KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VATANINI NASIL SEVMEK?

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         VATANINI NASIL SEVMEK?

VATANINI NASIL SEVMEK?

Vatanýný, sevmek üniforma giymekle olmaz. Ya da üniforma giymek, vatanýný sevmenin tek ölçütü olamaz. Vatanýný sevmenin ideolojiside olmaz, olamazda. En koyu milliyetçi duygulara da sahip olsanýz, bir numaralý Atatürkçü de olsanýz fark etmez. Vatanýný sevmek sorumluluklarýný yerine getirmekle olur. Yaþadýðýnýz topluma karþý duyarlýysanýz ve sorumluluklarýnýzý yerine getiriyorsanýz, vatanýnýzý ne kadar sevdiðinizi ispatlamýþ olursunuz.  
Bir öðretmen dersini anlatmadan öðrencisini eve gönderiyorsa ya da bir belediye baþkaný sokaktaki çöpleri toplatmýyorsa, her ikisinin vatan konusunda “zaaflarý” var demektir. Çöpleri toplatmadý diye, bir belediye baþkanýný vatan haini ilan etmek hoþunuza gitmeyebilir. Ama çöpleri toplatmak, sadece hizmet açýsýndan niyetinizi gösterir ve iþinizi iyi yapýp yapmama konusunda bizlere ipuçlarý verir. Eðer çöpler toplatýlýyorsa demek ki belediye baþkaný sorumluklarýný yerine getiriyordur. Dolaysýyla vatan konusunda da “zaaflarý” yok demektir.
Bugün, sokakta kime sorsak; “ülkemizde bir savaþ olsa cepheye gider misiniz ”diye, herkesin “evet” diyeceðinden eminim. O zaman þöyle bir yanýlgýyla baþ baþa olduðumuzu belirtmekte yarar görüyorum. Vatanýna olan sevgisini ve sadakatini göstermek için hepimiz çýkacak bir savaþý bekliyoruz. Ýyi de vatanýna sahiplik etmek için ya da vatanýna olan sadakatini göstermek için “ ülkenin elden gitmesini” beklemek mi gerekli. Günümüzde savaþlarýn cephede yapýlmadýðýný, ekonomik alanda yapýldýðýný da göz önünde bulundurursak iþimiz hayli zorlaþýyor. 
Ne gariptir ki “ ben vataným için canýmý veririm” diyen ve yakasýna Türkiye rozeti takanlarla, “Atatürk için caným feda” diyenler, ülkeyi ilk satanlar oldu. Elbette ki sözümüz, ne gerçek “milliyetçilere” ne de gerçekten “ Atatürkçü” olanlara. Sözümüz, sahte þekilde ideolojileri savunanlara ya da ideolojik kimliklerin arkasýna sýðýnan ikiyüzlülere. Unutmayýn; sahte bir dindar kadar, sahte bir Atatürkçüde tehlikelidir. Her þeyin en tehlikelisi de,” sahte insan(lar)”dýr. 
Ufkumuzda yeni bakýþ açýlarý yakalamalý ve kökleþmiþ kötü deðerlerimizi yýkmalýyýz. Kaybedilen zaman, telafisi olmayan bir zamandýr. Her þeye ideolojik bakmaktan kaçýnmalýyýz. Doðrularýn ideolojisi olmaz. “Bizdensen iyisin, bizden deðilsen kötüsün “ demekle çok þey kaybettik. Hýrsýzlýðýn, vatan hainliðinin, saðý – solu olmaz; hýrsýz hýrsýzdýr. Fransýz yazar Montaigne’nin dediði gibi; “ Bir iðne çalmakla, bir altýn çalmak arasýnda fark yoktur. Çünkü ikisinin çalýnmasýndaki niyet aynýdýr.” Mercedes marka otomobili olana yeþil kart veren memurda hýrsýzdýr, banka hortumlayanda. Samanýný ýslatýp satan köylüde hýrsýzdýr, terazide hile yapan bakkalda. Rüþvet alan poliste hýrsýzdýr, dolandýrýcýlýk yapan milletvekillide.
Sonuç olarak, iþini iyi yapan ve çalýþtýðý meslek ne olursa olsun kendi cebinden çok ülkesinin menfaatlerini düþünenlerin baþýmýzýn üstünde yeri var, var olmalýdýr da. Doðru ile yanlýþý tercih etmek, düþünebilen bir varlýk olarak biz insanlarýn inisiyatifinde de olsa, insan(lar)a yakýþan doðrularýn peþinden gitmektir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2683 Defa Okundu
2010-06-17

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır