KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ADALETN BU MU DüNYA?

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         ADALETN BU MU DüNYA?

Hasan ÇELÝK

Kafkas Üniversitesi
Tiyatro Kulübü Baþkaný
E-posta : hasancelikkafkas@mynet.com 
 
Adaletin bu mu dünya?
Ülke gündemimizin hýzla deðiþtiði bir zaman diliminde yaþamaktayýz. Sürekli deðiþen gündemin, bugünlerde deðiþmeyen tek konusu “yeni anayasa” hazýrlýðý çalýþmalarýdýr.
Türkiye, yasalarla baþý dertte olanlarýn ülkesidir. Çünkü halkýn içinden gelen ortak kaygý ile hazýrlanan ve sivil toplumlarýn öncülük ettiði bir anayasamýz olmadý. Mevcut anayasamýz, yurttaþlarýndan toplanan vergilerle maaþ alanlarýn yine yurttaþlarýna iþkence yaptýklarý dönemden kalma bir anayasadýr. Elbette ki bu anayasanýn deðiþmesi ve insan haklarý açýsýndan “eþitlikçi” deðil, “adaletli” olmasý gerekmektedir.
Hukuk, herkesin istediði gibi at koþturabildiði bir yer olmaktan çýkarýlmalýdýr. Bir hâkim, bir müsteþarý yargýlarken, Hakkâri’ye sürgün edilmekten korkmamalýdýr. Bir berber kalfasý ile bir Baþbakan ayný þartlarda yargýlanmalýdýr. Kimseye hâkimin karþýsýnda mesleðinden dolayý ayrýcalýklý davranýlmamalýdýr. Kim olursa olsun, hangi yetkiyle donatýlmýþ olursa olsun fark etmez, yasalarýn verdiði gücü insanlarý sindirmek için kullanmamalýdýr ya da bu yetkiler kullandýrýlmamalýdýr.
Yeni anayasa tartýþmalarýna katýlmamýz ve fikirlerimizi paylaþacak kadar da cesaretli olmamýz gereken, sorumluluklarýmýzýn arttýðý, günlerdir. Eðer susarak, garsonun getireceði yemeði yiyeceksek o zaman lokantada yemek yeme tercihimizi bir tarafa býrakmayý göze almýþ olacaðýz. 
Unutmayýn ki adaletli paylaþýlmayan tek bir ekmek bile insanlarýn düþman olabilmeleri için yeterli bir neden oluþturur.
Yeni anayasa, devlet ile yurttaþlar arasýndaki “güven” problemini çözebilecek kadar da esnek olabilmelidir. Baklava çalan çocuklar içeride gün sayarken, ülkeyi en az yarým asýr geriye götürenlerin mutlu mesut resim çizmeleri bir “güven” problemidir.
Bir düþünün!
Askeri okula alýnýrken bile sabýka kaydýnýzýn olup olmamasýna bakýlýrken, halka vekil olanlarýn neredeyse tamamýnýn sabýkalý olmasý ya da bir öðretmenin hayatý boyunca bir arada görmeyeceði miktarda ki parayý bir futbolcunun doksan dakikada almasý “güven” problemi yaratmaz mý?
Bizler, kaçak elektrik kullananlarýn bedelini kullanmayanlara ödettirmeyen bir anayasa istiyoruz. Parasý olanýn askerlik yapmadýðý, sadece parasýzlarýn þehit olduðu bir ülkenin “adaletli” anayasasýný istiyoruz. Ýþini iyi yapmayanlarýn iþine son verilmesini ve iþsizken iþlerini iyi yapmalarýna fýrsat tanýnmasýný istiyoruz.
Devleti, sömürülecek kapý olarak görenlerin, kapý yüzlerine kapatýlmalý, onurlu ekmek yiyenlerin, onuruna dokunulmamalýdýr. 
Yeni anayasamýzýn hazýrlýklarý tartýþýla dursun siz siz olun yaþamýnýzda da adaletli olun. Adaleti tatmak için de ahireti beklemeyin. Sonra dönüp dönüp dünyaya kýzýyoruz; ”adaletin bu mu dünya” diye. Unutmayýn, adaletsiz olan dünya deðildir üzerinde yaþayan insanoðlunun ta kendisidir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3014 Defa Okundu
2010-05-24

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır