KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMSAL YANILGILARIMIZ

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         TOPLUMSAL YANILGILARIMIZ

TOPLUMSAL YANILGILARIMIZ  

            Toplumlar bireylerden oluþurlar. Bireyler sosyalleþmeyi ailelerinden sonra toplumdan öðrenirler. Ýçinde bulunduðumuz toplum yapýsý yaþama bakýþ açýmýza da etki eder.
            Toplum neden bu kadar önemli?
            Ýnsanlýk tarihinin ilk demokrasi þehidi olarak bilinen Yunanlý filozof Sokrates’in þu tespiti dikkat çekicidir; “Atlar at olarak doðar, ama insanlar insan olarak doðmaz; eðitimle kültürlenerek insanlaþýr.”
            O halde insan ne olarak doðar?
            Ýnsan, sadece görünüm olarak insan dediðimiz sýfatta doðar. Doðumdan sonraki süreç insan dediðimiz canlýnýn “insanlaþma” süreci yani “insan” olma sürecidir.
            Siz yeni doðan bir çocuðu hayvan sürülerinin içine býrakýn ve onu gözlemleyin, göreceksiniz ki içinde yetiþtiði hayvan sürüleri gibi davranacaktýr. Dolayýsýyla toplum insan için, “insan” olma sürecinin vazgeçilmez unsurudur.
            Ýnsanýn, “insan” olma sürecinin vazgeçilmez unsuru olan toplumda deðiþimlerin yaþanmasý kaçýnýlmazdýr.
            Tabi bu deðiþimin hangi yönde olduðu da bizler için önemlidir. Gelelim toplumsal deðiþimlerin iç yüzünü sorgulamaya ve olmamasý gereken “yanýlgýlarýn”, nasýl “gerçeklere” dönüþtüðüne ya da dönüþtürüldüðüne.
1.         Yanýlgý: Halkçýlýk ilkesi?
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden olan halkçýlýk ilkesi; Cumhuriyet’in sýnýf esasýna dayanamayacaðýný yani herhangi bir toplumsal sýnýfýn(zümrenin) ayrýcalýklý olamayacaðýný, herkesin kanunlar önünde eþit olacaðýný beyan eden ilkedir.
Peki uygulamada bu böyle midir?
Maalesef uygulamada halkçýlýk ilkesinin bir anlamý kalmamýþtýr. Bugün bizim adýmýza yasalarý çýkaran milletvekilleri, halkçýlýk ilkesini hiçe saymaktadýrlar.
Belki genetik olarak bir aile oluþturamýyorlardýr ama bir yönetenler sýnýfý oluþturduklarý aþikâr.
Çünkü halkçýlýk ilkesi hangi sosyal tabakadan olursan ol, “kanunlar önünde eþitliði” öngörüyor.
Gerçekten de kanunlar önünde eþit miyiz?
Elbette ki “hayýr”. Neden, çünkü milletvekilleri “dokunulmazlýk” zýrhýna büründürülmüþ. Yani yasalarý yapanlar “yasadýþý” yaptýklarý eylemlerden dolayý mecliste olduklarý sürece yargýlanamýyorlar.
Hani Halkçýlýk ilkesi, hani eþitlik?
Benim oyumla meclise gideceksin, benim adýma yasalarýn altýna imza atacaksýn ama ben yargýlanýrken sen “dokunulmaz” olacaksýn.
Dostlar, hukuk herkes için gereklidir. Bir ayakkabý boyacýsýnýn da bir meclis baþkanýnýn da hukuka ihtiyacý vardýr. Milletvekillerinin dokunulmazlýðý sadece “yasama dokunulmazlýðý” yani yasa yaparken özgür davranmalarýný saðlayacak esneklikleri tanýmalýdýr. Bu dokunulmazlýk “kiþi” dokunulmazlýðýna dönüþmemeli ve dönüþtürülmemelidir.
Ülkemdeki gerçek yanýlgýlardan biri bu olsa gerek. “Yasama dokunulmazlýðý” ile “kiþi dokunulmazlýðýný” birbirine karýþtýrmayalým. Kavramlar karýþýnca “halkçýlýðýn” da bir önemi kalmýyor. Demokrasi bilinçli ellerde güzeldir, bilinçsiz ellerde hýrsýzlýklarýn en büyük kýlýfýdýr. Ben suçluysam hukuk bana da hesap sormalýdýr ama bana hesap soran hukuk, bir Cumhurbaþkaný’na da hesap sormalýdýr, sorabilmelidir…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2811 Defa Okundu
2010-06-23

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır