KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MASALLARLA BüYüMEZ BU ÜLKE (!)

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         MASALLARLA BüYüMEZ BU ÜLKE (!)

Masallarla Büyümez Bu Ülke (!)

Yeni yýlda deðiþen tek þey, takvim yapraklarý oldu. Bakmayýn siyasilerin “bahar” manzaralarý çizdiðine… Fikrinde varsa “soymak”, elbette susturarak “soyacaktýr” iktidar… “Soymak” siyasetin amacýdýr, “demokrasi yüzü görmemiþ” coðrafyalarda yaþanýlan en kutsal amaç… 
***
Bir fikriniz varmýþ, siz dürüst yurttaþmýþsýnýz, söylemeyin kimselere, gülüp geçerler… Okutmayýn çocuklarýnýzý, bir mafya okuluna verin, görün nasýl para kazanýr!..
***
Kalemle ýslah olmayan bir toplum, tabi ki silahlarla ýslah edilir çünkü o ülkede ekmekten daha fazla “mermiler” satýlýr…
***
 Birde duble yol meselesi vardýr, ha bire yol yapýlýr... Toplu taþýmanýn bir önemi yoktur… Çift þeritli ayrýlýklar yazarsýnýz insan ömrünün tam ortasýna… Yol; yol’suzlar içindir, yolsuzluklar için deðil…
***
Darbe olur, “ezilirsin”… Seçim olur, “ezilirsin”… Bir parti tek baþýna iktidar olur, “yine ezilirsin”… Behey vicdansýzlar, tatmayacaksak ADALETÝ, anamýz bizi mezarda mý doðurdu?..
***
Adalet Bakanlýðý’nda “adalete”, Milli Eðitim Bakanlýðý’nda “eðitime” rastlamak mucizeleþir… 
***
Otuz bin liralýk ömürler kurarsýnýz, asri mezarlýklarda “asri yaralar” açýp, onuru ayaklar altýnda ezersiniz… “Þehitlik” yalanlarýyla, fakirleri ölüme terk edersiniz… Merak ediyorum, siz ÖLÜMÜ hangi adaletle tadacaksýnýz?...
***
Savaþlarla bitmez tarih derslerimiz… Coðrafyamýz hep daðlýk, iklimimiz ise hep karasaldýr; kýþlarý sefalet ve çaresizlikle, yazlarý kavun ve karpuzla geçen… Doymak ya da doymamak, iþte tüm mesele burada yaþamak ya da yaþamamak gibi apaçýk ve çýplak…
***
Doðmak, doymakla eþitlensin… Okullar, kýzlarýn istilasýna uðrasýn… Fikir yarýþmalarý olsun ülkemde, evlilik programlarý deðil… Yunus’un sevdasý gibi sevsin insanlar, Sokrates’in çirkinliði gibi güzel olsun ülkem… Diyojen’in þarap fýçýsýna sýðmak gibi yaþamalý insan, gel-gitlerden uzak olmalý ömür… Masallar anlatmalý büyüklerimiz, kurdun piþmanlýðýný söyleyebilmeli… Kýrmýzý baþlýklý kýzý büyütmeli, Fatmagül’de suç aramaktan vazgeçmeliyiz… Öyle bir geçmeli ki zaman, baþ döndürmeli Türkiye’min büyüsü… Muhteþem yüzyýl’ý yaþamalý öðretmenlerimiz, kredisiz/ borçsuz olmalý hayatlarý…
***
Masallarýmýz kadar gerçeklerimizde olmalý, her tarafý masal olmuþ ülkemde… Bu kadar uyumak yakýþmýyor bizlere, GÜNAYDIN demeli o koca Nazým, buz tutmuþ bedenini görmezden gelircesine…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15037 Defa Okundu
2012-02-15

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır