2011…
 
Hükümet: Adalet ve Kalkýnma Partisi…
 
Demokrasi, barýþ ve kardeþlik yalanlarý…
 
Daha neler neler… 
*** 
Van’da meydana gelen 7.2’lik depremin ardýndan yapýlan yardýmlara tanýklýk etmek, yýllardýr törpülenen toplumsal duyarlýlýklarýmýzýn bir nebzede olsa körelmediðini göstermesi açýsýndan beni son derece mutlu etti... Bunca acýnýn ve yokluðun ortasýnda toplum olduðumuzun farkýndalýðýný yaþamak en büyük panzehir olsa gerek… 
***
Yine de ‘AMA’ diyesi var insanýn, geç kalan yardýmlarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþmadýðýný görünce… ‘Yardýmlarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþmamasý’ þu zaman itibariyle basit bir eleþtiri olabilir, ‘AMA’ bir o kadar da önemli bir eleþtiridir çünkü devlet; ulaþmakla ve ulaþtýrmakla anlam kazanýr...
 
‘AMA’ devlet ulaþmadý/ulaþamadý!..
 
‘KÝME’ mi dersisiniz?
 
Kimler yok ki; yaþlýya, gence, polise, esnafa, aklýnýza kim gelirse O’na, ‘AMA’ en çok ta ÖÐRETMENLERE ulaþamadý… 
***
Þu gün itibariyle 71 öðretmenimiz depremden dolayý hayatýný kaybetmiþ bulunmakta... Sadece hayatlarýný da kaybetmediler ki bir de özlük haklarýný kaybettiler.
 
Neden mi?
 
Bir çoðu stajyer öðretmenmiþte, ondan…
 
Ne yazýk ki ülkemde ayný sýnýfta, ayný koþullarda çalýþmak ve ayný enkazda ölmek, ‘asaleten’ ölmek anlamýna gelmiyor…
***
Ölümün uyduðu bir takvim henüz keþfedilmedi ve kimse nasýl öleceðini tercih etme þansýna sahip deðil, ‘AMA’ ölümlerin zamaný üzerinden bu kadarda haksýzlýk yapmak, ‘sosyal bir hukuk devletine’ hiç de yakýþmadý… Bu acýlardan sonra bunlarý yazmaktan ben utanýyorum, sizlerde BÝRAZ UTANMAZ MISINIZ?
____________________________________________________
NOT: Herkesin doðduðu coðrafyada doymasýný, silahlardan ýrak güzel günlerin yaþandýðý ve insan onurunun hiçbir þekilde ayaklar altýna alýnmadýðý nice bayramlarý toplum olarak görebilmeyi temenni ediyorum… BAYRAMINIZ MUTLU OLSUN…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11405 Defa Okundu
2011-11-07

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır